Informace pro klienty dle MiFID a PRIIPs

Vážení klienti, dne 3. ledna 2018 nabývají účinnosti nová pravidla pro obchodování s investičními nástroji stanovená směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU (tzv. MiFID II), která byla v České republice transponována do zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to jeho novelou, zákonem č. 204/2017 Sb. Tato nová pravidla rozšiřují ochranu klientů, zavedenou již předchozí regulací MiFID.

Zároveň dne 3. 1. 2018 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1286/2014 (tzv. PRIIPs), kterým se zavádí nový dokument, tzv. Sdělení klíčových informací (KID = Key Information Document), který vám umožní jednoduché porovnání daných produktů s jinými poskytovateli.

Rádi bychom vás informovali o nejdůležitějších skutečnostech, které tyto evropské směrnice a nařízení upravují. Věříme, že informace v těchto dokumentech uvedené budou pro vás prospěšné.

Kategorizace klientů

ZPKT v zájmu ochrany investorů požaduje, aby banka klienty klasifikovala jako standardní nebo profesionální klienty a podle toho poskytovala odpovídající ochranu. Parametry, podle kterých se klienti rozdělují, jsou popsány v dokumentu:

Kategorizace klientů

Soukromí investoři se pravděpodobně nebudou orientovat v někdy složité investiční problematice stejně jako profesionální obchodníci nebo zástupci nadnárodní společnosti, proto v oblasti informovanosti poskytujeme soukromé klientele nejvyšší stupeň ochrany.

Omezování střetů zájmů

Při vývoji nových investičních nástrojů vyhodnocujeme, jestli při uvedení nového produktu nebo služby na trh nemůže dojít ke vzniku střetu zájmů, zejména mezi klienty ČSOB, a.s. a ČSOB, a.s. samotnou. V případě, že není možné střet zájmů zcela vyloučit, přijmeme veškerá přiměřená opatření pro jeho odstranění nebo jeho minimalizaci. Podrobněji je omezování střetů zájmů upraveno v dokumentu:

Omezování střetů zájmů

Provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

Jeden za základních principů směrnice MiFID při poskytování investičních služeb je provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek. Při provádění pokynů klientů jsme se zavázali učinit veškeré přiměřené kroky, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku co do rychlosti provedení transakce a ceny investičního nástroje. V případě, že ČSOB, a.s. nebude mít výslovnou instrukci klienta, bude se snažit provést příkaz podle principů uvedených v Principy provádění pokynů – dokument byl revidován dne 1. 6. 2022

Neprofesionálním klientům dále poskytujeme souhrnný přehled Principů provádění pokynu se zaměřením na celkové náklady, které jim vzniknou, v dokumentu Provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek – souhrn se zaměřením na celkové náklady – datum poslední revize dokumentu je 30. 8. 2021.

Československá obchodní banka, a.s. tímto v souladu se zákonem uveřejňuje pro jednotlivé druhy investičních nástrojů

  1. pět převodních míst, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce a které jsou nejdůležitější z hlediska objemů provedených obchodů*

  2. souhrnné shrnutí a závěry analýzy vyplývající ze sledování kvality provádění obchodů s investičními nástroji na převodních místech, na kterých prováděla pokyny zákazníků v posledním kalendářním roce:*

    Souhrn analýzy a závěrů

    Předchozí verze dokumentu

  3. informace o kvalitě provádění obchodů s investičními nástroji na převodním místě, kterým je ČSOB, a.s.

* Dokumenty byly revidovány a vychází z údajů ke dni 30. 8. 2021

Přístup ČSOB, a.s. k pobídkám

ČSOB, a.s. přijímá pobídky ve formě provizí od investičních společností obhospodařujících fondy kolektivního investování, obchodníků s cennými papíry a dalších třetích stran. Zároveň zajišťuje, že tyto přijímané i poskytované pobídky zvyšují kvalitu investičních služeb a že jednáme v nejlepším zájmu svých klientů.

Přístup ČSOB k pobídkám při poskytování investičních služeb

Produktové brožury

Záměrem těchto dokumentů je poskytnout klientovi informace o podstatě finančních produktů, které jsou nabízeny ČSOB, a. s. a upozornit na rizika s nimi spojená tak, aby klient byl schopen učinit kvalitní rozhodnutí na základě dostatečných informací.

Přehled produktů uvedených v produktových brožurách

Devizové produkty a produkty peněžního trhu

Úrokové produkty

Investiční produkty

Ostatní produkty

Finanční trhy – Informační dokument

Produktové skóre

Produktové skóre vyjadřuje rizikovost produktu. Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky jako je ochrana kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv, expozici s cizími měnami nebo likviditu. Detailní informace o významu produktového skóre a způsobu jeho výpočtu naleznete v dokumentech:

Jak se stanovuje produktové skóre

Informace o změnách produktového skóre investičních a spořicích produktů

Souhrnné informace ke komisionářské smlouvě

Souhrn souvisejících dokumentů obsahuje zákonem předepsané informace spojené s obstaráním koupě nebo prodejem investičního nástroje, s nimiž má banka povinnost seznámit klienta při poskytování investičních služeb.

Souhrnné informace k Rámcovým smlouvám Finančních trhů

Souhrn souvisejících dokumentů obsahuje zákonem předepsané informace spojené s uzavřením obchodů s investičními nebo zajišťovacími nástroji, s nimiž má banka povinnost seznámit klienta při poskytování investičních služeb.

Náklady a poplatky spojené s investiční službou a investičním nástrojem

Indikativní výše nákladů a poplatků spojených s investiční službou a investičním nástrojem, vztahujících se k jednotlivých produktovým skupinám, které jsou nabízeny v ČSOB, je uvedena v dokumentu Náklady a poplatky

PRIIPs – Sdělení klíčových informací

PRIIPs se zaměřuje na vytváření standardizovaných dokumentů pro produkty s investiční složkou, které mají vést ke zlepšení transparentnosti informací pro retailové investory (dle klasifikace MiFID se jedná o MiFID Standard klienty). Za účelem jednoduchého pochopení produktu, porovnání nabídky s jinými poskytovateli je vytvářen tzv. KID (Key Information Document) = Sdělení klíčových informací. Všechny dostupné dokumenty naleznete na stránce Sdělení klíčových informací.

Politika umisťování investičních nástrojů

Tato politika popisuje základní principy a pravidla, kterými se ČSOB řídí, aby zajistila, že umístění investičních nástrojů emitovaných Klientem emitentem proběhne zejména čestně a spravedlivě, při zohlednění zájmů ostatních klientů (investorů) ČSOB.

Politika umisťování investičních nástrojů

Systematický internalizátor

Obchodní politika Systematického internalizátora ČSOB

Seznam finančních nástrojů, pro které je ČSOB systematickým internalizátorem

 


 

Starší verze dokumentů