Maximal Invest – ČSOB Evropských firem 2

 • Hodnota -  CZK
 • Datum aktualizace -
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Investiční životní pojištění

Vývoj

Není k dispozici dostatečné množství hodnot k provedení výpočtu zhodnocení.
PDF leták
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok (p.a.) 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu - - - - - - - - - - -
V CZK - - - - - - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční životní pojištění
Měna Měna CZK
ISIN ISIN LA1874716480.
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z jednorázového pojistného 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek na konci pojištění 0 %, z hodnoty výplaty před koncem pojištění 1 %
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Evropských firem 2

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění. Podkladovým aktivem je fond ČSOB Evropských firem 2*.

Výnos podkladového fondu ČSOB Evropských firem 2 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných evropských společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Mezi nimi naleznete například:

 • francouzská Orange – řadí se mezi jednu z nejvýznamnějších telekomunikačních společností světa.
 • Generali – největší pojišťovna v Itálii a zároveň jedna z největších evropských pojišťoven.
 • Repsol – španělská energetická společnost zaměřující se na pohonné hmoty a plyny, známá také sponzorováním motoristů.
 • Klepierre – francouzská společnost, která vlastní obchodní domy po celé Evropě a v Turecku. V Česku vlastní 3 velká obchodní centra.
 • Zurich Insurance group – bankovní společnost působící na více než 200 územích po celém světě.

Podkladový fond nabízí příležitost podílet se 100 % na růstu koše akcií s tím, že usiluje o návratnost 100 % vložené investice ke dni konce pojištění.

Možnosti výnosu:

Maximální výnos

 • 80 % (za celou pojistnou dobu); 9,55 % ročně.
 • Participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií).

Minimální výnos

 • Není stanoven.
 • Ochrana ve výši 100 % vložené investice.

Pojistná doba: 6 let, 5 měsíců a 2 dny
Počátek pojištění: 28. 12. 2018
Konec pojištění: 30. 5. 2025

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Hodnota vložené investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Podmínky ochrany investice:

Cílem podkladového fondu je vyplatit investorovi nejméně 100 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 100 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým fondům. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Podkladovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv.

*) podfond lucemburského investičního fondu KBC Select Investors

 • Ochrana investice ve výši 100 % ke konci pojištění za podmínek uvedených dále.
 • 100% participace na růstu koše akcií 30 významných evropských firem.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběru z hodnoty pojištění.
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre a/nebo v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory