Naposledy změněno: 17. září 2018 (archiv původních znění).

Chráníme vaše údaje

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB. Při jejich zpracovávání se řídíme právními předpisy, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů. Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Platnou verzi najdete vždy na www.csob.cz/osobni-udaje, předchozí verze jsou k dispozici v archivu původních znění uvedeném na této stránce výše.

Informace o zpracování osobních údajů – celý dokument ke stažení ve formátu PDF

více >

 

Příklady zpracování vašich osobních údajů skupinou ČSOB

Kdy pracujeme s vašimi údaji? Díváte se na naše webové stránky, zúčastňujete se soutěží a máte zájem o naše nabídky Sjednáváte si u nás produkt - než spolu uzavřeme smlouvu, potřebujeme vidět doklad totožnosti Zjišťujeme, jestli by vám nepomohl některý z našich produktů, který ještě nevyužíváte Průběžně vyhodnocujeme, zda bychom vám nemohli poskytnout ještě lepší péči Chráníme vaše peníze před nejrůznějšími riziky Když potřebujete financovat bydlení, dovolenou nebo auto Když potřebujete pojistit Na pobočce se můžete setkat s kamerovým systémem Vaše údaje archivujeme pro historické, vědecké, a statistické účely v anonymní formě
S kterými údaji pracujeme? Použijeme kontaktní údaje, které jste vyplnili. Opíšeme si údaje z občanského průkazu. Vyhodnocujeme, jak používáte svůj účet a o jaké služby máte zájem. Sledujeme, kolik si k nám posíláte peněz, jak vysoké máte úspory nebo zda u nás máte hypotéku či pojištění. Nahráváme si vaše hovory. Prověřujeme podezřelé transakce, třeba nahodilé posílání vysokých částek. Ověřujeme, jaké půjčky máte a jak je splácíte, nahlížíme do registru dlužníků. Zjišťujeme váš zdravotní stav, ověřujeme škodní průběh nebo stav pojišťovaného majetku. Záznamy archivujeme jen po nezbytně nutnou dobu, přístup k nim mají jen odpovědní pracovníci a policie. Výsledkem jsou velké soubory anonymních dat o chování klientů.
Proč to děláme? Na základě vašeho zájmu vám zasíláme nabídku. Vždy musíme vědět, s kým smlouvu uzavíráme. Navíc nám to nařizuje zákon. Chceme vás oslovit jen s relevantní nabídkou co nejbližší vašim potřebám. Vycházíme vstříc klientům, kteří po nás vyžadují nadstandardní servis, např. prémiovou obsluhu nebo zlatou kartu. Dalším z důvodů jsou pravidla MiFIR. Zákony nás zavazují bojovat s podvody a praním špinavých peněz, předcházet kybernetickým rizikům a celkově jednat obezřetně (např. dle MiFIR). Ověřujeme, zda půjčku zvládnete splácet. Abychom vám mohli poskytnout nejlepší pojištění s ohledem na váš zdravotní stav nebo dosavadní průběh pojištění. Kamery slouží jako prevence nebo důkaz při objasňování trestných činů. Vylepšujeme služby podle toho, jak se mění společnost. O data nás může požádat třeba ČSÚ.
Můžete to omezit? Dostupný Nedostupný Dostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný Nedostupný

 

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je vždy ta společnost skupiny ČSOB, které jste údaje poskytli nebo která je o vás získala k naplnění jednoho nebo více účelů. Typicky vaše údaje spravuje ta společnost, jejíž jste klientem. Pokud jste klientem více našich společností, spravuje každá společnost primárně údaje, které se týkají jejího produktu. V případech, kdy sbíráme osobní údaje v souvislosti s vaší návštěvou nebo při vzájemné komunikaci, je zásadně správcem společnost, které se jednání týká.

Správce vaše údaje shromažďuje, disponuje jimi a nese odpovědnost za jejich řádné a zákonné zpracování. Vůči němu můžete uplatňovat svá práva na ochranu osobních údajů.

více >

 

Údaje, které zpracováváme

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a komfortní obsluhu a abychom dodržovali naše zákonné povinnost a chránili své oprávněné zájmy. Údaje shromažďujeme především o uživatelích našich produktů, včetně potenciálních klientů, kteří se o naše služby zajímají nebo které jsme s naší nabídkou oslovili. Podle povahy situace zpracováváme údaje například o zástupcích, včetně členů statutárních orgánů a zaměstnanců, o skutečných majitelích firem, o příjemcích plateb, ručitelích, zástavcích, pojistnících, pojištěných i oprávněných osobách.

více >

 

Proč zpracováváme vaše data?

Vaše údaje zpracováváme v rozsahu, který je pro příslušný účel nezbytný - např. abychom mohli poskytovat danou službu. Zahrnuje to případy, kdy sjednáváme novou smlouvu nebo je plněna již uzavřená smlouva. Typicky jde o identifikaci vaší osoby. Dalším příkladem je přebírání pojistných rizik, správa pojištění, likvidace pojistných událostí a poskytování pojistných plnění včetně asistenčních služeb na základě uzavřené pojistné smlouvy s naší pojišťovnou, kdy potřebujeme znát jednak vaše identifikační údaje, ale i údaje vztahující se k pojištěnému i k pojistné události.

Povinnost zpracovávat údaje nám stanovuje řada právních předpisů. Tak například zákon proti praní špinavých peněz stanovuje povinnost vyžadovat vaše identifikační údaje. Mnohé údaje musíme zpracovávat pro účely archivace. Některé údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů jak naší skupiny, tak i třetích osob. Zpracování z tohoto důvodu je však omezeno, existenci oprávněného zájmu pečlivě posuzujeme. V ostatních případech vaše údaje zpracováváme pouze s vaším souhlasem.

více >

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Uchováváme je 10 let z důvodu archivačních povinností kvůli povinnosti k obezřetnosti a náležité odborné péče, zejména s ohledem na zákonné promlčecí lhůty, pak dalších 10 let. Dlouhodobý charakter některých nároků, jako jsou výplaty vámi vložených peněz na účet nebo penzí či úschova cenných papírů, potřebu délky úschovy prodlužuje.

více >

 

Jste povinni nám osobní údaje předávat?

Předání údajů, které nám předáváte se svým souhlasem, je dobrovolné. Předání ostatních údajů vyžadujeme, jelikož jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. Pokud nám takové údaje neposkytnete, nemůžeme vám příslušný produkt, službu nebo jiné plnění, při kterém od vás osobní údaj vyžadujeme, poskytnout.

více >

 

Zdroje osobních údajů

Podle situace zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran. Pro vnitřní administrativní účely si mezi sebou předáváme údaje v rámci skupiny ČSOB, resp. skupiny KBC.

více >

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje zásadně opatrujeme uvnitř naší skupiny. Údaje předáváme mimo skupinu pouze, pokud nám to dovolíte nebo to zakotvuje právní předpis. Pokud je to nezbytné k dosažení některého z účelů uvedených výše, zejména pokud externí subjekt v dané oblasti disponuje nezbytnou profesionalitou a odbornou úrovní, vaše údaje jsou zpracovávány spolupracujícími distributory a dodavateli. Vaše data jsme povinni předávat různým státním i mezinárodním orgánům, vždy však za podmínek stanových právními předpisy.

více >

 

Automatizované rozhodování

Pro poskytnutí některých našich služeb používáme automatizovaná rozhodnutí. Pokud nechcete, abychom tímto způsobem vaše údaje zpracovávali, nemusíte v první řadě vůbec o službu žádat ani zadávat údaje do online formulářů. Pokud tak ale učiníte, můžete se domáhat přezkumu výsledného rozhodnutí a dalších práv, uvedených v sekci Jaká máte práva? Automatizovaný proces také využíváme při plnění pravidel proti praní špinavých peněz

více >

 

