Přejít k obsahu

Informace o zpracování osobních údajů

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Vážená klientko, vážený kliente,

na této stránce vám poskytujeme informace o povinnostech, které nám jako bance vyplývají z toho, že zpracováváme vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZoOU“), zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, který reguluje zasílání obchodních sdělení klientům a dalšími právními předpisy.

Úvodem bychom vám rádi vysvětlili některé základní pojmy:

 • Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.
 • Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se Osobní údaje vztahují.
 • Správce osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí za jím stanoveným účelem jejich shromažďování, zpracování a uchování. Za soulad těchto činností s platnými právními předpisy, zejm. ZoOU, odpovídá. Zpracováním osobních údajů může správce pověřit nebo k němu zmocnit zpracovatele.
 • Zpracovatel osobních údajů je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření či zmocnění správcem zpracovává Osobní údaje podle ZoOU.
 • Rozsah osobních údajů stanoví správce osobních údajů a rozumí se jím rozsah Osobních údajů (například jméno, příjmení, datum narození apod.), které jsou použity pro daný účel zpracování.
 • Zpracování osobních údajů je jakýkoliv úkon nebo soubor úkonů, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.
 • Účel zpracování je konkrétní důvod, ke kterému správce Osobních údajů využívá vaše Osobní údaje.
 • Příjemce údajů je každá osoba, které jsou Osobní údaje zpřístupněny.

Osobní údaje fyzických osob zpracováváme automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny vlastním zaměstnancům, zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má Československá obchodní banka, a. s. (dále jen „ČSOB“) uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a které zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných ČSOB, případně další fyzické osobě podle ZoOU, osobám podle souhlasu Subjektu údajů a osobám oprávněným na základě právních předpisů.

Účely zpracování

Zpracování osobních údajů bez souhlasu klienta

Ukládají-li ČSOB právní předpisy plnění povinností přímo spojených se zpracováním Osobních údajů, není k takovému zpracování Osobních údajů klienta třeba souhlasu klienta. Pokud ČSOB tyto Osobní údaje nejsou sděleny, nemohou být poskytnuty produkty a služby. Jedná se o tyto případy:

Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh Subjektu údajů

ČSOB poskytuje níže uvedené typy produktů / služeb:

 • vkladové
 • investiční
 • úvěrové
 • ostatní

V takovém případě zpracováváme vaše Osobní údaje v rozsahu, který je nezbytný pro uzavření dané smlouvy. Osobní údaje nám poskytujete prostřednictvím smlouvy nebo dalších dokumentů, které tvoří součást smlouvy, zejména formulářů osobních údajů, v investičním dotazníku, v informaci o investování, v žádosti o úvěr apod.

Zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce

Povinnost zpracovávat Osobní údaje klientů je ČSOB, jako správci osobních údajů, uložena zvláštními právními předpisy. Jde zejména o osobní údaje zpracovávané povinně pro účely identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti v rozsahu stanoveném vždy pro daný účel. Dále jde o Osobní údaje podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a prováděcích předpisů k němu, zejm. vyhl č.58/2006 Sb. o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů v platném znění, zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a dalších speciálních právních předpisů.

V oblasti investic jsou Osobní údaje bankou poskytovány ke zpracovávání třetím osobám za účelem vedení evidence zaknihovaných investičních nástrojů v majetku Subjektu údajů. Jedná se zejména o Centrální depozitář cenných papírů, a.s., dále o subjekty vedoucí samostatnou evidenci těchto investičních nástrojů. V případě zahraničních registrujících subjektů se poskytují Osobní údaje v rozsahu stanoveném místní legislativou. Ve všech těchto případech se jedná o plnění smluv tvořících právní rámec pro opakované investice Subjektu údajů. Ke zpracování Osobních údajů v těchto evidencích není vyžadován váš souhlas, protože tyto údaje jsou zpracovávány na základě zákona.

Zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby

ČSOB je povinna pro účely bankovních obchodů zjišťovat a zpracovávat údaje o osobách včetně rodného čísla, pokud jim bylo přiděleno, vyjma citlivých údajů o fyzických osobách, potřebné k tomu, aby bylo možné bankovní obchod uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro ČSOB. Údaje musí být přiměřené právním a věcným rizikům bankovního obchodu se subjektem údajů a relevantní pro posouzení těchto rizik.

Osobní údaje zpracovávané pro tento účel jsou například informace sloužící k poskytnutí příslušné služby včetně výkonu právních jednání nezbytných pro zajištění evidence zaknihovaných cenných papírů, je-li to třeba, k vyřízení reklamací a stížností, k vyřízení žádostí v souvislosti s platbami nebo pokyny v oblasti investic, které jsou vyřizovány na základě žádosti klienta. Dále pak pro poskytování bankovních informací klientovi nebo třetím stranám na jeho žádost (např. reference a konfirmace). V neposlední řadě jsou to například osobní údaje zpracované v rámci provozování kamerových záznamů. Kamerové systémy jsou instalovány za účelem ochrany osob a majetku ČSOB proti protiprávnímu jednání, primárně v rámci prevence a objasňování loupežného přepadení, krádeží vloupáním, krádeží, proti vandalismu a proti podvodnému jednání.

Za účelem řízení rizik vztahující se k úvěrovým produktům využívá ČSOB tzv. úvěrové registry. Z těchto registrů získává informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce nutné k posouzení žádosti o poskytnutí úvěru. Údaje jsou zpracovávány zejména z databáze Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“), Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) a SOLUSu.

BRKI patří k systému, který shromažďuje informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce klientů. BRKI provozuje akciová společnost CBCB (Czech Banking Credit Bureau), na jejichž internetových stránkách www.cbcb.cz je možné získat veškeré informace ohledně registru. Ke zpracování osobních údajů v BRKI není vyžadován váš souhlas, jelikož jsou údaje zpracovávány na základě zákona o bankách.

NRKI provozuje zájmové sdružení CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau. Pro zpracování (zařazování a aktualizaci) údajů v NRKI je v případě fyzických osob podmíněno poskytnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů. Vložení osobních údajů do NRKI jedním z věřitelských subjektů automaticky neznamená, že tyto údaje jsou volně přístupné dalším věřitelským subjektům. Ty opět potřebují souhlas klienta, aby se na tyto údaje obsažené v NRKI mohly dotázat. Bližší informace naleznete v dokumentu Informační memorandum bankovního registru klientských informací (BRKI) a nebankovního registru klientských informací (NRKI) pro klienty bank na www.csob.cz.

Přestože jsou BRKI a NRKI dva nezávislé registry, je mezi nimi možná vzájemná výměna informací. Pro takovou výměnu informací je však nutný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů.

SOLUS je zájmové sdružení právnických osob, jehož cílem je v rámci tzv. odpovědného úvěrování přispívat k prevenci předlužování klientů, k prevenci růstu počtu dlužníků v prodlení, přispívat ke zvyšování vymahatelnosti stávajících dluhů po splatnosti a snižovat potenciální finanční ztráty věřitelů.

Souhlas se zpracováním (zařazováním a aktualizací) osobních údajů je rovněž vyžadován i pro registr SOLUS. Bližší informace naleznete v dokumentu Poučení o registrech sdružení SOLUS na www.csob.cz.

V oblasti investic jsou Osobní údaje poskytovány Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry a subjektům uvedeným v § 117 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Zpracování biometrického podpisu

Biometrický podpis nahrazuje vlastnoruční podpis papírové smlouvy, ale provádí se elektronicky - speciálním perem na tablet. Pokud upřednostňujete elektronickou komunikaci, originály smluv a dokumentů (potvrzení o platebním příkazu, o pokynu k obstarání nákupu či prodeje investičního nástroje a další dokumenty mezi vámi a ČSOB) vám můžeme posílat pouze v digitální podobě.

