Účty a platby

Osobní konta – běžné platební účty

 

ČSOB Základní účet

ČSOB Plus Konto

ČSOB Premium Konto

Účty a tuzemské transakce

Vedení účtu (měsíční poplatek)

25 Kč

zdarma 1) / 69 Kč

zdarma 2) / 900 Kč

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

zdarma / 30 Kč

zdarma

Příchozí platby

zdarma

zdarma

zdarma

Jednorázové příkazy (zadané elektronicky, neplatí pro ČSOB Telefonní bankovnictví)

zdarma

zdarma

Trvalé příkazy k převodu a inkaso/SIPO (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru)

zdarma

zdarma

Inkaso splátky úvěru

zdarma

Služby elektronického bankovnictví

zdarma

zdarma

zdarma

Povolené přečerpání účtu

zdarma

zdarma

zdarma

Vedení jednoho Běžného účtu v EUR, USD, GBP, CHF nebo CAD

zdarma

Karty a výběry hotovosti

Bezkontaktní debetní karta pro majitele zdarma

Visa Classic / Debit Mastercard

Visa Classic / Debit Mastercard

Visa Infinite nebo Visa Classic / Debit Mastercard

Bezkontaktní debetní karta pro partnera zdarma

Visa Classic / Debit Mastercard

Visa Classic / Debit Mastercard (lze i Visa Infinite za 200 Kč měsíčně)

Výběry debetní kartou z bankomatů ČSOB v ČR

zdarma

zdarma

Výběry debetní kartou Visa Infinite z bankomatů ČSOB, ostatních bankomatů v ČR a po celém světě

zdarma

Výběr hotovosti u přepážky České pošty debetní kartou (měsíčně zdarma)

1

1

Donáška hotovosti na adresu pro klienty od 58 let a osoby se zdravotním postižením (měsíčně zdarma)

1

Pojištění a další služby

Pojištění ztráty a krádeže u karty Visa Infinite ve variantě Extra

zdarma

– Služba není součástí konta.

1) ČSOB Plus Konto je zdarma pro klienty do 26 let a majitele účtu na mateřské/rodičovské dovolené. U klientů od 58 let a osob se zdravotním postižením je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 5 000 Kč. Pro ostatní klienty je zdarma při splnění obratové podmínky ve výši 10 000 Kč. Podrobnější informace jsou uvedeny v Předsmluvních informacích a obchodních podmínkách pro účty a platby – lidé.

2) Kritéria pro vedení služby zdarma jsou uvedena v Podmínkách služby ČSOB Premium.

Doplňkové služby pro ČSOB Premium Konto
Pojištění právní ochrany pro řidiče nebo Pojištění internetových rizik nebo Pojištění odpovědnosti zdarma
Služba Osobního asistenta pro klienty ČSOB Premium, majitele Premium Karty a Visa Infinite zdarma

ČSOB Běžný účet v cizí měně

Vedení účtu (měsíční poplatek)

25 Kč

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

Tuzemské příchozí platby

zdarma

Služby elektronického bankovnictví

zdarma

U účtů vedených v cizí měně jsou stanovené poplatky přepočteny aktuálním kurzem ČSOB deviza střed (podle kurzovního lístku ČSOB) v den zúčtování poplatku. Tyto poplatky jsou zaúčtovány v protihodnotě měny účtu.

Doplňkové služby pro běžné platební účty

Pojištění pravidelných plateb Classic (měsíční poplatek)

99 Kč

Výplata zůstatku rušeného účtu šekovou poukázkou

50 Kč

Vyhotovení jednoho náhradního výpisu z účtu na žádost klienta (za každý kus)

100 Kč

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

250 Kč

Nedodržení smluvních podmínek běžných platebních účtů

Zaslání SMS na uhrazení debetního zůstatku na účtu

zdarma

Zaslání výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

300 Kč + poštovné

Zaslání upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

500 Kč + poštovné

Povolené přečerpání účtu

Zřízení, vedení, zrušení

zdarma

Změna úvěrového limitu

zdarma

Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

500 Kč

Nedodržení smluvních podmínek povoleného přečerpání účtu

Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky

300 / 500 Kč

Výzva ke splnění smluvních podmínek

150 Kč

Platební karty a nálepky

Debetní karty

Visa Classic / Mastercard embosovaná

Zlatá karta Mastercard

Měsíční poplatek za kartu (pokud není v rámci osobního konta zdarma)

