Přejít k obsahu
Info:
Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies.
Více informací o cookies
Rozumím

Slovník investora

Důležité pojmy, které je dobré znát

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu
A
B C D E F
G
H
CH
I
J
K L M N O P
Q
R S T U V
W
X
Y
Z

Administrátor

Emitentem určená osoba, která je primárně pověřena výplatou výnosů a jistiny z cenných papírů. Funkce administrátora může být dále smlouvou rozšířena například na organizátora schůze vlastníků, agenta pro zajištění apod.

Agent pro výpočty

Emitentem určená osoba, která je odpovědná za určení konkrétní výše výplaty pro dané úrokové období.

Akcie

Akcie je cenný papír, který dává jejímu majiteli – akcionáři – právo na podíl na podnikání akciové společnosti, zejména podíl na jejím zisku – tzv. dividendu. Ceny akcií podléhají velkým výkyvům, jedná se tedy o velmi rizikovou investici, a to zejména v krátkém období. Proto jsou akciové investice vhodné pouze pro dlouhodobé investory.

Alikvotní úrokový výnos

Určuje poměrnou výši úroku naběhlou k danému dni. Používá se při prodeji cenného papíru a slouží k férovému vypořádání naběhlého úroku kupujícím prodávajícímu.

Aranžér

Emitentem určená osoba zastřešující proces emise cenného papíru. Mezi odpovědnosti aranžéra patří zajištění legislativou požadovaných dokumentů, organizace roadshow pro investory, komunikace s regulátorem, burzou a depozitářem. Profesionální aranžér pomáhá nastavit parametry cenného papíru tak, aby byl plně upsán investory, při zachování racionálních nákladů na straně emitenta.

BCEAO

BCEAO CFA franky pro Benin, Burkina Faso, Mali, Niger, Pobřeží slonoviny, Rovníkovou Guineu, Senegal, Togo.

BCPP

Burza cenných papírů Praha. Oficiální regulovaný trh, na kterém dochází ke směně cenných papírů spojenou s finančním protiplněním.

BEAC

BEAC CFA franky pro Čad, Gabon, Kamerun, Kongo a Středoafrickou republiku.

Benchmark

Ukazatel, ke kterému se porovnává výkonnost portfolia. Benchmarkem je většinou některý z veřejných indexů, resp. jejich kombinace. Volba benchmarku musí odpovídat investičnímu zaměření portfolia.

Blue Chip

Anglosaský výraz burzovně obchodovaných akcií největších a nejbezpečnějších akciových společností, jež se vyznačují vysokou kvalitou managementu, dlouhou dobou existence, pravidelnou výplatou dividend a dostatečnou likviditou na trhu.

Burzovní index

Indikátor popisující vývoj trhu (akciového, dluhopisového). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu odpovídající podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech zastoupených v indexu. Index slouží k jednoduššímu porovnávání konkrétní investice s vývojem daného trhu.

CDCP

Centrální depozitář cenných papírů. Vede evidenci zaknihovaných cenných papírů (například těch, které jsou obchodovány na BCPP).

CPI (Consumer Price Index)

Index cenové hladiny pro vybraný spotřební koš. Obecně se právě tento údaj považuje za klíčový pro určení inflace. Pokud dojde ke změně struktury spotřebního koše, jak politici rádi činí, tak může dojít ke skokovému snížení oficiální inflace.

Depozitář

Banka, která průběžně kontroluje, zda nákup, prodej a ocenění cenných papírů správcem fondu jsou v souladu se zákonem a statutem fondu. Kontroluje zejména dodržování zákonných i statutárních investičních limitů.

Diverzifikace

Rozložení investice do různých investičních nástrojů za účelem snížení investičního rizika.
Pravidlo diverzifikace se dá přeložit velmi jednoduše a názorně - nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, nevsázejte vše na jednu kartu. Sázka na jednu kartu vám sice může přinést nejvyšší výnos, ale nese také největší riziko ztráty.

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatele dluhopisu, dlužníka) splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu a také vyplácet pravidelný úrok, tzv. kupón. Jedná se vlastně o klasický úvěr, kdy ten, kdo si dluhopis kupuje, půjčuje svoje peníze emitentovi dluhopisu. Ten mu průběžně vyplácí úroky a k datu splatnosti (které je přesně stanoveno) mu splatí jistinu. Výhodou pro investora je, že s tímto cenným papírem lze jednoduše obchodovat. Díky tomu může dluhopis prodat a získat peníze i kdykoliv dříve před stanovenou splatností dluhopisu.

Durace

Průměrná doba, za kterou získáme z dluhopisu zpět to, co jsme investovali do jeho nákupu. Určuje citlivost dluhopisu na změnu úrokových sazeb. Durace je ukazatel vyvinutý Frederickem Macaulayem a slouží k ohodnocení rizika spojeného s dluhopisy. Měří míru rizika změny úroků u pevně úročených cenných papírů. Durací se rozumí průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech. Čím je durace dluhopisového fondu větší, tím výraznější je změna (stoupá, resp. klesá) hodnoty obchodního jmění podle toho, jak se mění úroky. Uveďme jednoduchý příklad, ve kterém nebudeme uvažovat úrokovou míru: půjčíme-li 1,2 milionu a obdržíme-li je po jednom roce, znamená to, že prostředky byly vázány jeden rok. Dostáváme-li však měsíčně zpět 100 000, pak zapůjčené peníze zůstanou v průměru vázány pouze půl roku. Na rozdíl od doby do splatnosti dluhopisu zohledňuje durace také přítok úroků. Čím větší je durace (průměrná doba vázanosti vloženého kapitálu v letech), tím vyšší je úrokové riziko dluhopisů – jelikož v tomto období mohou tržní úrokové míry stoupat či klesat a kvůli tomu může klesat či stoupat kurz dluhopisů.

Emitent

Osoba, která svým jménem vydává cenný papír.

Fondy akciové

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na akcie obchodované na veřejných trzích. Akciové fondy dlouhodobě dosahovaly nejvyšších výnosů, což je ovšem spjato s vyšší fluktuací cen podílových listů a vyšším rizikem. Rizika jsou obdobné jako u akcií s rozdílem, že pravděpodobnost krachu všech investic v podílovém fondu je mnohonásobně nižší než krach jedné jediné společnosti v případě investice pouze do jedné z nich. (diverzifikace).

Fondy dividendové

Vyplácejí výnosy formou dividend. Tyto výplaty jsou buď pravidelné, nebo nepravidelné a závisí na výsledcích fondu. Jsou vhodné pro investory, kteří upřednostňují pravidelnou rentu. Dividendy jsou většinou vypláceny brutto a investor je musí sám zdanit.

Fondy dluhopisové/obligační

Podílové fondy, jejichž investiční strategie je zaměřena na (dluhopisy) obligace. Vzhledem k investičnímu zaměření těchto fondů bývá volatilita cen podílových listů a riziko investice nižší než u akciových fondů. Kreditní riziko fondem vlastněných dluhopisů je sníženo rozložením portfolia mezi více emitentů.

Fondy fondů

Podílové fondy, které investují do podílových listů ostatních fondů. Konkrétní složení portfolia a z toho plynoucí rizika závisí na zaměření fondu.

Fondy garantované/zajištěné

Podílové fondy využívající při své investiční strategii kombinace konzervativních dluhopisů a finančních derivátů. Hodnota podílového listu k určenému datu by neměla klesnout pod stanovenou úroveň (obvykle 100 % vložených prostředků). Pod garantované fondy jsou řazeny i fondy typu „click“, které se snaží aktivním řízením portfolia garantovat, že hodnota podílového listu během stanoveného období neklesne pod stanovenou hranici (obvykle 90 %). I u těchto fondů je nutno počítat s kreditním rizikem emitentů jednotlivých složek portfolia a v případě investice v cizí měně rovněž s měnovým rizikem.

Fondy globální

Podílové fondy zaměřené na cenné papíry emitované po celém světě. Pro tyto fondy je typický vysoký stupeň geografické diverzifikace investice.

Fondy High-yield

Podílové fondy zaměřené na investice do méně bonitních dluhopisů, které však mohou přinášet velmi zajímavé výnosy. Vzhledem k méně bonitním emitentům existuje reálné riziko, že některý z emitentů nedostojí svým závazkům.

Fondy indexové

Podílové fondy, které investují do investičních nástrojů navázaných na daný index. Fluktuace cen podílových listů těchto fondů a jejich dlouhodobá výkonnost obecně kopíruje zvolený index. Tyto fondy patří mezi velmi oblíbené pro svoji transparentnost a zajímavou výnosnost.

