Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Podmínky marketingové akce

  Získejte 1 000 Kč do Mall.cz k pojištění auta

  Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce.

  Odměnou v této Akci je připsání 1 000 Kč na bankovní účet klienta vedený u ČSOB. Akce probíhá v období od 1. srpna 2019 do 30. září 2019.

  Odměnu získá klient ČSOB, který má u ČSOB veden bankovní účet, pokud v době trvání Akce

  • na internetových stránkách www.csob.cz/cashback, zadá své telefonní číslo pro zpětné zavolání Klientského centra ČSOB,
  • prostřednictvím Klientského centra ČSOB uzavře pojistnou smlouvu s ČSOB Pojišťovnou na pojistný produkt Naše auto s předepsaným běžným ročním pojistným ve výši minimálně 5 000 Kč,
  • klient řádně a včas uhradí první platbu předepsaného běžného pojistného.

  Akce je určena pouze pro klienty, kteří v uplynulých 15 měsících před datem zahájení doby trvání Akce neměli sjednaný pojistný produkt Naše Auto u ČSOB Pojišťovny.

  Odměna bude klientovi zaslána do 60 dnů od splnění podmínek Akce na jeho primární bankovní účet vedený u ČSOB. Získat odměnu může účastník Akce pouze jedenkrát, a to i v případě, že v době trvání Akce splní podmínky Akce vícekrát. Odměnu nelze vyplatit alternativně, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí. Jako příjemce odměny je účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím odměny.

  ČSOB má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností ČSOB.

  V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno ČSOB, nebo jednání, kterým došlo k porušení kterékoliv ze smluv uzavřených s účastníkem Akce k produktům, ke kterým se vztahuje tato Akce, vyhrazuje si ČSOB právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných odměn nebo možnost vyloučení účastníka Akce z Akce bez náhrady.

  Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/cashback.

  Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.

  V Praze dne 22. 7. 2019