Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Slovník investora

Důležité pojmy, které je dobré znát

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
A B C D E
F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Fondy akciové

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahovaly nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů a vyšším rizikem. Rizika jsou obdobné jako u akcií s rozdílem, že pravděpodobnost krachu všech investic v podílovém fondu je mnohonásobně nižší než krach jedné jediné společnosti v případě investice pouze do jedné z nich. (diverzifikace).

Fondy dividendové

Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné, nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.

Fondy dluhopisové/obligační

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na (dluhopisy) obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů a riziko investice nižší než u akciových fondů. Kreditní riziko fondem vlastněných dluhopisů je sníženo rozložením portfolia mezi více emitentů.

Fondy fondů

Podílové fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia a z toho plynoucí rizika závisí na zaměření fondu.

Fondy garantované/zajištěné

Podílové fondy využívající při své investiční strategii kombinace konzervativních dluhopisů a finančních derivátů. Hodnota podílového listu k určenému datu by neměla klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 100 % vložených prostředků). Pod garantované fondy jsou řazeny i fondy typu „click“, které se snaží aktivním řízením portfolia garantovat, že hodnota podílového listu během stanoveného období neklesne pod stanovenou hranici (obvykle 90 %). I u těchto fondů je nutno počítat s kreditním rizikem emitentů jednotlivých složek portfolia a v případě investice v cizí měně rovněž s měnovým rizikem.

Fondy globální

Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.

Fondy High-yield

Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.

Fondy indexové

Podílové fondy, které investují do investičních nástrojů navázaných na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně kopíruje zvolený index. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.

Fondy komoditní

Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.

Fondy odvětvové

Podílové fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.

Fondy peněžního trhu

Podílové fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb. Obecně tyto fondy vykazují velmi nízký stupeň volatility ceny podílového listu.

Fondy smíšené

Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje), a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.

Forward

Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Rizikem je vedle rizik spojených s produkty derivátového typu rovněž riziko protistrany.

Fundamentální analýza

Jeden ze způsobů analýzy a předpovědi budoucího vývoje trhů. Snaží se určit vnitřní hodnotu daného aktiva pomocí klíčových ekonomických faktorů a zpráv. Například v případě, že dojde například k dodání nových peněz do ekonomiky, lze očekávat vzestup drahých kovů. Naopak pokud se objeví zpráva, že se objevil nový zlatý důl, cena zlata bude pravděpodobně klesat atd.

Futures

Druh finančního derivátu, který se obchoduje na termínované burze. Držitel futures kontraktu má právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat komoditu k budoucímu datu za cenu dohodnutou v aktuálním čase. Vzniknul jako pojistka obchodníků se zemědělskými komoditami, kteří se chtěli bránit proti spekulacím trhu a chtěli znát cenu svých surovin předem. Futures kontrakty mohou být vypořádány fyzicky nebo finančně. Drtivá většina futures kontraktů je vypořádávána finančně a to i na trhu s drahými kovy