Fondy komoditní

Podílové fondy umožňující drobným investorům nepřímým způsobem spekulovat na pohyb cen ropy, zlata a dalších komodit. Jde o poměrně rizikové fondy, neboť ceny komodit výrazně kolísají.

Fondy odvětvové

Podílové fondy, jejichž portfolio tvoří cenné papíry určitého odvětví. Diverzifikace rizika je v tom případě nižší, na druhou stranu však investice do těchto fondů umožňují podílet se na růstu perspektivních odvětví.

Fondy peněžního trhu

Podílové fondy zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu, tzn. do finančních instrumentů se splatností do 1 roku. Výnos fondu je silně spjat s vývojem úrokových sazeb. Obecně tyto fondy vykazují velmi nízký stupeň volatility ceny podílového listu.

Fondy smíšené

Podílové fondy, které kombinují více tříd aktiv (nástroje peněžního trhu, dluhopisy, akcie, komodity, alternativní investiční nástroje), a to podle konkrétní investiční strategie fondu, z čehož také vyplývá riziko spjaté s investicí do tohoto typu fondu a očekávaný výnos fondu.

Forward

Investiční nástroj (termínovaný/derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o nákupu nebo prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu, vypořádaná k budoucímu datu. Rizikem je vedle rizik spojených s produkty derivátového typu rovněž riziko protistrany.

Fundamentální analýza

Jeden ze způsobů analýzy a předpovědi budoucího vývoje trhů. Snaží se určit vnitřní hodnotu daného aktiva pomocí klíčových ekonomických faktorů a zpráv. Například v případě, že dojde například k dodání nových peněz do ekonomiky, lze očekávat vzestup drahých kovů. Naopak pokud se objeví zpráva, že se objevil nový zlatý důl, cena zlata bude pravděpodobně klesat atd.

Futures

Druh finančního derivátu, který se obchoduje na termínované burze. Držitel futures kontraktu má právo, ale ne povinnost koupit nebo prodat komoditu k budoucímu datu za cenu dohodnutou v aktuálním čase. Vzniknul jako pojistka obchodníků se zemědělskými komoditami, kteří se chtěli bránit proti spekulacím trhu a chtěli znát cenu svých surovin předem. Futures kontrakty mohou být vypořádány fyzicky nebo finančně. Drtivá většina futures kontraktů je vypořádávána finančně a to i na trhu s drahými kovy

Hedge fond

Hedge fond je speciální druh investičního fondu, který může přinést vysoký výnos, ale také vysokou ztrátu. S tím je spojená i vyšší rizikovost. Snaží se o absolutní výnos nezávislý na obecném ekonomickém vývoji a vývoji kapitálových trhů. Poplatky za správu hedge fondu jsou vyšší než u klasického fondu a také transparentnost je nižší. Hedge fondy používají různé strategie, jako např. krátký prodej či finanční pákový efekt. Jsou vhodné především pro kvalifikované investory.

Hrubý domácí produkt (HDP)

Měřítko ekonomické aktivity společnosti a stavu ekonomiky jako celku. Komponenty HDP jsou spotřeba domácností, firemní investice, výdaje vlády a rozdíl mezi exportem a importem. Nejvýznamnější složkou jsou výdaje domácností.

Index cen průmyslových výrobců

Měřítko změny cenové úrovně zboží na velkoobchodní úrovni.

Index spotřebitelských cen

Je jedním z nejdůležitějších cenových indexů. Měří vývoj cen spotřebního zboží a služeb a je základem pro měření inflace. Je váženým průměrem změn cen jednotlivých vybraných výrobků a služeb, které se zjišťují každý měsíc. Váhy průměru vyjadřují význam jednotlivých skupin výrobků a služeb ve spotřebě domácností a jsou odvozeny ze struktury výdajů domácností.

Investiční certifikát

Nepojmenovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na peněžní plnění emitenta vůči vlastníkovi certifikátu v případech, v čase a za podmínek stanovených emisními podmínkami certifikátů.

Investiční horizont

Investiční horizont je přibližná doba, po kterou jsme připraveni svou investici držet. Obecně platí, že čím máme kratší investiční horizont – tedy dobu, za kterou budeme peníze skutečně potřebovat – tím méně rizikovou investici bychom si měli vybrat. Menší zakolísání ceny naší investice potom může být vyrovnáno za kratší dobu. Naopak při dlouhodobějším investičním horizontu si můžeme zvolit i rizikovější investici, neboť i velký výkyv může dostat čas na to, aby mohl být vyrovnán.

Investiční profil klienta

Charakteristika osoby, která investuje. Je dán především vztahem osoby k riziku, znalostmi a zkušenostmi osoby s investováním, zamýšleným investičním horizontem, majetkovou situací a také úrovní ekonomického vzdělání, případně výkonem povolání vztahujícím se k investování.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování ve znění pozdějších novel. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem.

Investiční strategie

Investiční strategie určuje, do jakých aktiv (investičních nástrojů) budeme investovat. Měla by určovat náš přibližný investiční horizont a také míru rizika, kterou jsme ochotni akceptovat, a kterou nebudeme překračovat ani na jednu stranu. Měla by dále stanovovat, za jakých podmínek budeme investovat - např. při určité úrovni svých základních pohotovostních rezerv, při určité ceně investičního instrumentu nebo např. to, že budeme investovat v pravidelných intervalech stále stejné částky.

Investiční zaměření

Je obsaženo ve statutu fondu. Udává, do čeho fond investuje a limity pro jednotlivé typy investic.

ISIN - International Security Identification Number

Mezinárodní identifikační kód cenného papíru. Dvanáctimístné označení emise cenných papírů složené z písmen a čísel. Slouží k přesné identifikaci cenného papíru.

Komodita

Název pro obchodované zboží, které má odsouhlasenou jednotnou kvalitu a hodnotu. Mezi komodity se počítají suroviny, zemědělské produkty, jako ropa, pšenice, ale také drahé i průmyslové kovy.

Korekce

Dočasný pokles ceny aktiva, který může trvat několik hodin až měsíců. Ke korekcím dochází i při silném býčím trendu a to např. z důvodu navyknutí si obchodníků na vyšší cenu nebo z důvodu dočasné možnosti levnějších nákupů pro velkoobchodníky.

Kurzové riziko (měnové)

Riziko ztráty v případě změn měnových kurzů.

Kvantitativní uvolňování

Experiment centrální banky, při kterém odkupuje státní dluhopisy a další toxická aktiva od komerčních bank tak, aby tyto subjekty měly dostatek volných prostředků na další půjčky a následné další dočasné oživení ekonomiky. Zvyšuje se tak množství měny v oběhu. Jaký je zdroj tohoto navýšení necháme na představivosti laskavého čtenáře – protože z podobných míst prostředky pocházejí.

Likvidita

Likviditou označujeme možnost přeměnit investici na peníze. Tedy to, zda dokážeme naši investici (akcii, nemovitost, obraz, zlaté mince) prodat, jak rychle, za jakou cenu, s jakými náklady, příp. zda nás při tom čekají nějaké administrativní překážky.

Long/short strategie

Long/short strategie je investiční přístup, který se snaží o minimalizaci rizika ztráty s maximálním využitím potenciálu zisků. Namísto toho, aby se využili pouze ty akcie, které mají potenciál k růstu, strategie sází na akcie které pravděpodobně porostou a i na té které poklesnou. Tato strategie umožňuje snížit volatilitu investice a její riziko ve srovnání s trhem, využít růstu trhu a zároveň tolik neprodělávat na jeho poklesech.

Magický trojúhelník investování

Nikdy nedosáhneme všeho najednou. Vždy je něco za něco. Chci-li potenciál vyššího výnosu, musím akceptovat vyšší riziko nebo obráceně, chci-li nízké riziko, musím počítat s nižším potenciálem zhodnocení. VÝNOS, RIZIKO, LIKVIDITA. Ne nadarmo se těmto třem bodům říká magický trojúhelník investování. Každý z nás se musí rozhodnout, který bod je pro něj (a pro danou část úspor s konkrétním cílem) podstatnější.

Nástroje peněžního trhu

Kvalitních dluhopisy s krátkou dobou splatnosti, jako jsou pokladniční poukázky, státní dluhopisy, dluhopisy největších bank a nejkvalitnější podnikové dluhopisy, krátkodobé termínované obchody s dluhopisy a krátkodobé terminované vklady.

NAV - Net Asset Value

Čisté obchodní jmění (ČOJ, NAV) skutečná hodnota jednoho podílového listu k určitému datu. Určuje se vydělením čistého obchodního jmění fondu počtem vydaných podílových listů. Z tohoto údaje vychází cena při odkupu a prodeji podílových listů.