45 Kč

69 Kč

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR/SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

5 Kč

zdarma / 5 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

40 Kč

40 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

100 Kč

100 Kč

Kreditní karty

Mastercard Standard

Premium Karta

Poplatek za služby spojené s každou kreditní kartou vydanou k účtu (měsíčně)

30 Kč 1) / zdarma 4)

zdarma 2) / 450 Kč 3)

Měsíční výpis elektronicky

zdarma

zdarma

Měsíční výpis poštou

30 Kč

zdarma 2) / 30 Kč

Výběr z bankomatu ČSOB v ČR a SR, KBC Brussels a CBC (Belgie), K&H Hungary (Maďarsko), CIBANK Bulgaria (Bulharsko)

50 Kč

50 Kč

Výběr z bankomatu jiné banky v ČR

100 Kč

100 Kč

Výběr z bankomatu v zahraničí

150 Kč

150 Kč

Elektronický převod z úvěru kreditní karty na běžný platební účet klienta vedený v ČSOB

150 Kč

150 Kč

1) Obsahem tohoto poplatku jsou zejména činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z kreditní karty klientem, evidence všech zaúčtovaných transakcí či vyčíslení povinné minimální a plné splátky a úroků za běžné období hrazené klientem, vydání / standardní obnova / omezení platnosti karty / zrušení kreditní karty, pojištění nákupu a prodloužená záruka, zabezpečení internetových plateb kartou (3D Secure), rezervace finančních zdrojů, možnost využití bezúročného období, snížení či zvýšení úvěrového limitu kdykoliv po dobu trvání smluvního vztahu, poradenské a administrativní služby pobočkové sítě, konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně a jedna dodatková kreditní karta Standard pro partnera. Obsahem tohoto poplatku je pro kreditní kartu Standard taktéž členství v Programu ČSOB výhod. Banka má právo poplatek klientovi vrátit za podmínek uvedených v Programu ČSOB výhod.

2) Pro klienty využívající službu Premium.

3) Obsahem tohoto poplatku je kromě 1) Členství v klubu Priority Pass a čtyři vstupy do letištních salonků v průběhu kalendářního roku, členství v Mastercard Priceless Prague programu, jedna dodatková kreditní karta Standard pro partnera, jedna bezkontaktní platební nálepka, pojištění ztráty a krádeže platební karty ve variantě Extra a Cestovní pojištění ve variantě Extra nebo Extra Family.

4) Výhoda nehrazení tohoto poplatku platí pro úvěry ke kreditním kartám pro studenty sjednané do 30. 6. 2018, a to až do dosažení věku třiceti let Klienta

Nejčastější služby a transakce u platebních karet

Vklad hotovosti prostřednictvím vkladového bankomatu ČSOB na účty vedené v ČSOB

zdarma

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě v pobočce ČSOB

zdarma

Vydání a vedení bezkontaktní platební nálepky Mastercard

zdarma

Změna PIN v bankomatu

zdarma

Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB v ČR

zdarma

Dotaz na zůstatek v ostatních bankomatech v ČR i zahraničí (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

20 Kč

Změna limitu platební karty/nálepky prostřednictvím ČSOB Internetového bankovnictví a ČSOB Smartbanking

zdarma

Změna limitu platební karty/nálepky v pobočce ČSOB nebo telefonicky (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

20 Kč

Výběr kartou u přepážky / ve směnárně v ČR a v zahraničí (Cash Advance)

200 Kč

Doplňkové služby a transakce k platebním kartám

Vydání nebo změna designu Image karty

200 Kč

Zobrazení PIN prostřednictvím ČSOB Internetového bankovnictví, ČSOB Smartbanking

zdarma

Nové i opakované vydání PIN v tištěné formě (neplatí pro ČSOB Premium Konto a Premium Kartu)

200 Kč

Automatické inkaso plné splátky kreditní karty (měsíční poplatek)

20 Kč 1) / 30 Kč

Poplatek za restrukturalizaci a změnu smluvní dokumentace

500 Kč

Vstup do letištního salonku v síti Priority Pass

30 USD + 21 % DPH
(ekvivalent v Kč)

Expresní vydání platební karty (do 3 pracovních dnů)

500 Kč

Obnovené vydání platební karty / nálepky (ztráta, krádež, předčasná obnova apod.; netýká se vydání Image karty)

250 / 150 Kč

Vydání náhradní hotovosti/karty v zahraničí (pouze pro embosované karty)

3 000 Kč / 4 000 Kč

1) Platí pro Premium Kartu.

