Evropské banky 2023

 • Hodnota 88,4800  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Omezená nabídka
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

Představujeme:

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě podmíněného bonusu... číst dál

 • Výnos v měně -11,52 %
 • Roční výnos v měně -11,41 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 6,85 -0,67 -5,34 -11,52 - - - - - -
V CZK 6,85 -0,67 -5,34 -11,52 - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 88,4800
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000301809.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek viz záložka Poplatky, 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1,5 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 13. 8. – 13. 9. 2018 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název Evropské banky 2023

Vstupní poplatek

Poplatek je při provedení nákupního pokynu ve výši 0 %. Klient je ovšem povinen hradit následující výši poplatku za provedení nákupního pokynu v případě, že na základě realizace práv z Investičních certifikátů (před Dnem expirace nebo v Den expirace), které byly předmětem nákupního pokynu klienta, má dojít k výplatě bonusu. Výše tohoto poplatku je stanovena jako násobek n a 0,7 % z celkové Nominální hodnoty těchto Investičních certifikátů klienta, kde n = 3, 4, 5 a vyjadřuje pořadí Dne ocenění (n), ke kterému se vztahuje příslušné vypořádání. Tento poplatek bude odečten od částky vyplácené klientovi v důsledku takové realizace práv.

Výstupní poplatek

před splatností 1,5 %

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě podmíněného bonusu a jsou připraveni akceptovat riziko možné ztráty části či celé investice v důsledku podmíněné ochrany investované částky. Klient obdrží bonus v závislosti na vývoji akciového indexu EURO STOXX Banks v horizontu 5 let. Nominální hodnotu v plné výši obdrží v případě, že bude hodnota indexu na konci investice vyšší nebo rovna 50 % počáteční hodnoty indexu.

Investiční certifikát bude předčasně splacen před Dnem expirace a vyplacen bonus, pokud bude hodnota indexu v jakýkoli Den ocenění (3) vyšší nebo rovna 85 % Počáteční hodnoty indexu nebo v jakýkoli Den ocenění (4) vyšší nebo rovna 75 % Počáteční hodnoty indexu, bude v závislosti na pořadí vyplacen bonus 16,5 % nebo 22 %, který bude ponížen o odložený poplatek za provedení nákupního pokynu.

Pokud nedojde k předčasnému splacení Investičního certifikátu před Dnem expirace, bude Investiční certifikát splacen v Den expirace následovně:

 1. bude-li závěrečná hodnota indexu vyšší nebo rovna 65 % Počáteční hodnoty indexu, bude splacena Nominální hodnota v plné výši a vyplacen bonus 27,5 %, který bude ponížen o odložený poplatek za provedení nákupního pokynu
 2. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než 65 % Počáteční hodnoty indexu a zároveň rovna nebo vyšší než Bariéra 50 %, bude splacena Nominální hodnota v plné výši, bonus není vyplacen,
 3. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než Bariéra 50 %, bude splacena Nominální hodnota snížená o pokles hodnoty indexu. Investice není chráněna proti poklesu hodnoty indexu, bonus není vyplacen.

Možnosti výnosu

Minimální výnos:

Ochrana nominální hodnoty při poklesu hodnoty indexu do 50 % včetně. Při poklesu hodnoty indexu o více než 50 % není zajištěna ochrana investice a klient plně nese pokles hodnoty indexu od počáteční hodnoty indexu.

Maximální výnos:

27,5 % za celou dobu investice (4,98 % ročně).

Výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek ČSOB. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na stranách 6 a 7 a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 7. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k indexu jakékoliv investiční doporučení.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu 5,5 % za každý rok trvání investice.
 • Možnost předčasného splacení každý rok i při postupném poklesu hodnoty indexu od 3. roku dále.
 • Ochrana investované částky do poklesu hodnoty indexu až o 50 % při splatnosti.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory