ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Ostatní bankovní služby

Poskytování informací

Poskytování a obstarání bankovních informací o zahraničním a tuzemském subjektu

500 – 5 000,– + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady včetně telekomunikačních výloh

Sdělení, že subjekt nebyl nalezen v databázi klientů nebo nesouhlasí s poskytnutím informací

100,– + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady včetně telekomunikačních výloh

Bankovní reference na vlastní žádost

500 – 5 000,– + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta – pro osoby oprávněné za účelem výkonu rozhodnutí a pro osoby, které prokáží, že v důsledku vlastní chybné dispozice bance utrpěly škodu a bez tohoto údaje se nemohou domoci svého práva:

– při požadavku podání 1–5 informací

250,– + 21 % DPH

– při požadavku podání 6 a více informací

500,– + 21 % DPH

Zpracování a podání zpráv o záležitostech týkajících se klienta pro notáře – podle povahy a rozsahu informací

smluvně, min. 200,– + 21 % DPH

Ostatní služby

Pořízení kopie dokladu (mimo výpis z účtu)

10,– + 21 % DPH za stránku

Pořízení kopie dokladu staršího 2 let (mimo výpis z účtu)

300,– + 21 % DPH za stránku

Pořízení fotokopie pokladního dokladu nebo kurzovního lístku

30,– + 21 % DPH za kus

Potvrzení o složení kauce pro Fond národního majetku

420,– + 21 % DPH

Potvrzení vystavovaná na žádost klienta příp. jeho auditora (pro účely auditu, Policie ČR, velvyslanectví, leasingové společnosti, CCS, apod.)

300 – 7 000,– + 21 % DPH a skutečně vzniklé náklady

Ostatní ručně prováděné operace v tomto sazebníku výslovně neuvedené

200,– za každých 15 min. práce i započatých

Uložení zastavených věcí movitých mimo cenných papírů (roční, resp. jednorázový poplatek v případě, že doba úschovy je kratší než 1 rok)

min. 500,– + 21 % DPH

Správa jednoho účtu při pohledávkové exekuci

500,–/měsíc, za každý i započatý měsíc

Zaslání jedné výzvy na uhrazení debetního zůstatku na účtu

50,–

Zaslání jedné upomínky na uhrazení debetního zůstatku na účtu

200,–

Poplatek za předčasné ukončení splatnosti depozitní směnky

min. 50,–, max. 2 %

Telekomunikační a poštovní služby

SWIFT do tuzemska i do zahraničí

150,– za zprávu

Fax:

– do tuzemska

50,– za zprávu

– do Evropy

100,– za zprávu

– do ostatních států

200,– za zprávu

Kurýrní služba DHL:

– dokumenty do 0,5 kg – ČR, Evropa, USA, Kanada, Mexiko

1 100,–

– dokumenty do 0,5 kg – ostatní státy

1 500,–

– dokumenty nad 0,5 kg

podle platného sazebníku DHL

Poštovné

podle platných sazeb v ČR a v zahraničí

Telefonická zpráva:

– do Evropy

150,– za zprávu

– do ostatních států

200,– za zprávu

Pokud služba není nedílnou součástí finanční činnosti, poplatek se zvyšuje o příslušnou sazbu DPH.