ČSOB Top 50 Evropských společností 1

 • Hodnota 98,3400  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Omezená nabídka
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

 • Výnos v měně -1,66 %
 • Roční výnos v měně -1,37 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 4,89 2,29 3,23 5,35 - - - - - -
V CZK 4,89 2,29 3,23 5,35 - - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 98,3400
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000301726.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 1,5 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek před splatností 1 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 15. 5. – 29. 6. 2018 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Top 50 Evropských společností 1

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě podmíněného bonusu a jsou připraveni akceptovat riziko možné ztráty části či celé investice v důsledku podmíněné ochrany investované částky. Klient obdrží bonus v závislosti na vývoji akciového indexu EURO iSTOXX® Style Weighted Decrement v horizontu 7 let. Nominální hodnotu v plné výši obdrží v případě, že bude hodnota indexu na konci investice vyšší nebo rovna 60 % počáteční hodnoty indexu.

Investiční certifikát bude předčasně splacen před Dnem expirace a vyplacen bonus, pokud bude hodnota indexu v Den ocenění (1) vyšší nebo rovna 100 % Počáteční hodnoty indexu, Den ocenění (2) vyšší nebo rovna 95 % Počáteční hodnoty indexu, Den ocenění (3) vyšší nebo rovna 90 % Počáteční hodnoty indexu, Den ocenění (4) vyšší nebo rovna 85 % Počáteční hodnoty indexu, Den ocenění (5) vyšší nebo rovna 80 % Počáteční hodnoty indexu a Den ocenění (6) vyšší nebo rovna 75 % Počáteční hodnoty indexu, bude v závislosti na pořadí vyplacen bonus 5,5 %, 11 %, 16,5 %, 22 %, 27,5 % nebo 33 %.

Pokud nedojde k předčasnému splacení Investičního certifikátu před Dnem expirace, bude Investiční certifikát splacen v Den expirace následovně:

 1. bude-li závěrečná hodnota indexu vyšší nebo rovna 70 % Počáteční hodnoty indexu, bude splacena Nominální hodnota v plné výši a vyplacen bonus 38,5 %,
 2. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než 70 % Počáteční hodnoty indexu a zároveň rovna nebo vyšší než Bariéra 60 %, bude splacena Nominální hodnota v plné výši, bonus není vyplacen,
 3. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než Bariéra 60 %, bude splacena Nominální hodnota snížená o pokles hodnoty indexu. Investice není chráněna proti poklesu hodnoty indexu, bonus není vyplacen.

Možnosti výnosu

Minimální výnos:

Ochrana nominální hodnoty při poklesu hodnoty indexu do 40 % včetně. Při poklesu hodnoty indexu o více než 40 % není zajištěna ochrana investice a klient plně nese pokles hodnoty indexu od počáteční hodnoty indexu.

Maximální výnos:

38,5 % za celou dobu investice (4,76 % ročně).

Výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek ČSOB. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na stranách 6 a 7 a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 7. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k indexu jakékoliv investiční doporučení.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu 5,5 % za každý rok trvání investice.
 • Možnost předčasného splacení každý rok i při postupném poklesu hodnoty indexu od 2. roku dále.
 • Ochrana investované částky do poklesu hodnoty indexu až o 40 % při splatnosti.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory