ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Zpracování hotovosti

Vklad hotovosti bankomatem ČSOB

zdarma

Zpracování hotovosti připisované na účet

15 Kč

Příplatek za zpracování hotovosti připisované na účet v souhrnném objemu větším než 1 mil. Kč 1)

0,1 % ze zpracované hotovosti

Vklad mincí nebo výměna bankovek nebo mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty 3)

3 % z částky přijaté hotovosti převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty, min. 100 Kč

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti v mincích, min. 100 Kč

Příplatek za zpracování cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

2 % ze zpracované hotovosti

Příplatek za zpracování hotovosti ve formě poškozených bankovek a bankovek v prekluzi v cizí měně

10 % z hodnoty předložené bankovky

Vklad hotovosti provedená třetí osobou na účet 2)

100 Kč

Zpracování a převod hotovosti v Kč ve prospěch účtu v Kč vedeného u jiného poskytovatele platebních služeb

2 % z převáděné částky, min. 150 Kč

Zpracování a převod hotovosti na účet vedený u ČSOB v SR (jeden převod denně maximálně ve výši 100 000 Kč včetně)

150 Kč

Příplatek za zpracování hotovosti neroztříděné podle nominálních hodnot

100 Kč

Poplatek za ohlášený a nevyplacený výběr hotovosti

0,3 % z nevyplacené částky

1) Klient platí za každé zpracování hotovosti, pokud souhrnný objem hotovosti připsané na jeho všechny účty vedené v Kč i v cizí měně během 1 kalendářního měsíce přesáhne 1 mil. Kč nebo ekvivalent 1 mil. Kč. Do souhrnného objemu není započítávána hotovost ze zajištěných obalů, nočního trezoru a prostřednictvím vkladového bankomatu.

2) Třetí osoba je osoba, která není majitelem ani disponentem účtu, ve prospěch kterého je prováděn vklad v hotovosti.

3) Poplatek pro výměnu bankovek nebo mincí platí také pro pobočky České pošty, s.p.

Výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB

Výběr hotovosti v měně účtu

80 Kč

Výběr hotovosti v Kč/cizí měně z účtu vedeného v jiné měně

80 Kč (nebo protihodnota 80 Kč v měně účtu) + 1 % z vybírané částky

Zajištěný obal a noční trezor

Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu a obalu nočního trezoru

35 Kč

Vklad mincí v Kč v počtu nad 100 ks jedné nominální hodnoty

3 % z částky mincí převyšující 100 ks příslušné nominální hodnoty

Vklad mincí v EUR v počtu 50 a více ks mincí

2 % ze zpracované hotovosti v mincích

Příplatek za zpracování poškozených a prekluzívních cizoměnových bankovek

10 % z hodnoty poškozené nebo prekluzivní bankovky

Příplatek za zpracování cizí měny připisované na účet vedený v jiné měně

2 % ze zpracované hotovosti

Příplatek za každé jednotlivé nedodržení zásad adjustace hotovosti

100 Kč

Výběr hotovosti v zajištěném obalu v měně účtu

80 Kč

Sankční poplatek za poškození nebo nevrácení zapůjčeného textilního pytle k zajištěným obalům nebo kazety nočního trezoru

200 Kč

Sankční poplatek za poškození nebo ztrátu zapůjčeného klíče/magnetické karty ke vstupu do nočního trezoru

500 Kč

Služby a transakce na České poště

Vklad hotovosti připisovaný na běžný platební účet na základě debetní nebo vkladové karty 15 Kč za transakcí
Vklad hotovosti v měně CZK na základě dokladu (kód 90) do výše vkladu 50 000 Kč 50 Kč
Vklad hotovosti v měně CZK na základě dokladu (kód 90) nad částku vkladu 50 000 Kč 200 Kč

Hotovostní operace klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb. 1)

Zpracování hotovosti v pobočce ČSOB připisované na běžný platební účet klienta 120 Kč
Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v pobočce ČSOB 250 Kč
Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného v pobočce ČSOB a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB 300 Kč
Zpracování hotovosti obsažené v každém jednotlivém zajištěném obalu nebo obalu nočního trezoru předaného a zpracovaného v Centrálním trezoru ČSOB 180 Kč

1) Zpracování hotovosti připisované na běžný platební účet klienta ČSOB, který je charakterem obchodní činnosti finanční institucí nebo institucí dle §17a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění novel, nebo zdravotní pojišťovnou, pojišťovnou, leasingovou nebo faktoringovou společností. Ceny za ostatní hotovostní operace (neuvedené v této tabulce) se řídí cenami uvedeným v části sazebníku C | HOTOVOSTNÍ OPERACE.