Odkupní poplatek (výstupní)

Srážka účtovaná investiční společností při odkupu podílových listů od investora.

Opce

Právo koupit cenný papír (call opce) nebo právo prodat cenný papír (put opce) – prostředek spekulace nebo zajištění proti riziku (podle držby dalších instrumentů - např. držba akcií a současná koupě prodejní opce k těmto akciím zajišťuje investora proti většímu poklesu hodnoty akcií).

Podílový fond

Podílový fond je nástrojem kolektivního investování, které umožňuje sdružovat mnoho investorů pod jednou střechou – do jednoho podílového fondu – a investovat tak jejich prostředky mnohem efektivněji, než kdyby se jednotliví investoři snažili tvořit svá portfolia na trhu sami. Je určen těm, kteří chtějí využívat potenciálu finančních trhů ke zhodnocení svých peněz, ale kteří zároveň nemají chuť sami vybírat jednotlivé investiční nástroje, sledovat denně finanční trhy, realizovat denně transakce pro optimalizaci svého portfolia atd.

Podílový list

Cenný papír vyjadřující podíl na majetku fondu. Může být vydán na jméno nebo na doručitele a současně může mít papírovou (listinnou) podobu, nebo dematerializovanou (zaknihovanou) podobu, což je převažující řešení u českých investičních společností. Podílový list musí mít vždy stanovenu svoji jmenovitou hodnotu.

Podkladové aktivum

Instrument (např. akciový index), na jehož vývoj je navázán výnos derivátu nebo cenného papíru.

Pokladniční poukázka

Krátkodobý dluhový papír splatný do jednoho roku.

Poměr kurzu a zisku – P/E ratio

Patří k nejdůležitějším kritériím pro posouzení aktuální ceny dané akcie. Tento ukazatel se vypočítává jako poměr tržního kurzu akcie k zisku po zdanění.

Poplatek za správu (obhospodařovatelský poplatek)

Poplatek, který investiční společnost účtuje průběžně fondu za správu jeho majetku. Zákon dovoluje poplatek maximálně 2 % z hodnoty majetku fondu ročně.

Prospekt cenného papíru

Listina, kterou emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na veřejném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a údaje o vydávaném cenném papíru. Může existovat i užší prospekt, který je jednodušší a používá se pro cenné papíry, které mají být veřejně nabízeny, ale nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.

Rating

Hodnocení úvěrové bonity emitenta (především dluhopisů, ale i akcií) nezávislou institucí (Standard & Poor's, Moody's, Fitch IBCA apod.). Poměrně podrobné prozkoumání finanční situace emitenta a výhledu jeho podnikání, které částečně šetří práci investorů, kteří se na rating spoléhají. Náklady hradí emitent, zvyšuje to však bonitu a důvěryhodnost jeho cenných papírů, tzn., snižuje jeho umísťovací náklady, snižuje placenou kupónovou sazbu u dluhopisů, zvyšuje získanou upisovací cenu u akcií.

Rating Morningstar

Služba Morningstar Rating hodnotí kvalitu investičních instrumentů. Nejvyšší možné ohodnocení je pět hvězdiček, které je však dostupné jen pro ty opravdu nejprestižnější investiční instrumenty. Hodnocení je založeno na dlouhodobé schopnosti překonat ve výnosu jak referenční index, tak konkurenci s podobnou investiční strategií.

Riziko

Nejčastěji zmiňované slovo v diskuzích o investování. A nejčastěji ve spojení se slovy jako bankrot, tunelování, podvod. Ve skutečnosti jsou tato rizika velmi dobře ošetřena přísnou regulací. Stačí nenaletět na podezřele lákavé nabídky údajného vysokého zhodnocení bez rizika společností, které pod regulaci finančního trhu nespadají. Skutečné riziko leží jinde – v kolísání cen investičních instrumentů. Tedy v tom, že nemáme jistotu, jakého výnosu dosáhneme, kdy bude naše investice zisková, nebo naopak ztrátová. A největším rizikem je často investor sám, resp. jeho emoce, které ho nutí nakupovat v době všeobecného nadšení z obrovských zisků na finančních trzích a naopak prodávat v době všeobecné skepse a strachu při poklesu cen.

