ČSOB v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavedla systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření, které vyplývají z legislativy a jsou zcela v souladu zejména se

 1. Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 2. Zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí,
 3. Vyhláškou ČNB č. 129/2014 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Cílem těchto opatření je předcházet a odhalovat legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Některé povinnosti a práva banky vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb.

Identifikace klienta

Klienta musíme identifikovat:

 • při vstupu do smluvního vztahu,
 • u každého obchodu nad 1 000 EUR (§ 7 zákona).

Dále musíme aktualizovat neplatné záznamy o klientech a identifikovat klienty v souladu s odstavcem 2, § 7 zákona.

Požadavky na identifikaci klienta:

 • fyzická osoba – všechna jména, příjmení, rodné číslo (nemá-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • podnikající fyzická osoba – stejné údaje jako u fyzické osoby + obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • právnická osoba – obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení), sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, se uvádí stejné údaje jako u fyzické osoby.

Vyjma základních identifikačních údajů také zjišťujeme, zda je klient politicky exponovanou osobou a u právnických osob jejich vlastnickou strukturu.

Kontrola klienta

Před provedením vymezených transakcí jsme povinni klienta prověřit v rozsahu odpovídajícímu typu klienta a zamýšlené transakci (§ 9 zákona):

 • informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu nebo obchodu,
 • údaje o skutečných vlastnících (majitelích) právnických osob a identifikovat je.

Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČSOB kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněna vyžadovat předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, dokladů o bonitě a závazcích klienta nebo jeho důvěryhodnosti…."

Kontrola probíhá vždy za součinnosti klienta a v zákonem vymezených případech. Jsme povinni získávat informace potřebné k průběžnému sledování obchodního vztahu nebo k přezkoumání zdrojů peněžních prostředků.

Při dalších obchodech s řádně identifikovaným klientem ověřujeme vhodným způsobem jeho totožnost, například:

 • zaručeným elektronickým podpisem,
 • podpisovým vzorem,
 • PIN,
 • identifikačním klíčem.

Neuskutečnění obchodu

Podle § 15 zákona máme právo odmítnout uskutečnění transakce:

 • odmítne-li se klient podrobit identifikaci,
 • neposkytne-li klient potřebnou součinnost.

Klienti, jejichž údaje (které máme k dispozici) nejsou již plně aktuální, budou vyzváni k jejich doplnění. Pro bližší informace a změnu údajů kontaktujte pracovníky své domovské pobočky ČSOB.

Základní pojmy

Financováním terorismu je:

 • shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo
 • jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu, nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona, nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění

Legalizace výnosů z trestné činnosti – tímto se pro účely zákona č. 253/2008 Sb., rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například

 • v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,
 • v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,
 • v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo
 • ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného v předchozích bodech.

Skutečným majitelem se rozumí

 1. u podnikatele
  • fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu9) tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
  • fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
  • fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
  • fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele
 2. u nadace nebo nadačního fondu
  • fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
  • nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,
 3. u spolku podle jiného právního předpisu16), ústavu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,
  • která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
  • která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
  • v jejímž zájmu byly založeny nebo v jejímž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.

Politicky exponovanou osobou (PEPs) je

 1. fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodního závodu ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d´affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která
  • má bydliště mimo Českou republiku, nebo
  • takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
 2. fyzická osoba, která
  • je k osobě uvedené v bodě 1) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
  • je k osobě uvedené v bodě 1) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
  • je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v bodě 1), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě 1), nebo
  • je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v bodě 1).

Dokumenty ke stažení

pdfKBC Group AML Policy

pdfUSA Patriot Act 2015

pdfAnti-Money Laundering Questionnaire