Přejít k obsahu
  Chat online
  nápověda
  minimalizovat
  otevřít
  Přepis konverzace byl odeslaný.
  Chat je offline.
  Chyba při odeslání přepisu konverzace.

  Jak na to ...

  Vkládání dotazů
  Své dotazy vpisujete do spodního textového pole. Pro odeslání dotazu stiskněte tlačítko „Odeslat“ nebo Enter. Přesun na další řádek probíhá automaticky dle délky textu nebo použitím tlačítka Shift + Enter.

  Odhlášení
  Pro ukončení chatu stiskněte tlačítko „Ukončit chat“. Poté bude chat ukončen a nebude možné komunikaci s Klientským poradcem obnovit. Chat může být také ukončen automaticky, a to pokud nebudete reagovat déle než 15 minut. Pokud poté budete chtít v komunikaci pokračovat, je třeba otevřít nový chat.

  Po ukončení chatu si můžete nechat zaslat celý průběh komunikace na e-mail.

  Z důvodu zkvalitňování služeb a z důvodů evidenčních může být chat komunikace monitorována.

  Zavřít nápovědu

  Podmínky marketingové akce „ČSOB kreditní karta odměna 500“

  Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce.

  Akce se týká obchodní značky ČSOB. Doba trvání akce je od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019.

  Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 500 Kč. V rámci akce může jedna osoba získat pouze jednu odměnu.

  Odměnu získá fyzická osoba, která v době trvání akce zažádala o ČSOB Kreditní kartu prostřednictvím služeb ČSOB Elektronického bankovnictví nebo skrze k tomu určené internetové stránky ČSOB nebo přes webový srovnávač Ušetřeno.cz a provedla platby prostřednictvím této ČSOB Kreditní Karty v souhrnné výši minimálně 500 Kč do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k vydání ČSOB Kreditní karty, a zároveň v době trvání akce. Platbou se pro účely této akce rozumí úhrada zboží a/nebo služby v obchodech a přes internet zaplacená příslušnou ČSOB Kreditní kartou. Do plateb nejsou započítány výběry hotovosti z bankomatů nebo formou služeb Cash Advance nebo CashBack ani transakce na České poště. Odměna bude klientovi poukázána do 30. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k příslušné platbě.

  Na odměnu nemají nárok klienti, kteří již měli ČSOB Kreditní kartu alespoň jeden den z 365 dnů předcházejících bezprostředně době trvání akce. V případě ukončení smlouvy o úvěru, na základě které došlo k vyplacení odměny v rámci této akce, během 12 kalendářních měsíců od uzavření smlouvy má ČSOB nárok na vrácení odměny.

  Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí. Klient je jako příjemce odměny zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností, které jsou spojené s přijetím odměny. ČSOB neodpovídá za případné vady a škody vzniklé v souvislosti s realizací a užíváním odměny.

  ČSOB má právo kdykoli změnit podmínky této akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností ČSOB.

  V případě, že v rámci akce bude zjištěno jednání účastníka, které bude v rozporu s těmito pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno ČSOB, vyhrazuje si ČSOB právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných odměn nebo možnost vyloučení klienta z akce bez náhrady.

  Jako příjemce odměny je Účastník Akce zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.

  Pravidla akce jsou přístupná na internetových stránkách www.csob.cz/vstupnibonuskreditka. Jakákoliv případná změna podmínek akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

  Praha 13. 6. 2019