Biometrický podpis zachycuje nejen jeho vizuální podobu, ale i další charakteristické rysy, které do něj při podepisování promítnete - doba podepisování, rychlost či dynamika v jednotlivých tazích, tlak a úhel pera. Všechny tyto údaje chráníme proti zneužití, nikdo nepovolaný k nim nemá přístup a využívají se pouze za účelem písmoznaleckého přezkumu biometrického podpisu.

Biometrický podpis umožňujeme pouze u některých dokumentů, jejích počet ale neustále rozšiřujeme. Stejně tak roste počet poboček, v nichž vám tuto službu můžeme nabídnout.

Zpracování osobních údajů se souhlasem klienta

Správce osobních údajů může zpracovávat vaše Osobní údaje mimo zákonné výjimky jen s vaším souhlasem.

Nabídka obchodu, služeb a marketingové zpracování

Souhlas udělujete za účelem nabídky obchodu, služeb a produktů členů skupiny ČSOB a vybraných obchodních partnerů, se kterými ČSOB a dceřiné společnosti ČSOB spolupracují a za účelem marketingového zpracování, které nám umožní Bližší poznání vašich představ a potřeb, lepší přizpůsobení naší nabídky a zkvalitnění služeb poskytovaných skupinou ČSOB. Souhlas udělujete ČSOB a jejím prostřednictvím i členům skupiny ČSOB. Správci osobních údajů jsou ČSOB i jednotliví členové skupiny ČSOB.

Žádáte-li o produkt u některého z členů skupiny ČSOB, je vám předložen souhlas k podpisu, bez ohledu na to, zda jste již souhlas udělil v ČSOB nebo jinde ve skupině ČSOB. Například pokud si sjednáváte penzijní připojištění, udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů ČSOB Penzijní společnosti a zároveň jej udělujete i ČSOB a členům skupiny ČSOB za účelem nabídky obchodů a služeb a marketingového zpracování dat získaných prostřednictvím ČSOB Penzijní společnosti.

Poskytnete-li souhlas u některého z členů skupiny ČSOB, ale v ČSOB následně souhlas neposkytnete, pak vás ČSOB nebude oslovovat nabídkou obchodů a služeb a marketingově zpracovávat. Člen skupiny ČSOB, kde jste souhlas udělil/a nebo v budoucnu udělíte, může s daty marketingově pracovat a může vás oslovit s nabídkou obchodu a služeb, stejně tak i ostatní členové skupiny ČSOB.

Skupina ČSOB nabízí klientům v České republice služby v následujících oblastech – bankovní služby, hypotéky a stavební spoření, správy aktiv, investice do podílových fondů, obchodování s cennými papíry/ zaknihovanými cennými papíry, penzijní fond, resp. penzijní produkty, leasing, faktoring (financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a služeb) a pojištění. Pro účely této informace do skupiny ČSOB patří:

 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB (IČ: 45534306, Pardubice, Masarykovo nám. 1458),
 • ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB (IČ: 61859265, Praha 5, Radlická 333/150),
 • ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (IČ: 25677888, Praha 5, Radlická 333/150),
 • ČSOB Factoring, a.s. (IČ:45794278, Praha 10, Benešovská 2538/40),
 • ČSOB Leasing, a.s. (IČ: 63998980, Praha 4, Na Pankráci 310/60),
 • Hypoteční banka a.s. (IČ: 13584324, Praha 5, Radlická 333/150),
 • Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (IČ: 49241397, Praha 10, Vinohradská 3218/169).

Pro výše uvedené členy skupiny ČSOB vystupuje jako Zpracovatel osobních údajů, což znamená, že zpracovává Osobní údaje k účelu a prostředky zpracování, které si určují sami jednotliví členové skupiny ČSOB jako Správci osobních údajů. ČSOB je k zpracování zmocněna jednotlivými Správci osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Souhlas poskytuje klient dané entitě vždy jen jednou a je platný po celou dobu vztahu s ní. Tento souhlas je zcela dobrovolný, jeho neposkytnutí nemá žádné negativní důsledky. Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Nestanete-li se naším klientem, pak pouze 6 měsíců od udělení souhlasu. Souhlas můžete kdykoli odvolat při návštěvě pobočky ČSOB nebo telefonicky na čísle +420 800 300 300, při návštěvě obchodního místa Poštovní spořitelny nebo telefonicky na čísle +420 800 210 210.