Sharpe ratio

Sharpeho poměrový koeficient je měřítkem výkonnosti, který bere v úvahu rovněž rizikový profil investice. Jde o průměrnou výkonnost aktiva nad úrovní výnosu bezrizikového aktiva (většinou definovaného jako výnos pokladniční poukázky). Čím vyšší je tento ukazatel, tím lepší je výkonnost portfolia upravená o svou rizikovost. Jde o indikátor absolutní výnosu bez nutnosti stanovení srovnávacího indexu.

Směnka

Úvěrový cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Standard Poors 500 index (SP500)

Sestaven z 500 nejvýznamnějších amerických společností, přičemž kritériem není velikost tržní kapitalizace. O složení indexu rozhoduje komise. Tento index je považován za standard při měření vývoje amerických akcií.

Státní pokladniční poukázka

Zvláštní forma dluhopisu se splatností do 1 roku, není vyplácen úrok ve formě kupónu, ale je vydávána pod nominální hodnotou.

Statut

Statut fondu určuje základní investiční limity, charakteristiky a obchodní podmínky fondu. Statuty všech českých fondů schvaluje Česká národní banka.

Strategie průměrování

Velmi efektivním způsobem investování jsou pravidelné nákupy. Pravidelná investice stále stejné částky totiž výrazně snižuje kolísání nákladů celkové hodnoty portfolia, protože umožňuje nakupovat v různých fázích kolísání trhu. Pokud investujete stále stejnou částku a daný investiční instrument je levnější, nakoupíte více jeho jednotek. Pokud je dražší, potom méně. Jednoduše – čím dražší, tím kupujete méně, čím levnější, tím více.

SWAP

Investiční nástroj (derivátový) ve formě nestandardizované dohody dvou stran o vzájemném nákupu a prodeji podkladového aktiva za předem stanovenou cenu s následným reverzním odkupem a prodejem k určitému okamžiku v budoucnosti.

Technická analýza

Jeden ze způsobů analýzy a předpovědi budoucího vývoje trhů. Vyhledává technické faktory, studuje čísla, přímky a indikátory na grafech. Většinou bývá úspěšná ve více než 50 % případů.

TER (Total Expense Ratio)

Ukazatel celkové nákladovosti podílového fondu TER (Total Expense Ratio) je roven poměru celkových provozních nákladů podílového fondu k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu za předchozí účetní období. Ukazatel TER tak udává, jak je majetek v podílovém fondu zatížen veškerými náklady, nejen obhospodařovatelským poplatkem. U fondů investujících více než 10 % svého majetku do jiných fondů se musí uvádět i syntetický TER. Syntetický TER se rovná součtu vlastního TER podílového fondu a TER každého nakoupeného fondu v poměru odpovídajícím podílu investice na celkovém majetku podílového fondu, přičemž vstupní a výstupní poplatky se k TER nakupovaného fondu připočítávají.

Úroková konvence

Určuje způsob výpočtu úrokového výnosu vzhledem k počtu dní v měsíci. Nejčastěji se používá Německý, Francouzský a Anglický způsob. Německý způsob počítání dnů v měsíci uvažuje každý měsíc s délkou 30 dní. U francouzského způsobu úročení je uvažován přesný počet dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok je uvažován s délkou pouze 360 dnů. Anglický způsob úročení uvažuje s přesným počtem dní v měsíci (tedy 28, 29, 30 nebo 31), ale rok uvažuje s délkou 365 dní.

Volatilita

Kolísavost kursu cenného papíru. Čím větší volatilita, tím větší rozpětí, ve kterém kurs kolísá.

Výkonnost fondu

Udává se obvykle v procentech a vyjadřuje zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost fondu může být pro investora vodítkem, avšak nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.

Výnos

Zhodnocení, výkonnost – neboli kolik na námi vložených penězích vyděláme. Nejčastěji se udává v % p.a., tedy procentní zhodnocení za rok. Samozřejmě každý z nás chce získat co nejvyšší zhodnocení, ale nemůžeme se orientovat jen podle tohoto jednoho čísla, musíme vzít v úvahy i další faktory.

Zajištěný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %) v kombinaci na garantovaném podílu na zhodnocení určitého indexu kapitálového trhu.

Zlatý standard

Již zaniklý finanční systém, kdy každá vytištěná bankovka byla krytá určenou hodnotou zlata nebo i stříbra. Tato podmínka nezabránila hospodářským krizím, ale omezovala spekulace centrálních bank a vlád. Zároveň stát, který již nic neprodukoval a pouze spotřebovával, ztrácel své finanční rezervy.

Nalezeno 80 pojmů