ČSOB FlexiCash – odvody a dotace hotovosti 1)

ČSOB FlexiCash Plus – odvody hotovosti

Druh zpracované hotovosti

do 1 000 000 Kč

do 3 000 000 Kč

do 7 000 000 Kč

do 30 000 000 Kč

do 60 000 000 Kč

nad 60 000 000 Kč

CZK – tříděná hotovost

0,385 ‰

0,380 ‰

0,352 ‰

0,347 ‰

0,325 ‰

0,314 ‰

CZK – netříděná hotovost

0,424 ‰

0,418 ‰

0,413 ‰

0,407 ‰

0,402 ‰

0,396 ‰

EUR

0,429 ‰

0,407 ‰

0,385 ‰

0,380 ‰

0,363 ‰

0,352 ‰

Uvedená sazba je dána měsíčním objemem odvedené hotovosti.

ČSOB FlexiCash Plus – dotace hotovosti

Objem dotované hotovosti v bankovkách

do 50 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

 

0,25 %

0,20 %

0,15 %

0,13 %

0,12 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v bankovkách.

Objem dotované hotovosti v mincích

do 20 000 Kč

do 100 000 Kč

do 500 000 Kč

do 1 000 000 Kč

nad 1 000 000 Kč

 

0,65 %

0,50 %

0,40 %

0,30 %

0,30 %

Uvedená sazba je vždy dána objemem jedné připravované dotace v mincích.

Minimální poplatek za přípravu jedné dotace

100 Kč

Maximální poplatek za přípravu jedné dotace

6 000 Kč

Cena za jeden kus jednorázového obalového materiálu poskytnutého Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

podle aktuální ceny stanovené Dodavatelem (bezpečnostní agenturou)

Poplatek za přepravu odvodu, resp. dotace hotovosti

smluvně

Příplatek za přepravu dotace mincí

dle váhy mincí

Příplatek je účtován k poplatku za přepravu dle reálné váhy každé dotace mincí. Dotace menší než 20 kg je bez příplatku.

Váha zásilky

od 20 kg

od 30 kg

od 60 kg

od 80 kg

Příplatek k poplatku za přepravu dotace hotovosti

20 %

50 %

100 %

individuálně

1) Ke všem poplatkům v rámci služby ČSOB FlexiCash Plus je připočítána DPH ve výši 21 %.

Cena za 1 kus vydaného obalového materiálu 1)

Sáček nočního trezoru

za kus + 21 % DPH

Bezpečnostní obálky

za kus + 21 % DPH

Plastové plomby katalogové číslo 100 145 a 100 146

za kus + 21 % DPH

Ostatní obalový materiál podle aktuální ceny stanovené dodavatelskou firmou + 21 % DPH

1) Cena za vydaný obalový materiál se vybírá pouze tehdy, jestliže je úhrada za vydaný obalový materiál smluvně dohodnuta. Cena za kus je závislá na aktuální ceně obalového materiálu stanovené dodavatelskou firmou.

Poplatky účtované v rámci hotovostních operací jsou přepočteny aktuálním kurzem devizového trhu ČNB platného v den účtování poplatku.

Dotace a odvody hotovostí tuzemských bank

Vklad hotovosti

Vklad hotovosti v CZK na účet vedený v CZK1)

1 % z částky, max. 15 000 Kč

Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený v CZK1)

1 % z částky

Vklad hotovosti v cizí měně na účet vedený ve stejné měně 1)

1 % z částky

Vklad v jiné měně na účet vedený v cizí měně1)

1 % z částky

Poškozené bankovky v cizí měně

20 % z částky

Bankovky v prekluzi v cizí měně

20 % z částky

1) Vklady na účty musí být předem avizovány a předávány v zajištěných obalech (brašnový systém) v Centrálním trezoru.

Výběr hotovosti

Výběr hotovosti v CZK z účtu vedeného v CZK1)

1 % z částky, max. 15 000 Kč

Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného v CZK

1 % z částky

Výběr hotovosti v cizí měně z účtu vedeného ve stejné měně1)

1 % z částky

Výběr hotovosti v jiné měně z účtu vedeného v cizí měně1)

1 % z částky

1) Výběry hotovostí musí být předem avizovány a přebírány v zajištěných obalech (brašnový systém) v Centrálním trezoru.

Ostatní poplatky

Objednané a neuskutečněné operace

1 % z částky