ČSOB Top 70 evropských společností 1

 • Hodnota 109,6900  CZK
 • Datum aktualizace 20. 09. 2019
 • Stav: Nenabízíme
 • Typ produktu Investiční certifikát

Vývoj

Představujeme:

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu... číst dál

Hlavní výhody:

Investice do cenného papíru vydaného ČSOB. Možnost dosáhnout výnosu 6,8 % za každý rok... číst dál

 • Výnos v měně 9,69 %
 • Roční výnos v měně 3,83 %

Výkonnost

(údaje v %) 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 1 rok 2 roky (p.a.) 3 roky (p.a.) 4 roky (p.a.) 5 let (p.a.) 7 let (p.a.) 10 let (p.a.)
V měně produktu 4,57 3,48 2,87 5,23 4,04 - - - - -
V CZK 4,57 3,48 2,87 5,23 4,04 - - - - -

Výpočet výkonnosti již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Produktové skóre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • Nízké
 • Střední
 • Vysoké

Profil klienta

 • Velmi opatrný
 • Opatrný
 • Odvážný
 • Velmi odvážný
Typ produktu Typ produktu Investiční certifikát
Měna Měna CZK
Hodnota Hodnota 109,6900
Datum aktualizace Datum aktualizace 20. 09. 2019
ISIN ISIN CZ0000301247.
Minimální investice Minimální investice 5 000 CZK
Vstupní poplatek Vstupní poplatek 0 %
Výstupní poplatek Výstupní poplatek z nominální hodnoty investičního certifikátu 1,5 %
Poznámka Poznámka Upisovací období: 1. 2. – 17. 3. 2017 (může být ukončeno i dříve)
Distribuční síť Distribuční síť ČSOB
Registrovaný název Registrovaný název ČSOB Top 70 evropských společností 1

Investiční certifikát je určen klientům, kteří chtějí investovat do cenného papíru vydaného ČSOB s potenciálem zajímavého výnosu ve formě podmíněného bonusu a jsou připraveni akceptovat riziko možné ztráty části či celé investice v důsledku podmíněné ochrany investované částky. Klient obdrží bonus v závislosti na vývoji indexu. Nominální hodnotu v plné výši obdrží v případě, že bude hodnota indexu na konci investice vyšší než nebo rovna 50 % počáteční ceny.

Investiční certifikát bude předčasně splacen před Dnem expirace a vyplacen bonus, pokud bude hodnota indexu v jakýkoliv Den ocenění (1–4) vyšší nebo rovna Počáteční hodnotě indexu. Výše bonusu bude v závislosti na pořadí příslušného Dne ocenění 6,8 %, 13,6 %, 20,4 %, nebo 27,2 %.

Počáteční hodnota indexu byla stanovena jako průměr uzavíracích hodnot indexu (EURO iSTOXX 70 ED5) od 5. 4. 2017 do 11. 4. 2017

 • 1 135,558 bodu

Pokud nedojde k předčasnému splacení Investičního certifikátu před Dnem expirace, bude Investiční certifikát splacen v Den expirace následovně:

 1. bude-li závěrečná hodnota indexu rovna nebo vyšší než Počáteční hodnota indexu, bude splacena Nominální hodnota v plné výši a vyplacen bonus 34 %,
 2. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než Počáteční hodnota indexu a zároveň rovna nebo vyšší než bariéra, bude splacena Nominální hodnota v plné výši, bonus není vyplacen,
 3. bude-li závěrečná hodnota indexu nižší než Bariéra 50 %, bude splacena Nominální hodnoty snížená o pokles indexu. Investice není chráněna proti poklesu indexu, bonus není vyplacen.

Podkladový nástroj: Index EURO iSTOXX 70 EWD5

Index EURO iSTOXX 70 EWD5 je akciový index, který zahrnuje 70 společností z eurozóny s největší tržní kapitalizací. Akcie mají v indexu rovnoměrné zastoupení umožňující lepší diverzifikaci rizika. Na rozdíl od běžných indexů přičítá do své hodnoty dividendy vyplacené u jednotlivých akcií a proti nim odečítá z hodnoty fixních 5 % ročně. Při nárůstu reálných dividend pak roste hodnota indexu.

Možnosti výnosu

 • Minimální výnos: ochrana nominální hodnoty při poklesu indexu do 50 % včetně. Při poklesu indexu o více než 50 % není zajištěna ochrana investice a klient plně nese pokles indexu od počáteční hodnoty indexu.
 • Maximální výnos: 34 % za celou dobu investice (6,03 % ročně).

Výnosy nezohledňují poplatky a daně.

Likvidita

Investiční certifikát bude možno zpětně odprodat každý pracovní den za aktuální cenu a za normálních tržních podmínek Československé obchodní bance a.s. V případě, že nastane mimořádná situace na trhu, je možné, že nebude možno příslušný den nebo období Investiční certifikát odprodat před splatností. Peníze jsou dostupné za 5 pracovních dnů od stanoveného obchodního dne.

Před nákupem investičního certifikátu doporučujeme seznámit se s riziky především na straně 6 a podmínkami investičního certifikátu na stranách 1 až 6. ČSOB nevyjadřuje ve vztahu k indexu jakékoliv investiční doporučení.

Hlavní výhody:

 • Investice do cenného papíru vydaného ČSOB.
 • Možnost dosáhnout výnosu 6,8 % za každý rok trvání investice.
 • Možnost předčasného splacení po 1. roce.
 • Ochrana investované částky do poklesu indexu až o 50 % při splatnosti.

Upozornění pro investory:
Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoli investičního nástroje, popř. za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje.

Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v prospektu/statutu fondu dostupných na www.csob.cz – na stránkách jednotlivých produktů a/nebo v dokumentu Sdělení klíčových informací a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre. Případně si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Plné znění upozornění pro investory