ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Účty (běžný, termínovaný vklad, vkladový s výpovědní lhůtou, notářské úschovy)1)

Zřízení prvního účtu (v Kč nebo v cizí měně)

informace o cenách jsou k dispozici na pobočkách pro korporátní klientelu

Zřízení každého dalšího účtu ve stejné měně

Vedení účtu (měsíčně za účet)

Zaslání výpisu měsíčně (poštou nebo elektronicky)

Zaslání výpisu poštou s jinou než měsíční frekvencí – klient nemá instalováno elektronické bankovnictví

Zaslání výpisu poštou s frekvencí kratší než měsíční – klient má instalováno elektronické bankovnictví

Vyhotovení náhradního výpisu z účtu (v jakékoliv formě)

100 Kč

Poplatek za předčasné ukončení splatnosti vkladu (u termínovaných vkladů a vkladů s výpovědní lhůtou)

min. 50 Kč

Zrušení účtu:

– na žádost klienta

zdarma

– z podnětu ČSOB

0 – 500 Kč

1) Poplatky spojené s vedením účtu v cizí měně jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

Další operace

Provádění změn (změna podpisového vzoru, změna adresy, změna frekvence výpisů apod.):

– na žádost klienta

min. 30 Kč

– změny z podnětu ČSOB

zdarma

Restante, vedení poštovní přihrádky

600 Kč vyúčtování měsíčně

Vydání faxové kódové tabulky

840 Kč za každou tabulku

Vyhotovení smlouvy o způsobu úhrady kupní ceny 1)

cena stanovena individuálně v závislosti na složitosti zpracovaného případu a objemu vázaných prostředků

Blokace účtu nebo peněžních prostředků na žádost klienta

400 Kč

Výplata depozitní potvrzenky

1 %, min. 20 Kč, max. 500 Kč

Zprostředkování plateb za služby zastupitelských úřadů (víza, legalizace, oprava cestovních dokladů apod.)

50 Kč za jeden cestovní doklad

Zasílání kurzovního lístku ČSOB nebo výpisu z účtu faxem nebo elektronickou poštou

1 000 – 2 000 Kč vyúčtování měsíčně

1) Pokud není služba součástí finanční činnosti, podléhá DPH ve výši 21 %.