Spoření a investice

Aktuální úročení spořicích produktů ČSOB je k dispozici vždy na webu www.csob.cz/uroky.

Vedle níže uvedených poplatků je ČSOB oprávněna účtovat i poplatky sjednané v části A. Účty a platby, oddílu Tuzemský a zahraniční platební styk.

Spoření s bonusem

Zřízení, vedení a zrušení účtu

zdarma

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na účet

zdarma

Výběr hotovosti na obchodním místě

80 Kč

Odchozí tuzemská platba elektronicky v měně účtu

zdarma

Příchozí platba v měně účtu

zdarma

ČSOB Spořicí účet (v cizí měně)

Zřízení, vedení a zrušení účtu

zdarma

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

Vklad hotovosti připisovaný na účet

zdarma

Výběr hotovosti na obchodním místě

80 Kč

Duo Profit

Zřízení, vedení a zrušení účtu

zdarma

Měsíční výpis elektronicky/poštou

zdarma / 30 Kč

Vklad hotovosti připisované na účet

zdarma

Výběr hotovosti na obchodním místě

80 Kč

Předčasný výběr z účtu 1)

0,75 % z vybírané částky

1) Minimální částka účtovaného poplatku je 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně

ČSOB Termínovaný vklad, ČSOB Termínovaný vklad Plus

Zřízení a vedení včetně výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky)

zdarma

Předčasný výběr z termínovaných a účtů (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně):

Do 6 měsíců délky vkladu včetně

0,75 % z vybírané částky

Nad 6 měsíců délky vkladu

1,5 % z vybírané částky

Poplatek za předčasný výběr z ČSOB Termínovaného vkladu Plus (vklad na 2 a 3 roky):

Do limitu 20 % ze zůstatku na účtu (max. 1 milion Kč) 1)

zdarma

Nad stanovený limit (minimálně 50 Kč nebo protihodnota v příslušné měně u účtu vedeného v cizí měně)

1,5 % z vybírané částky nad stanovený limit

1) Hodnota zůstatku na účtu v poslední den dispoziční lhůty (po obnově) nebo šestý den po založení účtu. Uvedené nastavení poplatku platí pro dobu trvání vkladu.

Výběr hotovosti z termínovaného vkladu v měně účtu

zdarma

Výběr hotovosti v Kč / cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

1 % z vybírané částky

Druhý a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě pro ČSOB Termínovaný vklad na dobu určitou

50 Kč

Doplňkové služby ke spořicím účtům a terminovaným vkladům

Zřízení zástavního práva k pohledávce (vkladovému účtu) ve prospěch jiných subjektů

500 Kč

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci (za každý započatý kalendářní měsíc)

250 Kč

Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil. Kč

bez poplatku

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku 1)

0,15 %

Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku je vypočítán jako součin výše uvedeného procenta a přírůstku depozit k 31. 12. rozhodného roku. ČSOB je oprávněná účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

1) Průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce za období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet prostředků klienta uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce. Do součtu denního zůstatku depozit nejsou zahrnovány účty s  termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitní směnky.

Patria Finance a.s.

Zpracování smlouvy o obstarání koupě nebo prodeje cenných papírů a jiných investičních nástrojů s Patrií Direct

zdarma