ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Všeobecná ustanovení

a

Poplatky jsou účtovány v souladu se smluvními ujednáními mezi ČSOB a klientem zpravidla v měně daného účtu. Příležitostný klient má možnost zaplatit, resp. refundovat poplatky v české měně (poplatky uhrazené srážkou v cizí měně nahradit dodatečně protihodnotou poplatku v Kč). V případě účtu, ohledně kterého je prováděno exekuční nebo jiné zákonné řízení (např. trestní), jsou poplatky za služby, poskytnuté k tomuto účtu v průběhu provádění řízení, zaúčtovány až po skončení provádění řízení a při souběhu vícero řízení po skončení provádění posledního z řízení.

b

Za produkty a služby ČSOB, které nejsou uvedeny v Sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele a v Sazebníku ČSOB pro fyzické osoby – občany, Česká republika, účtuje ČSOB poplatky sjednané s klientem individuálně, a to podle času potřebného k provedení požadované operace a za rizika, která na sebe ČSOB přebírá včetně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s prováděnou operací.

c

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku ČSOB účtuje banka k tíži klienta i případné náklady účtované zahraničními a tuzemskými bankami nebo jinými organizacemi.

d

K uvedeným poplatkům se u zdanitelných položek tohoto sazebníku ČSOB přičítá DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základem pro výpočet DPH je celková cena, která obsahuje i vedlejší výdaje, které jsou účtovány osobě, pro kterou je služba uskutečňována.

Za vedlejší náklady se považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provizi. Je-li v sazebníku uvedená služba osvobozena od DPH, pak ani vedlejší náklady nejsou zdaněné. Cena, uvedená v cenovém sloupci, může být včetně DPH. Tyto případy jsou v cenovém sloupci označeny.

e

Přepočet národních měn členských zemí Evropské měnové unie (EMU) na EUR a naopak a národních měn členských států EMU navzájem není pokládán za konverzi a je prováděn v souladu s příslušnými ustanoveními měnového práva Evropské unie.

f

Kurzovní přepočty jsou v ČSOB prováděny podle kurzovního lístku ČSOB platného v den přepočtu nebo účtování.

g

S tuzemskými bankami a s pobočkami zahraničních bank působících v ČR mohou být sjednávány sazby smluvně. Ve vztahu k zahraničním bankám účtuje ČSOB pro jednotlivé druhy operací odměny podle zvláštního sazebníku ČSOB.

h

ČSOB si v případě potřeby vyhrazuje právo změn tohoto sazebníku ČSOB nebo jeho části. Každou změnu a její účinnost vyhlásí banka vhodným způsobem – vyvěšením ve veřejných prostorách ČSOB. Platný sazebník je klientům k dispozici v těchto prostorách nebo na webových stránkách www.csob.cz

i

Poplatky, které byly stanoveny pro nové produkty, jsou platné od data zahájení jejich prodeje.

j

Veškeré poplatky, uvedené v tomto sazebníku jsou účtovány v Kč nebo v protihodnotě měny účtu.