Jaká máte práva?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, přenos údajů, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku. Máte právo podat námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, resp. přímého marketingu. Také můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Vaše práva vyřizujeme obecně bezplatně. Dovolujeme si vás však upozornit, že máme právo požadovat přiměřený poplatek za vaši žádost nebo ji odmítnout, pokud je váš požadavek zjevně nedůvodný nebo nepřiměřený, zejména protože se opakuje. V případě potřeby vás můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací, např. k potvrzení vaší totožnosti. Svá práva můžete uplatnit nejlépe na pobočce nebo v obchodní síti vašeho správce. Váš správce může nabízet i jiné snadné způsoby, kterým práva uplatnit: typicky v internetovém bankovnictví nebo jiných elektronických portálech, nebo e-mailem s vaším elektronickým podpisem. Můžete nám také zaslat příslušnou žádost dopisem, na kterém bude váš podpis úředně nebo jiným vhodným způsobem ověřen. V případě ČSOB banky, pojišťovny, stavební spořitelny a penzijní společnosti můžete žádost podat i na specializovaných pracovištích Poštovní spořitelny, v ČSOB bance a Hypoteční bance i datovou schránkou. Na vaši žádost odpovíme k tomu vhodným způsobem. Můžeme ji vyřídit např. prostřednictvím elektronického portálu. Pokud si zvolíte doručení dopisem, raději upozorňujeme, že neneseme odpovědnost za obsah zásilky po jejím odeslání. Vždy se snažíme v průběhu naší komunikace jednat tak, aby bylo zřejmé, jakým způsobem vaši žádost vyřídíme.

Pokud máte otázky, volejte na +420 800 023 003 , jděte na www.csob.cz/osobni-udaje nebo nám pište na osobni-data@csob.cz.

více >

 

O nás – kdo je skupina ČSOB

Skupina ČSOB poskytuje na území České republiky finanční produkty a služby, zejména vedení účtů, zajištění financování pořízení či užívání nejrůznějšího majetku, hlavně prostřednictvím úvěrů a leasingu, různá pojištění, produkty pro zabezpečení ve stáří nebo invaliditě, zejména formou penzijního připojištění, financování bydlení formou hypoték či stavebního spoření, kolektivní investování a správu majetku a také služby spojené s obchodováním s akciemi na finančních trzích. Naše skupina je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC. Některé naše služby jsou poskytovány ve spolupráci s obchodními partnery. Jedná se například o distributory či věrnostní programy.

více >

 

Ve kterých zákonech můžete najít problematiku osobních údajů?

Při zpracování vašich údajů se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonech o ochraně osobních údajů, zákony upravujícími povinnost mlčenlivosti (např. občanským zákoníkem, zákonem o bankách či zákonem o pojišťovnictví) a antispamovým zákonem, který zabraňuje zasílání nevyžádaných obchodních sdělení.

více >

 

Slovníček pojmů

citlivý údajÚdaj, který má zvláštní povahu, jako je např. informace o vašem zdraví či biometrický údaj umožňující identifikaci osoby.
cookiesKrátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.
geolokaceÚdaj o geografické poloze mobilu či počítače připojeného k internetu (ať už přesné i na úrovni země).
oprávněný zájemZájem správce nebo třetí strany například v situaci, kdy subjekt údajů je zákazníkem správce.
osobní údajInformace o konkrétním, identifikovatelném člověku.
produktZnamená bankovní, pojišťovací a další produkty a služby nabízené našimi společnostmi.
profilováníAutomatické zpracování vašich údajů sloužící například k analýze či předpovědi vašeho chování v osobním i profesním životě, vaší ekonomické situace a osobních preferencí.
příjemceOsoba, které jsou předávány údaje.
službaZnamená kteroukoliv ze služeb, které vám nabízíme, včetně našich produktů, služeb nabízených online a jejich podpory.
správceOsoba, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů; zpracováním může správce pověřit zpracovatele.
subjekt údajůŽivá osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
účelDůvod, ke kterému správce využívá vaše osobní údaje.
zpracováníČinnost, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo v nějaké evidenci.
zpracovatelOsoba, která pro správce zpracovává osobní údaje.