Odvoláte-li souhlas se zpracováním Osobních údajů v ČSOB, pak ČSOB a členové skupiny ČSOB nebudou vaše data dále marketingově zpracovávat nebo využívat pro nabídku obchodu a služeb.

ČSOB zajistí u ostatních členů skupiny ČSOB, aby osobní údaje získané prostřednictvím ČSOB, už dále nezpracovávali, tedy aby vás ani neslovovali s nabídkami obchodu a služeb, pokud váš souhlas nezískali jinak, a to v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy s nimi.

Osobními údaji, které budeme na základě vašeho souhlasu zpracovávat, jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště (či jiná vámi udaná adresa), kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou či elektronickou komunikaci. Zpracovávány jsou rovněž vaše preference s marketingovým oslovením, což znamená, přejete-li si být osloven/a e-mailem, SMS zprávou, telefonicky nebo jinými kanály.

Dále pak informace o vámi vlastněných produktech či službách a jejich využívání včetně segmentace klienta, například jde-li o klienta s hypotékou, úvěrem či jiným produktem. Zohledňován je rovněž typ klienta, jedná-li se o nového, stávajícího či odchozího, údaje o bonitě, platebních i jiných finančních operacích a jejich klasifikace. Vyhodnocovány jsou rovněž údaje z dotazníků sloužících k vyhodnocování vhodnosti nebo přiměřenosti investičních nástrojů, rovněž vybrané sociodemografické údaje a ostatní informace, které jsou využity k nabídce předschválených limitů.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat spolu s dalšími informacemi získanými od členů skupiny ČSOB v souladu se zákonem v rámci naší činnosti, z veřejných zdrojů nebo od třetích stran (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje).

Údaje jsou zpracovány zejména pro marketingové účely, jako jsou tvorba obchodních doporučení pro pracovníky poboček, obchodní segmentace klientů a poradenství, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby šité na míru. Dále slouží pro podporu obchodních rozhodnutí, identifikaci obchodního potenciálu a tvorbu marketingových kampaní, tak abychom vás mohli oslovit s co nejlepší nabídkou. Vaše Osobní údaje slouží také pro sledování kvality našich služeb, využití distribučních kanálů a trendů a potřeby zkvalitňování našich služeb. Využívány jsou i pro posouzení rizikovosti konkrétního klienta, posouzení úvěrovatelnosti klienta a stanovení investičního profilu.

Pro informování o nových produktech a službách vás můžeme oslovit dopisem zaslaným poštou, zprávou v bankomatu, telefonicky z kontaktního centra, přímo pracovníky Era Finančního centra, České pošty či pobočky ČSOB. Dalšími kanály oslovení jsou e-maily, zprávy SMS/MMS, zprávy v internetovém bankovnictví, ve vyskakovacích oknech a komunikace na www.csob.cz či www.erasvet.cz a zprávy v aplikaci ČSOB SmartBanking či Era smartbanking.

V rámci Věrnostního programu MMBU jsou zpracovávány vaše identifikační, kontaktní a základní socioekonomické údaje. Pro účely analýzy a zasílání nabídky a služeb našich i třetích stran, tj. členů věrnostního programu je vyžadován váš souhlas.

Poučení podle zákona č. 101/2000 Sb.

Při správě Osobních údajů postupuje jejich Správce v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími příslušnými zákony České republiky. Při zpracování Osobních údajů ČSOB poskytne klientu (subjektu údajů) bez zbytečného odkladu informaci o zpracování jeho Osobních údajů na základě žádosti klienta.

