Využijte naši expertízu a více než 50 let zkušeností při zajištění rizik v tuzemském a zahraničním obchodě.
Specialisté Trade Finance - Valentina Müllerová,
Ivana Pelcmanová, Lenka Moravčíková,
Aleš Macháč a ředitelka Trade Finance
Karin Hudečková (uprostřed)

Záruky

 • Ucelené portfolio zajišťovacích instrumentů a služeb, včetně odborného poradenství
 • Jistota získání příslušných peněžních prostředků v případě neplnění podmínek kontraktu ze strany obchodního partnera
 • Možnost získat výhodnější podmínky kontraktu díky poskytnutí kvalitního zajišťovacího instrumentu obchodnímu partnerovi

Asistence a odborná konzultace:

 • Konzultace platebních podmínek v přípravné fázi kontraktu
 • Posouzení rizikovosti teritoria a bonity ručící banky
 • Výběr banky při vývozu a podmínky záruky
 • Návrh znění bankovní záruky
 • Ověření podpisů na záruce
 • Posouzení textu záruky a doporučení změn
 • Komunikace s ručící bankou a žádosti o změny
 • Pomoc při uplatnění nároků z bankovní záruky

Vystavujeme záruky:

 • Záruka za nabídku do veřejné soutěže
 • Akontační záruka za vrácení platby předem
 • Kauční záruka (splnění smlouvy, řádné provedení kontraktu)
 • Záruka za zádržné (vrácení zádržného)
 • Platební záruky za zaplacení faktury, úvěrové nebo leasingové splátky
 • Další typy záruk (celní záruky, záruky za pohonné hmoty, povinné značení lihu, spotřební daň, prodej nemovitosti, za dražbu, mýtné, finanční způsobilost dopravce, karnety TIR pro dopravce)

Dokumentární akreditivy

 • Platební a zajišťovací nástroj pro exportéry, uplatnění nachází i v tuzemských dodavatelsko-odběratelských vztazích.
 • Vhodný pro zajištění platby v nových teritoriích vývozu či v případě nového obchodního partnera
 • Prodávajícímu zajistí platbu za zboží již před jeho výrobou a expedicí a kupující získává jistotu odeslání zboží v době výplaty

Asistence a odborná konzultace:

 • Posouzení a návrh platebních podmínek kontraktu
 • Konzultace a návrhy akreditivních podmínek
 • Kontrola příkazu k vystavení akreditivu oproti kontraktu
 • Ověření bonity či doporučení banky vhodné pro otevření akreditivu
 • Kontrola návrhů dokumentů před jejich prezentací

Typy dokumentárních akreditivů:

 • Avizovaný akreditiv – jediná banka zavázaná platit je vystavující banka
 • Potvrzený akreditiv – za zaplacení odpovídají dvě banky
 • Revolvingový akreditiv – po vyčerpání částky či ve stanovených obdobích se automaticky obnoví na svou původní výši
 • Převoditelný akreditiv – může být převeden na jinou osobu (firmu), která tím nabývá práva použít akreditiv a dostat zaplaceno
 • Standby akreditiv - záruka ve formě akreditivu

Dokumentární inkasa

 • Vývozce získává podstatně větší jistotu zaplacení než v případě hladké platby
 • Dovozce zaplatí až v okamžiku, kdy obdrží dokumenty dojednané s dodavatelem
 • Neváže dovozci předem finanční prostředky
 • Možnost zaslání zboží na adresu banky
 • Jednodušší zpracování a nižší poplatky než u dokumentárního akreditivu
 • Příležitost dále obchodovat se směnkou
 • Riziko nezaplacení směnky lze eliminovat pomocí avalu nebo bankovní záruky
 • Posouzení kontraktu a návrh platebních podmínek
 • Prověření inkasních podmínek z hlediska URC 522
 • Zaslání dokumentů k inkasu
 • Pravidelné reklamace úhrady/akceptace dokumentů

Směnečná inkasa

 • Návrh platebních podmínek kontraktu
 • Doporučení druhu směnky
 • Pomoc při vyplnění směnky
 • Posouzení směnky předložené dlužníkovi obchodním partnerem k akceptaci
 • Obstarání akceptace směnky v zahraničí
 • Zaslání směnky k inkasu prostřednictvím banky dlužníka
 • Pravidelné reklamace úhrady
 • Obstarání protestu směnky pro neplacení v zahraničí i v tuzemsku


Odkup akreditivních a záručních pohledávek

 • Vhodný pro dodavatele, kteří chtějí poskytnout svým partnerům odklad platby za dodávku, ale nechtějí čekat na zaplacení do její splatnosti
 • Financování 100% hodnoty pohledávky
 • Přenesení platebních rizik na banku
 • Nečerpá úvěrový limit klienta
 • Doporučíme banku v daném teritoriu
 • Navrhneme nejlepší formu financování
 • Doporučíme nejvhodnější zajištění
 • Odkupujeme krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pohledávky bez zpětného postihu na dodavatele

Forfaitujeme tyto typy pohledávek:

 • Akreditivní (jak z exportních, tak importních akreditivů)
 • Směnečné (zajištěné bankovním avalem)
 • Účetní faktury zajištěné abstraktní platební bankovní zárukou nebo standby akreditivem

Další formy financování:

 • Diskontování dokumentárního akreditivu s odloženou splatností – o diskontování žádá banka vystavující akreditiv
 • Post-financování dokumentárního akreditivu splatného na viděnou – o post-financování žádá banka vystavující akreditiv
 • Financování exportéra prostřednictvím bankovního úvěru zajištěného standby akreditivem

Kontakty pro všechny oblasti Trade Finance

Jan Nývlt
Tel.: +420 731 423 710
E-mail: janyvlt@csob.cz

Ivana Pelcmanová
Tel.: +420 485 399 312
E-mail: ipelcmanova@csob.cz


ČSOB Flexims

 • Online aplikace pro zpracování dokumentárních transakcí:
  • Vydané záruky
  • Importní dokumentární akreditivy
  • Exportní dokumentární akreditivy
  • Importní dokumentární inkasa
  • Exportní dokumentární inkasa
 • Přehled aktuálního stavu zpracování všech transakcí na jednom místě
 • Zasílání žádostí o vystavení, provádění změn, sledování stavu zpracování
 • Zrychlení, zpřehlednění a zlevnění komunikace
 • Přístup 24/7 – kdykoli a kdekoli
 • Snižuje objem papírové komunikace na minimum
 • Více na specializovaných stránkách ČSOB Flexims

Vstup do ČSOB Flexims

Informační podpora k ČSOB Flexims


Formuláře