Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Podmínky marketingové akce „Plus Konto odměna 500“

  v období 22. 1. až 31. 12. 2019

  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Plus Konto odměna 500“ (dále jen „Akce“).

  Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“)

  1. Pořadatel a organizátor

  Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „Pořadatel“).

  Akce se týká obchodní značky ČSOB.

  2. Doba trvání Akce

  Akce probíhá v období 22. 1. až 31. 12. 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“).

  3. Komu je Akce určena

  Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby, které zažádají o založení Plus Konta nebo si Plus Konto založí přes webovou stránku https://www.csob.cz/odmena (dále jen „Zájemce“).

  Akce není určena klientům ČSOB, kteří měli aktivní Plus Konto v předchozích 365 dnech zpětně ke dni spuštění Akce.

  4. Účastníci Akce

  Zájemce se do Akce zapojí prostřednictvím webové stránky https://www.csob.cz/odmena (dále jen „Stránka“), kde si založí Plus Konto (dále jen „Nový účet“), a to tak, že:

  • na Stránce vyplní své telefonní číslo a následně ho osloví call centrum ČSOB za účelem založení Nového účtu
  • nebo na Stránce řádně vyplní online formulář a Nový účet si tak založí sám prostřednictvím tohoto řádně vyplněného online formuláře

  (dále jen „Účastník Akce“)

  5. Odměny a podmínky pro její přiznání

  Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 500 Kč (dále jen „Odměna“).

  Odměnu získá každý Účastník Akce, který Nový účet nezruší do připsání Odměny.

  V rámci Akce může Účastník Akce získat pouze jednu Odměnu.

  6. Způsob a termíny připsání Odměn

  Odměna bude Účastníkovi Akce připsána na Nový účet ve lhůtě do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl Nový účet Účastníka Akce založen.

  7. Informace účastníka Akce o zpracování osobních údajů

  Pro účely Akce za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, rodné číslo, telefonní číslo, emailovou adresu a číslo Nového účtu.

  Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Akce.

  Osobní údaje nebudou předány mimo EU.

  Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast na Akci. Bez poskytnutí osobních údajů není možné se Akce účastnit.

  Více informací o zpracování osobních údajů Pořadatelem, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.csob.cz/portal/csob/ochrana-osobnich-udaju.

  8. Závěrečná ustanovení

  Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí.

  Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.

  Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.

  Pořadatel má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel.

  V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Zájemce/Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno Pořadatele, vyhrazuje si Pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Zájemce/Účastníka Akce z Akce bez náhrady.

  Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/odmena/podminkyakce a všichni Účastníci Akce s nimi svou účastí v Akci vyslovují svůj bezvýhradný souhlas.

  Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

  Praha 22. 1. 2019