V případě udělení vašeho souhlasu se zpracováním Osobních údajů za účelem nabídky obchodů a služeb a marketingového zpracování vyjadřujete souhlas s prolomením bankovního tajemství ve smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

ČSOB zpracovává Osobní údaje fyzických osob, tj. osob, které s ní hodlají uzavřít smluvní vztah, osob, které s ČSOB uzavřely smluvní vztah, osob zmocněných k nakládání s peněžními prostředky na účtu, osob zajišťujících pohledávky ČSOB a statutárních orgánů a členů statutárních orgánů právnických osob, ovládající osoby a skutečných majitelů právnické osoby.

Požádá-li klient ČSOB o informaci o zpracování svých Osobních údajů, ČSOB je v souladu se ZoOU povinna mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu Zpracování osobních údajů, Rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů klienta, příjemci, případně kategoriích příjemců. ČSOB má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnost ČSOB poskytnout informace klientovi upravenou v § 12 ZoOU může za ČSOB plnit Zpracovatel osobních údajů.

Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že ČSOB nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů, s kterým má ČSOB uzavřenu smlouvu v souladu s § 6 ZoOU, provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat ČSOB nebo konkrétního Zpracovatele osobních údajů o vysvětlení,
 • požadovat, aby ČSOB nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů. Je-li žádost klienta shledána oprávněnou, ČSOB nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li ČSOB nebo konkrétní Zpracovatel osobních údajů žádosti klienta, má klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se klient obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování Osobních údajů klienta jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro ČSOB provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů ve smyslu § 6 ZoOU. Zpracovateli osobních údajů jsou zejména společnosti:

