Maximal Invest – ČSOB Světových příležitostí s lookbackem 1

 • Hodnota 10,0000  CZK
 • Datum aktualizace 12. 12. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Investiční životní pojištění

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu - - - - - - - - - -
V CZK - - - - - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční životní pojištění
Měna Měna CZK
Datum aktualizace Datum aktualizace 12. 12. 2019
ISIN ISIN LA2045769390.
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z jednorázového pojistného 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek na konci pojištění 0 %, z hodnoty výplaty před koncem pojištění 1 %
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Světových příležitostí s lookbackem 1

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí využít potenciál akcií a zároveň oceňují správné načasování investice, počáteční hodnotou podkladového aktiva bude nejnižší hodnota koše akcií za prvních 6 měsíců (první obchodní den v každém měsíci), startujete z pozice, která je pro vás nejvýhodnější. Podkladovým aktivem je fond ČSOB Světových příležitostí s lookbackem 1*.

Výnos fondu je vázán na vývoj koše akcií 30 významných světových společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Mezi nimi naleznete například:

 • AXA – francouzská pojišťovací společnost, která se velikostí svých aktiv řadí mezi největší pojišťovny na světě.
 • Deutsche Telekom – největší poskytovatel telekomunikačních služeb v Evropě sídlící v Německu, známý též pod značkou T-Mobile.
 • ENEL SPA je největším dodavatelem elektrické energie v Itálii, který působí ve 40 zemích a dodává energii pro více než 61 milionů zákazníků.
 • Švýcarská Swiss Re – druhá největší světová zajišťovna.
 • Royal DutchShell je britsko-nizozemská petrolejářská společnost, podle tržeb se jedná o druhou největší společnost na světě.

*) podfond lucemburského investičního fondu KBC Select Investors

Možnosti výnosu:

Maximální výnos: 60 %* (8,43 % ročně) za celou pojistnou dobu

Minimální výnos: Ochrana ve výši 95 % investované částky ke dni splatnosti.

Pojistná doba: 5 let, 9 měsíců a 18 dní
Počátek pojištění: 12. 12. 2019
Konec pojištění: 30. 9. 2025

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Hodnota vložené investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Podmínky ochrany investice:

Cílem podkladového fondu je vyplatit investorovi nejméně 95 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 95 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým fondům. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Podkladovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv.

 • Výběr výhodnější startovací pozice pro lepší zhodnocení vašich peněz.
 • Ochrana investice ve výši 95 % ke konci pojištění za podmínek uvedených v produktovém listu.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběru z hodnoty pojištění.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory