Úvěry a záruky

Úvěrové obchody Pro malé a střední firmy a podnikatele Pro municipality, bytová družstva a SVJ
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč zdarma
Poskytnutí úvěru 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 5 000 Kč
Závazková provize individuálně individuálně
Služby spojené se správou úvěru 1) min. 500 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu min. 250 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu
Služby spojené se zpracováním dokumentů předkládaných klientem 0,3 % z výše úvěru, min. 2 000 Kč ročně po celou dobu trvání obchodu zdarma
Analýza hodnoty zajištění pro posouzení žádosti o úvěr 0,2 % z výše úvěru, min. 4 500 Kč
Mimořádná splátka úvěru 2) individuálně
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta 0,3 % z aktuálního zůstatku úvěru nebo sjednaného úvěrového limitu, min. 5 000 Kč

1) Služby spojené se správou úvěru jsou především činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z poskytnutého úvěrového limitu / úvěrového účtu, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru, úroků a souvisejících poplatků z účtu klienta, hodnocení hospodaření klienta a plnění smluvních podmínek, zpracování výpisů z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě a konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

2) Částka poplatku je stanovena z výše splátky úvěru.

Ostatní úvěrové obchody Povolené přečerpání účtu Malý úvěr pro podnikatele Rychlý úvěr na podnikání
Poskytnutí úvěru zdarma 0,5 % z výše úvěru, min. 3 000 Kč 0,5 % z výše úvěru, min. 3 000 Kč
Služby spojené se správou úvěru: 1, 2)
– úvěrový limit do 150 000 Kč včetně 100 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu 300 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu 300 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu
– úvěrový limit nad 150 000 Kč 350 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu
Analýza hodnoty zajištění pro posouzení žádosti o úvěr 4 500 Kč
Mimořádná splátka úvěru 2 % z výše splátky úvěru, min. 5 000 Kč 2 % z výše splátky úvěru, min. 5 000 Kč
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta min. 3 000 Kč min. 3 000 Kč (vyjma mimořádné splátky) min. 3 000 Kč (vyjma mimořádné splátky)

– Není uplatňováno.

1) Služby spojené se správou úvěru jsou především činnosti umožňující čerpání peněžních prostředků z poskytnutého úvěrového limitu / úvěrového účtu, evidence všech zaúčtovaných transakcí, automatické splátky jistiny úvěru, úroků a souvisejících poplatků z účtu klienta, hodnocení hospodaření klienta a plnění smluvních podmínek, zpracování výpisů z úvěrového účtu a jeho předání klientovi, poradenské služby pobočkové sítě a konzultační služby telefonického/klientského centra 24 hodin denně.

2) Poplatek je inkasován počínaje měsícem uzavření smlouvy o úvěru.

Povolené přečerpání účtu pro municipality
Podání a vyhodnocení žádosti o úvěr a poskytnutí úvěru zdarma
Služby a práce spojené s realizací úvěru 200 Kč za každý započatý měsíc po celou dobu trvání obchodu
Změna smluvních podmínek z podnětu klienta min. 2 000 Kč (mimo navýšení úvěrového limitu)
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Služby a práce spojené se správou půjček min. 60 Kč + 21 % DPH za každý případ / každý započatý měsíc
Vyhotovení sestavy půjček z fondu min. 200 Kč + 21 % DPH
Doplňkové sestavy spojené s poskytnutím půjček z fondu smluvně + 21 % DPH
Správa úvěrů na družstevní bytovou výstavbu
Roční vedení účtů úvěrů pro financování a úvěrování (splatnost je ve dvou částkách k 31. 5. a k 30. 11.):
1–3 účty 1 000 Kč
4–20 účtů 3 000 Kč
21–100 účtů 5 000 Kč
101–200 účtů 8 000 Kč
201 a více účtů 10 000 Kč
Druhý a každý další dodatek ke smlouvě o úvěru na družstevní bytovou výstavbu z titulu převodu bytů do vlastnictví dle zákona 72/1994 Sb., příp. 311/2013 Sb. 250 Kč
Kopie z úvěrové dokumentace na žádost majitele účtu (případně duplikáty potvrzení o splacení úvěru pro účely převodu jednotek do vlastnictví členů) 50 Kč / stránka + 21 % DPH
Vystavení potvrzení o poskytnutém úvěru, splaceném úvěru, o zaplacené výši příslušenství a jiných náhrad plynoucích ze smluvní úvěrové dokumentace na žádost majitele účtu 60 Kč / každých 15 min. práce (i započatých) + 21 % DPH
Poplatek za provedení mimořádné splátky 9 Kč
Ostatní služby účtované u úvěrových obchodů
Upomínka/výzva k uhrazení dlužné částky 300 Kč / 500 Kč
Vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí 50 Kč za stránku, minimálně 250 Kč za výpis
Externí právní a jiné služby smluvně
Záruky Přijaté záruky Vydané záruky (včetně příslibů záruk)
Avizování a registrace / Vystavení záruky 1 000 Kč 5 000 Kč + závazková odměna 1) p. a. (dle míry úvěrového rizika)
Posouzení textu záruky nebo textu změny záruky / Návrh textu záruky nebo jeho konzultace 500 Kč 3 000 Kč
Avizování a registrace změny záruky / Změna vydané záruky 1 000 Kč 1 500 Kč
Uplatnění záruky 1 500 Kč 1 500 Kč
Poplatek za posouzení transakcí do teritorií se zvýšeným rizikem individuálně individuálně

1) Účtuje se předem za každé i započaté 3měsíce (počínaje dnem vystavení záruky), min. 1 000 Kč. V případě, že záruka nevstoupí v účinnost, částka odměny se nevrací. V případě vypovězení záruky za celní dluh je účtována i za další období, dokud nebude závazek ČSOB ukončen potvrzením o bezdlužnosti klienta obdrženým od příslušného celního úřadu.