Pronájem bezpečnostních schránek

Uzavření smlouvy

zdarma

Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč

do 7 000 cm3
do 15 000 cm3
do 30 000 cm3
do 100 000 cm3
nad 100 000 cm3
1 200 Kč + 21 % DPH
1 800 Kč + 21 % DPH
2 700 Kč + 21 % DPH
3 900 Kč + 21 % DPH
7 200 Kč + 21 % DPH

Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.

Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění jsou k dispozici na www.csob.cz.

Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.

Šeky

Bezhotovostně

Hotovostně

Nákup soukromých šeků na ČSOB a bankovních šeků na ČSOB vystavených ČSOB

zdarma

zdarma

Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Platby sociální povahy šekem na ČSOB vystaveným jinou bankou

zdarma

zdarma

Šeky inkasované v jiných bankách 1)

1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách

100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu

Vystavení bankovního šeku

1 % z částky šeku, min. 500 Kč, max. 3 000 Kč

Vklad/výběr z účtu prostřednictvím šeku

6 Kč / 9 Kč

– / 70 Kč

Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB

100 Kč + skutečné náklady

Expresní vyhotovení bankovního šeku

500 Kč / 1 ks + cena za vystavení šeku

Vydání tiskopisu soukromého šeku

300 Kč / 20 ks šeků, 100 Kč / 1 ks 2)

Osobní vyzvednutí šeku, šekové knížky

100 Kč

Zaslání šeku cennou zásilkou, kurýrní službou

poplatky spojené s doručením cenné zásilky, kurýrní služby

Stop-payment nebo odvolání šeku

200 Kč + telekomunikační náklady

Zrušení zákazu úhrady soukromého šeku

200 Kč

Reklamace šeku

100–500 Kč podle složitosti operace

Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky

100–200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraniční/tuzemské banky

Úhrada částky šeku vystaveného na ČSOB do zahraničí nebo v CM do tuzemska

100 Kč

Smlouva Cash Letter Systém

smluvně

Upozornění na nedostatečné krytí

50 Kč

– Službu nelze zřídit.

Poplatky za vydání soukromých šeků / vystavení bankovních šeků zahrnují zaslání šeků na adresu klienta doporučenou zásilkou. V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.

2) V případě požadavku 20 a více šeků je účtován poplatek ve výši 15 Kč / šek, v případě požadavku na méně než 20 šeků je účtován poplatek ve výši 100 Kč / šek.

Poskytování informací

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací

smluvně, min. 200 Kč + 21 % DPH

Poskytování a obstarání bankovních a kancelářských informací o zahraničním a tuzemském subjektu

500–5 000 Kč + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady (vč. telekomunikačních výloh)

Bankovní reference na vlastní žádost

500–5 000 Kč + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokážou, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:

Při požadavku podání 1–5 informací

250 Kč + 21 % DPH

Při požadavku podání 6 a více informací

500 Kč + 21 % DPH

Vyhotovení smlouvy o úhradě kupní ceny

Uzavření smlouvy

0,2 % z vázané/spravované částky, min. 6 000 Kč 1)

Doplňkové služby

Potvrzení o složení kauce pro Ministerstvo financí

420 Kč + 21 % DPH

Potvrzení o složení prostředků (základního jmění/kapitálu, dražební jistota, kauce apod.)

500 Kč + 21 % DPH

Ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, kopie dokladů/dokumentace, potvrzení pro českou policii, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS, PGRLF a ČMZRB apod.) za každých 15 min. práce i započatých

200 Kč 1)

Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok)

min. 500 Kč + 21 % DPH

Náklady na kurýrní a poštovní služby

podle skutečných nákladů

1) Pokud není služba součástí finanční činnosti, podléhá DPH ve výši 21 %.