Přejít k obsahu

Informace pro klienty dle MiFID

Chat online
nápověda
minimalizovat
otevřít
Přepis konverzace byl odeslaný.
Chat je offline.
Chyba při odeslání přepisu konverzace.

Jak na to ...

Vkládání dotazů
Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

Odhlášení
Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

Zavřít nápovědu

Vážení klienti, dne 1.7.2008 nabyla účinnosti novela zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“). Tato novela vychází z evropské směrnice 2004/39/EC, tzv. MiFID, jejímž cílem je zlepšit transparentnost služeb na finančních trzích a přinést tak vyšší stupeň ochrany pro Vás, investory. Rádi bychom vás informovali o nejdůležitějších skutečnostech, které tato evropská směrnice upravuje. Věříme, že informace v těchto dokumentech uvedené budou pro vás prospěšné.

Kategorizace klientů

ZPKT v zájmu ochrany investorů požaduje, aby banka klienty klasifikovala jako standardní nebo profesionální klienty a podle toho poskytovala odpovídající ochranu. Parametry, podle kterých se klienti rozdělují, jsou popsány v dokumentu:

pdfKategorizace klientů

Soukromí investoři se pravděpodobně nebudou orientovat v někdy složité investiční problematice stejně jako profesionální obchodníci nebo zástupci nadnárodní společnosti, proto v oblasti informovanosti poskytujeme soukromé klientele nejvyšší stupeň ochrany.

Omezování střetů zájmů

Při vývoji nových investičních nástrojů vyhodnocujeme, jestli při uvedení nového produktu nebo služby na trh nemůže dojít ke vzniku střetu zájmů, zejména mezi klienty ČSOB, a.s. a ČSOB, a.s. samotnou. V případě, že není možné střet zájmů zcela vyloučit, přijmeme veškerá přiměřená opatření pro jeho odstranění nebo jeho minimalizaci. Podrobněji je omezování střetů zájmů upraveno v dokumentu:

pdfOmezování střetů zájmů

Provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek

Jeden za základních principů směrnice MiFID při poskytování investičních služeb je provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek. Při provádění pokynů klientů jsme se zavázali učinit veškeré přiměřené kroky, abychom dosáhli nejlepšího možného výsledku co do rychlosti provedení transakce a ceny investičního nástroje. V případě, že ČSOB, a.s. nebude mít výslovnou instrukci klienta, bude se snažit provést příkaz podle principů uvedených v pdfPrincipy provádění pokynů - dokument byl revidován dne 1.1.2016

Přístup ČSOB, a.s. k pobídkám

ČSOB, a.s. přijímá pobídky ve formě provizí od investičních společností obhospodařujících fondy kolektivního investování, obchodníků s cennými papíry a dalších třetích stran. Zároveň zajišťuje, že tyto přijímané i poskytované pobídky zvyšují kvalitu investičních služeb a že jednáme v nejlepším zájmu svých klientů.

pdfPřístup ČSOB k pobídkám při poskytování investičních služeb

Produktové brožury

Záměrem těchto dokumentů je poskytnout klientovi informace o podstatě finančních produktů, které jsou nabízeny ČSOB, a. s. a upozornit na rizika s nimi spojená tak, aby klient byl schopen učinit kvalitní rozhodnutí na základě dostatečných informací.

pdfPřehled produktů uvedených v produktových brožurách

pdfDevizové produkty a produkty peněžního trhu

pdfÚrokové produkty

pdfInvestiční produkty

pdfOstatní produkty

Produktové skóre

Produktové skóre vyjadřuje rizikovost produktu. Bere v úvahu nejen kolísavost investice, ale také další prvky jako je ochrana kapitálu, úvěrové ratingy, alokaci aktiv, expozici s cizími měnami nebo likviditu. Detailní informace o významu produktového skóre a způsobu jeho výpočtu naleznete v dokumentech:

pdfJak se stanovuje produktové skóre

pdfInformace o změnách produktového skóre investičních a spořicích produktů

Souhrnné informace ke komisionářské smlouvě

pdfSouhrn souvisejících dokumentů obsahuje zákonem předepsané informace spojené s obstaráním koupě nebo prodejem investičního nástroje, s nimiž má banka povinnost seznámit klienta při poskytování investičních služeb.

Souhrnné informace k Rámcovým smlouvám Finančních trhů

pdfSouhrn souvisejících dokumentů obsahuje zákonem předepsané informace spojené s uzavřením obchodů s investičními nebo zajišťovacími nástroji, s nimiž má banka povinnost seznámit klienta při poskytování investičních služeb.

Starší verze dokumentů