Maximal Invest – ČSOB Evropských firem 2

 • Hodnota 10,2700  CZK
 • Datum aktualizace 14. 05. 2019
 • Stav: Nabízíme
 • Typ produktu Investiční životní pojištění

Vývoj

PDF leták
 • Výnos v měně 2,70 %
 • Roční výnos v měně -
Poradit se po telefonu

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.) Od vzniku (p.a.)
V měně produktu -0,29 2,70 - - - - - - - - 7,53
V CZK -0,29 2,70 - - - - - - - - 7,53

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční životní pojištění
Měna Měna CZK
Datum aktualizace Datum aktualizace 14. 05. 2019
ISIN ISIN LA1874716480.
Minimální investice Minimální investice 30 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek z jednorázového pojistného 2,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek na konci pojištění 0 %, z hodnoty výplaty před koncem pojištění 1 %
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Evropských firem 2

Životní pojištění Maximal Invest je určeno klientům, kteří chtějí jednorázově investovat do investičního životního pojištění. Podkladovým aktivem je fond ČSOB Evropských firem 2*.

Výnos podkladového fondu ČSOB Evropských firem 2 je vázán na vývoj koše akcií 30 významných evropských společností, které se vyznačují vysokou tržní kapitalizací. Mezi nimi naleznete například:

 • francouzská Orange – řadí se mezi jednu z nejvýznamnějších telekomunikačních společností světa.
 • Generali – největší pojišťovna v Itálii a zároveň jedna z největších evropských pojišťoven.
 • Repsol – španělská energetická společnost zaměřující se na pohonné hmoty a plyny, známá také sponzorováním motoristů.
 • Klepierre – francouzská společnost, která vlastní obchodní domy po celé Evropě a v Turecku. V Česku vlastní 3 velká obchodní centra.
 • Zurich Insurance group – bankovní společnost působící na více než 200 územích po celém světě.

Podkladový fond nabízí příležitost podílet se 100 % na růstu koše akcií s tím, že usiluje o návratnost 100 % vložené investice ke dni konce pojištění.

Možnosti výnosu:

Maximální výnos

 • 80 % (za celou pojistnou dobu); 9,55 % ročně.
 • Participace ve výši 100 % (procentní podíl na růstu koše akcií).

Minimální výnos

 • Není stanoven.
 • Ochrana ve výši 100 % vložené investice.

Pojistná doba: 6 let, 5 měsíců a 2 dny
Počátek pojištění: 28. 12. 2018
Konec pojištění: 30. 5. 2025

Investiční životní pojištění se liší od tradičních produktů životního pojištění. Investiční riziko nese pojistník. Investicí se rozumí jednorázové pojistné snížené o vstupní/alokační poplatek. Hodnota vložené investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka může být v případě výběru před koncem pojistné doby vyšší nebo nižší než původně investovaná. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Na tento produkt se nevztahuje pojištění vkladů ve Fondu pojištění vkladů ČR ani jiné země Evropské unie.

Podmínky ochrany investice:

Cílem podkladového fondu je vyplatit investorovi nejméně 100 % investované částky ke dni splatnosti. Zajištění ochrany hodnoty 100 % investované částky se váže pouze ke dni splatnosti a za podmínky splnění závazků protistran ve vztahu k podkladovým fondům. V případě nesplnění závazků nemusí být investovaná částka včetně výnosů vyplacena nebo může být vyplacena pouze částečně, popřípadě může dojít k časovému zpoždění výplaty.

Podkladovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka. Hlavním cílem fondu je zajistit podílníkům nejvyšší možný výnos, a to investováním do převoditelných cenných papírů a likvidních aktiv.

*) podfond lucemburského investičního fondu KBC Select Investors

 • Ochrana investice ve výši 100 % ke konci pojištění za podmínek uvedených dále.
 • 100% participace na růstu koše akcií 30 významných evropských firem.
 • Možnost volby oprávněné osoby pro bezproblémové dědictví vložených prostředků.
 • Možnost snížení daňového základu až o 24 000 Kč ročně při splnění zákonných podmínek včetně sjednání pojistné smlouvy bez možnosti výběru z hodnoty pojištění.
 • Pojištění pro případ smrti následkem úrazu až do výše 500 000 Kč.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory