Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Podmínky marketingové akce

  Získejte 1 000 Kč do Mall.cz k pojištění auta

  Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce s názvem „Získejte 1 000 Kč do Mall.cz k pojištění auta“(dále jen „Akce“).

  Odměnu mohou získat klienti, pokud splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce. Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je dále uvedeno v těchto pravidlech (dále jen „Pravidla“).

  Pořadatel a organizátor Akce

  Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „pořadatel“).

  Poskytovatelem pojištění je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice (dále jen „ČSOB Pojišťovna“).

  Doba trvání Akce

  Akce probíhá v období od 1. dubna 2019 do 31. května 2019 (dále jen „Doba trvání Akce“) nebo do vyčerpání odměn.

  Komu je Akce určena

  Do Akce se mohou zapojit všechny fyzické osoby, které si v Době trvání Akce sjednají pojištění Naše auto (dále jen „Naše auto“) a prostřednictvím internetových stránek www.csob.cz/portal/kampanove-stranky/kvalitni-povinne-ruceni-nemusi-byt-drahe nebo www.csobpoj.cz/specialni-nabidka-4.9 nebo www.usporaautopojisteni.cz nebo v listinné podobě prostřednictvím Klientského centra uzavřou pojistnou smlouvu s ročním pojistným ve výši minimálně 5000 Kč, (dále jen „Pojistná smlouva“), (dále jen „Klient“).

  Platí pouze pro Klienty, jejichž vozidlo nebylo v uplynulých 15 měsících před datem zahájení Doby trvání Akce pojištěno u ČSOB Pojišťovny.

  Podmínky účasti na Akci

  Klient se stává účastníkem Akce, pokud v Době trvání Akce

  • ČSOB Pojišťovna přijme Pojistnou smlouvu a vydá pojistku jako potvrzení o uzavření Pojistné smlouvy a současně bude na Pojistné smlouvě uvedena Klientem platná e-mailová adresa
  • a Klient uhradí první platbu předepsaného běžného pojistného.
  (dále jen „Účastník Akce“)

  Odměna a její předání

  Odměnou v této Akci je elektronická poukázka v hodnotě 1 000 Kč do internetového obchodu Mall.cz (dále jen „Odměna“).

  Odměnu bude Účastníkovi Akce zaslána na e-mailovou adresu uvedenou při uzavření Pojistné smlouvy nejpozději do 60 dnů od splnění podmínek Účastníka Akce.

  Získat Odměnu může Účastník Akce pouze jedenkrát, a to i v případě, že v Době trvání Akce splní podmínky Účasti Akce vícekrát.

  Každý Klient, který splní podmínky Účastníka Akce má nárok na jednu Odměnu ke každé nově uzavřené Pojistné smlouvě (tj. jedna Odměna za jednu Pojistnou smlouvu).

  Informace o zpracování osobních údajů

  Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Účastníka Akce o získání a předání Odměny, bude Pořadatel zpracovávat osobní údaje Účastníka Akce, a to jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo.

  Správcem osobních údajů je Pořadatel. Osobní údaje poskytnuté Pořadateli v rámci této Akce budou zpracovávány po dobu 1 roku po skončení Doby trvání Akce.

  Osobní údaje nebudou předány mimo EU.

  Účast v Akci je dobrovolná a zpracování osobních údajů je nezbytné pro účast v Akci, bez poskytnutí osobních údajů Účastníka Akce není možné se Akce účastnit.

  Informace ČSOB o zpracování osobních údajů, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na www.csob.cz/osobni-udaje.

  Závěrečná ustanovení

  Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí.

  Jako příjemce Odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.

  Pořadatel neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním Odměny.

  Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel.

  V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Účastníka Akce, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce, nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno pořadatele, nebo jednání, kterým došlo k porušení kterékoliv ze smluv, uzavřených s Účastníkem Akce k produktům, ke kterým se vztahuje tato Akce, vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Účastníka Akce z Akce bez náhrady.

  Pravidla jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/akceauto2019 a každý Účastník Akce s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.

  Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku takového zveřejnění.

  V Praze dne 25. 3. 2019