Nedodržení smluvních podmínek úvěru ke kreditní kartě

Upomínka / výzva k uhrazení dlužné částky

300 / 500 Kč

Pojištění k platebním kartám a nálepkám

Cestovní pojištění

Classic / Classic family

Extra / Extra family

Cena pojištění Individuální/Rodina (ročně)

500 Kč / 1 200 Kč

1 250 Kč / 2 500 Kč

Pojištění ztráty a krádeže

Basic

Classic

Extra

Cena pojištění (ročně)

135 Kč

390 Kč

800 Kč

Cestovní pojištění a pojištění ztráty a krádeže má roční platnost a je platné pouze s platnou platební kartou / nálepkou. Pojistné je účtováno jedenkrát ročně předem na následujících 12 měsíců, zpravidla poslední pracovní den v měsíci, ve kterém je pojištění sjednáno, a dále vždy v měsíci, na který připadá výročí sjednání pojištění.
Při změně nebo dodatečném sjednání pojištění je účtováno pojistné v plné výši nově požadovaného pojištění.

Tuzemský a zahraniční platební styk

Tuzemský platební styk

Bezhotovostní operace

Příchozí platba (včetně příchozích plateb z cizoměnového účtu)

zdarma

 

ČSOB Internetové bankovnictví a ČSOB Smartbanking

ČSOB Telefonní bankovnictví a Sběrný box / Přepážka

Jednorázový příkaz

5 Kč

30 Kč / 50 Kč

Trvalý příkaz k převodu, inkaso, SIPO (za odchozí položku, netýká se splátek úvěru

5 Kč

Zřízení trvalého či změna jednorázového a trvalého příkazu k převodu, inkasu, svolení k inkasu včetně SIPO 1)

zdarma

30 Kč / 50 Kč

Zrušení jednorázového/trvalého příkazu k převodu, k inkasu, svolení k inkasu, včetně SIPO

zdarma

Inkaso splátky úvěru

0 / 5 Kč 2)

Inkaso splátky úvěru, poplatku za správu a vedení účtu a výpisu, pojištění úvěru u hypotečního úvěru 3)

2 Kč / položka

1) Zřízení či změna ve prospěch účtu ČSOB Pojišťovny a.s. je zdarma ve všech kanálech.

2) Platí pro úvěry, kreditní karty bez zřízené služby automatické inkaso plné splátky a povolené přečerpání účtu sjednané do 31. 3. 2016.

3) Platí pro hypoteční úvěry poskytnuté Hypoteční bankou, a.s.

Hotovostní operace v pobočce ČSOB

Vklad na běžný platební účet

zdarma

Vklad na běžný platební účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč 1)

0,1 % ze zpracované hotovosti

Vklad provedený třetí osobou na účet 2)

80 Kč

Výběr z běžného platebního účtu v měně účtu

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu)

Výběr z běžného platebního účtu v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky

1) Klient platí za každý vklad, pokud souhrnný objem hotovosti na jeho všechny běžné platební účty vedené v Kč i cizí měně během 1 měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost vložená prostřednictvím vkladového bankomatu a na České poště.

2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je připsán vklad.

Služby a transakce na České poště, s.p.

Platba za služby České pošty debetní nebo kreditní kartou

zdarma

Výběr hotovosti debetní kartou

40 Kč

Výběr hotovosti kreditní kartou

70 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní karty

10 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na účet vedený ke kreditní kartě na základě kreditní karty

zdarma

Vklad hotovosti na základě dokladu

20 Kč

Odchozí platba debetní kartou

25 Kč

Donáška hotovosti na adresu

65 Kč

Veškeré transakce na České poště jsou možné pouze v měně Kč a pouze na účet vedený v Kč, ke kterému je platební karta vydána. Vklad dokladem kód 95 se provádí v měně EUR, na účet vedený v EUR. Debetní karty VISA Electron Baby a kreditní karty s platností omezenou na 2 roky nelze použít na České poště.

