Ostatní služby

Ostatní bankovní služby

Pronájem bezpečnostních schránek

Uzavření smlouvy

zdarma

Roční pronájem schránky včetně pojištění obsahu schránky do výše 800 000 Kč

do 7 000 cm3
do 15 000 cm3
do 30 000 cm3
do 100 000 cm3
nad 100 000 cm3

1 200 Kč + 21 % DPH
1 800 Kč + 21 % DPH
2 700 Kč + 21 % DPH
3 900 Kč + 21 % DPH
7 200 Kč + 21 % DPH

Poplatky a jiné úhrady za ztrátu nebo poškození klíče / magnetické karty, výměny zámku ke schránce aj., jsou uvedeny v Přehledu poplatků, úhrad a odměn účtovaných v souvislosti s pronájmem schránek za některé vybrané služby, který podle systému zabezpečení a velikosti schránek vydává konkrétní pobočka poskytující pronájem schránky a je v této pobočce k dispozici.

Z pojištění se hradí každá ztráta, zmizení, poškození nebo zničení obsahu schránky. Pojištění se nevztahuje zejména na škody na obsahu schránky způsobené podvodným nebo jiným jednáním nájemce nebo disponenta, vnitřními příčinami (zastarání, skryté vady, oxidace koroze), válkou, radioaktivním nebo jiným zářením a dále dle podmínek příslušné pojistné smlouvy. Další informace o rozsahu pojištění včetně možného vyššího pojistného plnění jsou k dispozici na www.csob.cz nebo v příslušných pobočkách.

Uvedené sazby platí i za užívání schránky po ukončení smluvního vztahu.

Méně časté hotovostní operace

Vklad mincí v Kč v počtu do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty

zdarma

Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Vklad mincí v EUR v počtu do 49 ks mincí

zdarma

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč

Vklad cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

2 % ze zpracované hotovosti

Vklad ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

10 % z hodnoty předložené bankovky

Vklad a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

Vklad a převod hotovosti na běžný platební účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

150 Kč

Výměna1)/vklad hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

100 Kč

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí do 100 ks (včetně) jedné nominální hodnoty1)

zdarma

Výměna Kč bankovek nebo Kč mincí nad 100 ks jedné nominální hodnoty 1)

3 % z přijaté částky převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Výměna nominálních hodnot bankovek a mincí cizích měn se neprovádí.

1) Platí i pro obchodní místa České pošty, s.p.

Směnárenské operace

Nákup cizí měny za hotové ve formě nepoškozených bankovek a mincí

2 % z hodnoty nakupované cizí měny, min. 50 Kč

Prodej cizí měny za hotové ve formě bankovek a mincí

2 % z hodnoty prodávané cizí měny, min. 50 Kč

Ostatní služby

Výměna 1) nebo připsání běžně poškozených tuzemských bankovek a mincí

zdarma

Ohlášený a nevyplacený výběr v hotovosti

0,3 % z nevyplacené částky

Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

1) Platí i pro obchodní místa České pošty, s.p.

Šeky

Bezhotovostně

Hotovostně

Nákup soukromých šeků na ČSOB a bankovních šeků na ČSOB vystavených ČSOB

zdarma

zdarma

Nákup bankovních šeků na ČSOB vystavených jinou bankou

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

1 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 3 000 Kč

Platby sociální povahy šekem na ČSOB vystaveným jinou bankou

zdarma

zdarma

Šeky inkasované v jiných bankách 1)

1,5 % z částky šeku, min. 300 Kč, max. 10 000 Kč

Platby sociální povahy šekem inkasovaným v jiných bankách

100 Kč, zdarma platby obětem holokaustu

Vklad/výběr z účtu prostřednictvím šeku

vklad 6 Kč, výběr 9 Kč

– / 80 Kč

Zpětný odkup bankovního šeku vystaveného ČSOB

100 Kč + skutečné náklady

Stop-payment nebo odvolání šeku

200 Kč + telekomunikační náklady

Zrušení zákazu úhrady soukromého šeku

200 Kč

Reklamace šeku

100–500 Kč podle složitosti operace

Operace s neplacenými, popř. nekrytými šeky

100–200 Kč podle složitosti operace + výlohy zahraniční/tuzemské banky

Úhrada částky šeku vystaveného na ČSOB do zahraničí nebo v cizí měně do tuzemska

100 Kč

Upozornění na nedostatečné krytí

50 Kč

– Službu nelze zřídit.

V případě, že zahraniční/tuzemská banka účtuje dodatečné výlohy spojené se zpracováním šeků, přičítají se k příslušné položce sazebníku.

1) Náklady zahraničního korespondenta USD šeku jsou 2 USD a korespondenta EUR šeku jsou 3 EUR.

Poskytování informací

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:

Při požadavku podání 1–5 informací

250 Kč + 21 % DPH

Při požadavku podání 6 a více informací

500 Kč + 21 % DPH

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře podle povahy a rozsahu informací

smluvně, min. 200 Kč + 21 % DPH

Doplňkové služby

Potvrzení o složení kauce pro Ministerstvo financí (Fond národního majetku)

420 Kč + 21 % DPH

Ostatní činnosti v sazebníku výslovně neuvedené (vyžádání dokladů o transakci na obchodním místě, neodůvodněná reklamace transakce kartou, kopie dokladů/dokumentace, potvrzení pro českou policii, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS apod.)

200 Kč 1)

Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok)

min. 500 Kč + 21 % DPH

1) Pokud není služba součástí finanční činnosti, podléhá DPH ve výši 21 %.