 • k marketingovému zpracování a pro nabídky obchodu, služeb a produktů členů skupiny ČSOB a vybraných obchodních partnerů:
  • 5P AGENCY, spol. s r.o. (IČ: 60730838, Rajhradice, U Sýpky 555)
  • Česká pošta, s. p., provozovna Postservis (IČ: 4714983, Praha 1, Politických vězňů 909/4),
  • AdFinance s.r.o. (IČ: 24684295, Praha 4 – Michle, Jemnická 1138/1)
  • Česká Distribuční a.s. (IČ: 26791692, Ostrava-Hrabová, Na Rovince 879)
  • Cromwell a. s. (IČ: 31353746, Bratislava 42, Lamačská 22)
  • MERITUM DIRECT MARKETING, s.r.o. (IČ: 27158756, Praha 3 – Žižkov, Sudoměřská 1293/32)
  • Sodexo Pass Česká republika, a.s. (IČ: 61860476, Radlická 2, Praha 5)
  • ERGOTEP, družstvo invalidů (IČ: 25997815, č. p. 119, Proseč)
  • ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost,( IČ: 2567788, Praha 5, Radlická 333/150)
 • pro účely plnění smlouvy:
  • Česká pošta, s. p. (IČ: 4714983, Praha 1, Politických vězňů 909/4),
  • Global Payments Europe s.r.o. (IČ: 27088936, Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 80/626),
  • Wincor Nixdorf s.r.o. (IČ: 25784528, Praha 6, Lužná 591)
  • Mastercard Europe sprl, organizační (IČ: 69345724, Praha 1, Národní 41)
  • Visa Europe Services Inc., organizační složka (IČ: Praha 4, Na Pankráci 1724/129)
  • Diners Club CS, s.r.o., organizační složka (IČ: 24768669, Praha 1, Široká 36/5)
  • SIA S.p.A. (Via Francesco Gonin 36, 20147 Milano, Itálie)
  • Capgemini Czech Republic s.r.o. (IČ: 26033062, Praha 6, Evropská 2588/33a)
  • Česká rada dětí a mládeže (IČ: 68379439, Praha 1, Senovážné nám. 977/24)
  • GTS ALIVE s.r.o. (IČ: 26193272, Praha 1, Letenská 118/1)
  • Patria Finance, a.s. (IČ: 26455064 , Praha 1, Jungmannova 745/24,)
  • ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, (IČ: 25677888, Praha 5, Radlická 333/150)
  • P.V.A systems s.r.o., (IČ 263 844 69, Plzeň, Lipová 14)
 • pro účely splnění povinnosti odpovědného poskytování úvěrů:
  • CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. (IČ: 26199696, Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4)
  • CNCB, z. s. p. o., se sídlem (IČ: 71236384, Praha 4, Na Vítězné pláni 1719/4)
  • SOLUS, zájmové sdružení právnických osob (Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38)
  • Společnost pro informační databáze, a.s. (Praha 4 – Krč, Antala Staška 510/38)
  • Global Payments Europe s.r.o. (IČ: 27088936, Praha 10 – Strašnice, V Olšinách 80/626)
 • pro poskytování služeb elektronických komunikací:
  • KBC Group NV Czech Branch, organizační složka (IČ: 28516869, Praha 5, Radlická 333/150)
  • Teradata Česká republika, spol. s r.o. (IČ: 48535877, Praha 4, Na Strži 1702/65)
  • První certifikační autorita, a.s. (IČ: 26439395, Praha 9, Libeň, Podvinný mlýn 2178/6)
 • pro vymáhání pohledávek:
  • APS CZECH REPUBLIC a.s. (IČ: 27117952, Praha 1, Celetná 988/38)
  • APS CZ SERVICING s.r.o. (IČ: 29143683, Praha 1, Celetná 988/38), nástupce od 11.2013
  • B4B INKASSO s.r.o. (IČ: 26794845, Havířov-Podlesí, Kollárova 1653/2B)
  • CREDIT MANAGEMENT a.s. (IČ: 26909910, Praha 3 – Žižkov, Táboritská 1000/23)
  • Český inkasní servis, spol. s.r.o. (IČ: 27065162, Praha 1, Václavské náměstí 66/808)
  • Advokátní kancelář Halva & Olejár s.r.o., IČ: 29371473 se sídlem Brno, Vinohrady 45, PSČ: 639 00
  • Advokátní kancelář DAJBYCH & JÍRA, s.r.o. (IČ: 29150558, Praha 6 – Hradčany, Tychonova 44/3)
  • JUDr. Roman Majer, advokát (IČ: 45417491 kancelář PRAHA, Praha 4, Vyskočilova 1326/5),
  • Tříska & Žák, advokátní kancelář, s.r.o. (IČ: 28507657, Praha 1 – Nové Město, Národní 60/28)
  • JUDr. Jan Grosam, soudní exekutor, Exekutorský úřad Sokolov (IČ: 61380717, Sokolov, U Divadla 341)
  • Mgr. Zuzana Sobíšková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 6 (IČ: 01385437, Praha 6 - Břevnov, Bělohorská 270/17)
  • M.B.A. Finance s.r.o. (IČ: 27407209, Praha 1 - Nové Město, Opletalova 1603/57)
 • pro účely připisování bodů do věrnostního programu COOP Dobré karty (COOP družstvo, kde držitel karty provedl registraci do příslušného věrnostního programu):
  • Západočeské konzumní družstvo Sušice, (IČ00031968, Sušice I, nám. Svobody 135)
  • Západočeské konzumní družstvo Plzeň, (IČ: 00031976, Plzeň, Poděbradova 1389/31)
  • Jednota, spotřební družstvo Plasy, (IČ: 00031984, Plasy, Babinská 403)
  • Jednota, spotřební družstvo v Toužimi, (IČ: 00031950, Toužim, Jiřího z Poděbrad 106)
  • JEDNOTA, spotřební družstvo v Tachově, (IČ: 00032018, Tachov, Prokopa Velikého 497)
  • JEDNOTA, spotřební družstvo v Podbořanech, (IČ: 0032085, Podbořany, Masarykovo nám. 14)
  • JEDNOTA, spotřební družstvo v Uherském Ostrohu (IČ: 00032310, Uherský Ostroh, Veselská 733)