Zahraniční platební styk

Platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

Příchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

150 Kč

Příchozí platba ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně/příchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

1 %, min. 150 Kč, max. 1 000 Kč

Příchozí platba z příkazu klienta ČSOB v ČR a v SR

6 Kč

Platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně
 

ČSOB Internetové bankovnictví

ČSOB Telefonní bankovnictví

U přepážky

Odchozí platba ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR 2)

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí SEPA převod do max. částky 50 000 EUR 1)

250 Kč

250 Kč

250 Kč + 250 Kč 3)

Odchozí SEPA převod nad částku 50 000 EUR 1)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 3)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a v cizí měně a do tuzemska v cizí měně

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč

1 %, min. 250 Kč, max. 1 500 Kč + 250 Kč 3)

Odchozí platba do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně dle požadavků banky na automatizované zpracování (tzv. STP platba) 4)

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

0,7 %, min. 250 Kč, max. 750 Kč

– Službu nelze zřídit.

1) SEPA převod je platba v měně EUR v rámci Jednotného eurového platebního prostoru (SEPA), tj. země EU/EHP, Monako, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. S uvedením čísla účtu plátce a příjemce ve formátu IBAN, kódem zpoplatnění SHA a bez jakýchkoli specifických požadavků na zpracování.

2) Pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR je jediný možný kód zpoplatnění SHA.

3) Poplatek za zpracování příkazu podaného písemně.

4) STP platbou se rozumí elektronicky zadaná platba s uvedením banky příjemce ve formátu BIC, účtem příjemce v příslušném formátu a bez jakýchkoliv specifických požadavků na zpracování.

SEPA inkaso – strana plátce
Odchozí platba na základě SEPA inkasa realizovaná v rámci ČSOB ČR a SR 9 Kč
Odchozí platba na základě SEPA inkasa vyslaného z jiné banky 250 Kč

Přehled kódů zpoplatnění nedokumentárních plateb do/ze zahraničí v Kč a cizí měně a do/z tuzemska v cizí měně

Druh platby

Kód zpoplatnění

OUR
veškeré poplatky hradí plátce

BEN
všechny poplatky hradí příjemce

SHA 2)
poplatky banky plátce hradí plátce, ostatní poplatky hradí příjemce

Příchozí platby ze zahraničí v Kč a cizí měně a z tuzemska v cizí měně

plátce hradí poplatky ČSOB 1), poplatky své banky a případné další poplatky zprostředkujících bank

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o poplatky banky plátce a o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce nehradí žádné poplatky

příjemce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank; plátce hradí poplatky své banky

Odchozí platby do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB, banky příjemce a případné další poplatky zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) nehradí žádné poplatky; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o poplatky ČSOB1) a o případné další poplatky zprostředkujících bank

plátce (klient ČSOB) hradí poplatky ČSOB; příjemce hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank

u odchozích plateb s kódem zpoplatnění BEN/SHA na nižší částky než přípustné minimum stanovené individuálně zprostředkujícími bankami mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank
u odchozích plateb s kódem zpoplatnění OUR/SHA/BEN mohou být dále od plátce inkasovány dodatečné poplatky zprostředkujících bank za manuální zpracování z důvodu chybně zadaných instrukcí ze strany plátce

1) Poplatek dle Terms and Conditions for Bank Correspondents (1 %, min. 300 Kč, max. 2 000 Kč).

2) Kód zpoplatnění SHA je povinný u převodů do/z členských států EU/EHP. Stejně tak je SHA jediným možným kódem zpoplatnění pro převody ve prospěch klienta ČSOB v ČR a v SR ve všech měnách.

Doplňkové služby pro tuzemský a zahraniční platební styk

Tuzemské bezhotovostní operace

 

ČSOB Internetové bankovnictví

ČSOB Telefonní bankovnictví

Sběrný box

U přepážky

Odchozí platba z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový v Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

9 Kč

Odchozí platba z cizoměnového účtu nebo z korunového na cizoměnový mezi účty téhož klienta do počtu 1 000 měsíčně

zdarma

zdarma

Prioritní platba do jiné banky ve stanovené lhůtě (po stanovené lhůtě cena bude stanovena podle skutečných nákladů)

100 Kč

200 Kč

– Službu nelze zřídit.

