Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů

Vážení klienti,

Dnem 1. 1. 2016 nabývá účinnosti novela zákona o bankách, která mimo jiné přináší změny týkající se pojištění pohledávek z vkladů. S nejdůležitějšími změnami Vás chceme seznámit. Tato novela bezprostředně souvisí s přijetím zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu a implementací evropských směrnic o pojištění vkladů. Pojištění pohledávek z  vkladů v České republice bude nově zajišťovat Garanční systém finančního trhu (dále Garanční systém) zřízený podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu. Garanční systém bude podle tohoto zákona odpovědný za správu prostředků ve Fondu pojištění vkladů, přičemž Fond pojištění vkladů přestává být právnickou osobou a zrušují se také stávající ustanovení týkající se správy a řízení fondu.

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištěny jsou veškeré pohledávky z vkladů včetně úroků vedených v české nebo cizí měně, pokud nejsou z pojištění ze zákona vyloučeny. Podmínkou pojištění vkladu je identifikace vkladatele podle zákona o bankách a podle zákona upravujícího opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a samozřejmě také kreditní zůstatek na příslušném vkladu.

Nemění se základní výše náhrad, která zůstává na úrovni 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. Pro výpočet náhrady se sečtou všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky nebo pobočky banky z jiného než členského státu včetně jejích podílů na účtech vedených pro 2 a více spolumajitelů podle stavu k rozhodnému dni (není-li doloženo jinak, podíly spolumajitelů účtu jsou stejné).

Nově mohou být pojištěny i pohledávky z vkladů územních samosprávných celků, jejichž daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou nižší než částka odpovídající 500 000 EUR, za splnění určitých podmínek. Vklady u poboček zahraničních bank podléhají režimu pojištění pohledávek z vkladů domovského členského státu.

Nepojištěny jsou pohledávky z vkladů:

 1. banky, pobočky banky z jiného členského státu, spořitelního a úvěrního družstva, obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů vloženým těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela za splnění určitých podmínek
 2. finanční instituce a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti; to neplatí, jde-li o pohledávky z vkladů platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu vložených těmito osobami ve prospěch třetí osoby, které by jinak náhrada náležela, za splnění určitých podmínek
 3. pojišťovny, zajišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti
 4. zdravotní pojišťovny a zahraniční osoby s obdobnou náplní činnosti
 5. státu
 6. územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy podle zákona o rozpočtovém určení daní jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR, za splnění určitých podmínek
 7. představující pohledávky, které je banka oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu ve formě podřízeného dluhu
 8. pocházející podle pravomocného rozsudku z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, nebyly-li zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.

Banka má nové informační povinnosti

Nově je stanovena povinnost Banky poskytnout Klientovi před uzavřením smlouvy k účtu informace o systému pojištění pohledávek z vkladů formou informačního přehledu. Jde zejména o informace týkající se limitů pro výplatu jedné oprávněné osobě, způsobu výplaty náhrady ze systému pojištění pohledávek z vkladů, uplatnění nároku u systému pojištění pohledávek z vkladů, vyloučení z ochrany poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů apod.

Banka také musí klienta informovat ve výpisu z účtu nebo v jiném obdobném dokumentu, zda jeho pohledávka podléhá ochraně poskytované systémem pojištění pohledávek z vkladů. Klient obdrží alespoň jednou ročně v průběhu smluvního vztahu informační přehled.

Podmínky výplaty z Fondu pojištění vkladů

Mění se také podmínky výplaty z Fondu pojištění vkladů, kterou zajišťuje Garanční systém. Upravují se a zpřesňují podmínky a lhůty pro zahájení výplat z fondu pojištění vkladů. Základní výše náhrad zůstává nezměněna na úrovni 100 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky.

Nová je možnost zvýšené náhrady z Fondu pojištění vkladů i nad limit 100 000 EUR, ovšem při splnění podmínek uvedených v zákoně. Oprávněnou osobou je fyzická osoba, která ve stanovené lhůtě předloží žádost o výplatu zvýšené náhrady a dokumenty dokládající její nárok na zvýšenou náhradu. Nárok na zvýšenou náhradu může vzniknout, pokud rozhodný den, od kterého se odvíjí datum výplaty z fondu, nastal ve lhůtě 3 měsíců ode dne připsání částky na účet a zároveň je tato částka:

 1. úhradou kupní ceny plynoucí z prodeje nemovité věci, která slouží k bydlení podle evidence v katastru nemovitostí
 2. vypořádáním společného jmění manželů při rozvodu manželství
 3. pojistným plněním pro případ úrazu, nemoci, invalidity nebo smrti
 4. dědictvím
 5. vyplacením jednorázového vyrovnání z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkového penzijního spoření
 6. odstupným vyplaceným při výpovědi z pracovního poměru nebo rozvázání pracovního poměru dohodou, při kterých náleží zaměstnanci odstupné podle zákoníku práce, odbytným, odchodným apod. podle příslušných právních předpisů
 7. pojistným plněním pro případ újmy způsobné trestným činem
 8. vyplacením náhrady újmy způsobené trestným činem nebo vydáním bezdůvodného obohacení získaného trestným činem
 9. vyplacením náhrady škody způsobené rozhodnutím o vazbě, trestu nebo o ochranném opatření poskytnutím peněžité pomoci oběti trestného činu

Podrobné informace k podmínkám výplaty z Garančního systému budou obsaženy na internetových stránkách tohoto sytému pojištění pohledávek z vkladů – www.garancnisystem.cz

Informační přehled o pojištění pohledávek z vkladů