Platby z/do zahraničí v Kč a cizí měně a z/do tuzemska v cizí měně

U.S. Direct Deposit Program (zpracování penzijních dávek americké vlády) – příchozí platba na účet

3 USD

Promptní provedení platby (pouze po předchozí dohodě s bankou) 1)

500 Kč

Změna valuty (pouze po předchozí dohodě s bankou) 2)

500 Kč

Změny, opravy a zrušení příkazu před jeho provedením na žádost klienta

zdarma

Změny, opravy a zrušení příkazu po jeho provedení na žádost klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Reklamace provedení příchozí nebo odchozí platby na žádost klienta nebo reklamace zprostředkující banky se žádostí o vyjasnění nekompletních údajů či instrukcí klienta

500 Kč + výlohy zprostředkujících bank

Zaslání debetního nebo kreditního avíza poštou

30 Kč

Zaslání kopie debetního nebo kreditního avíza poštou, faxem či e-mailem na žádost příkazce

100 Kč

Zadání trvalého příkazu k odchozí platbě do zahraničí v Kč a cizí měně a do tuzemska v cizí měně v písemné formě podané u přepážky

100 Kč

Swift do tuzemska i do zahraničí (výlohy za swift se účtují vždy při poskytnutí služby)

150 Kč / zpráva

Garantovaný OUR, poplatek pro odchozí USD platby (dodatečný poplatek, který slouží k pokrytí veškerých nákladů spojených s provedením příslušné platební transakce)

500 Kč

1) Jde o urychlení zpracování platby (nemá vliv na rychlost připsání prostředků).

2) Jde o změnu data připsání prostředků na účet banky příjemce (má vliv na rychlost připsání prostředků na účet příjemce).

Ostatní poplatky pro tuzemský a zahraniční platební styk

Vystavení potvrzení o provedení odchozí platby

100 Kč

Oznámení o neprovedení platby

zdarma

Služby elektronického bankovnictví

Služba

ČSOB Internetové bankovnictví

ČSOB Smartbanking

ČSOB Telefonní bankovnictví

Popis služby

portál pro online ovládání bankovních služeb z počítače s internetovým připojením

mobilní aplikace pro chytré telefony

transakce, informace o účtech a další služby poskytované prostřednictvím klientského poradce na telefonu

Zřízení služby 1)

zdarma

stažení aplikace zdarma

zdarma

Měsíční poplatek za vedení služby

zdarma

zdarma

zdarma

1) Služba ČSOB Internetové bankovnictví se poskytuje společně se službou ČSOB Telefonní bankovnictví. Pro využití aplikace ČSOB Smartbanking je nutné mít současně zřízenou službu ČSOB Internetové bankovnictví

V Sazebníku uvedený pojem Internetové bankovnictví se vztahuje též na službu ČSOB InternetBanking 24.

V Sazebníku uvedený pojem Telefonní bankovnictví se vztahuje též na službu ČSOB Linka 24.

Potvrzovací zprávy

SMS zprávy pro přihlašování a potvrzování transakcí

zdarma

Odeslání informace prostřednictvím SMS

2 Kč

Odeslání informace na e-mailovou adresu

zdarma

Ostatní služby elektronického bankovnictví

Vydání čtečky čipových karet

500 Kč 1)

1) Cena za první vydání čtečky či náhradu za znehodnocenou čtečku nepodléhá DPH. V ostatních případech prodeje čtečky je nutné cenu navýšit o 21 % DPH.

Vydání a obnova bezpečnostního certifikátu provedená pracovníkem banky v pobočce (v ceně je i případné vydání nebo výměna čipové karty)

400 Kč

Obnova bezpečnostního certifikátu provedená prostřednictvím internetového bankovnictví – klient s ČSOB Aktivním kontem, ČSOB Exkluzivním kontem, ČSOB Plus Kontem, ČSOB Premium Kontem / ostatní klienti

zdarma / 200 Kč

Mimořádná obnova bezpečnostního certifikátu (tj. v době dříve než 1 měsíc před koncem platnosti předchozího certifikátu)

400 Kč

V případě využívání služeb ČSOB BusinessBanking 24 jsou poplatky za vedení služby účtovány podle platného Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a pro fyzické osoby – podnikatele, který je uveřejněn na www.csob.cz.