ČSOB je oprávněna změnit tento sazebník. O každé změně a její účinnosti ČSOB informuje klienty vhodným způsobem. Platný sazebník je klientům zpřístupněn ve veřejných prostorách poboček ČSOB a na www.csob.cz.

Kromě poplatků uvedených v tomto sazebníku je ČSOB oprávněna účtovat k tíži klienta i skutečné výlohy účtované jinými subjekty a náklady účtované jinými bankami a institucemi při zajištění příslušné služby.

Poplatek z nadlimitního objemu depozit klienta v průběhu roku – měsíčně

Poplatek z depozit do stanoveného objemu včetně

bez poplatku

Poplatek z depozit v měně EUR za objem nad 3 mil. EUR

0,50 % p. a.

Poplatek z depozit v měně CHF za objem nad 40 tis. CHF

1,25 % p. a.

Poplatek z depozit v měně JPY za objem nad 5 mil. JPY

0,50 % p. a.

Poplatek z depozit v měně SEK za objem nad 400 tis. SEK

1,00 % p. a.

Poplatek z depozit v měně DKK za objem nad 300 tis. DKK

1,00 % p. a.

Poplatek činí stanovené procento z nadlimitního objemu depozit v příslušném dni. Nadlimitní objem depozit je kladným rozdílem mezi denním zůstatkem depozit klienta v příslušné měně a výše uvedeným limitem. Denní zůstatek depozit tvoří peněžní prostředky uložené na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta v příslušné měně na konci příslušného dne, vyjma účtů s ermínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.

Poplatek je počítán na denní bázi. ČSOB je oprávněna účtovat tento poplatek 1x měsíčně v průběhu následujícího měsíce a inkasovat jej z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu klienta, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.

Poplatek z přírůstku depozit klienta ke konci roku – ročně

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. nepřevyšuje 100 mil Kč

bez poplatku

Poplatek z přírůstku depozit klienta, pokud celkový objem uložených prostředků ve všech měnách k 31. 12. převyšuje 100 mil. Kč a zároveň průměrný objem prostředků klienta v průběhu roku

0,15 %

Poplatek činí stanovené procento z přírůstku depozit, který je kladným rozdílem mezi objemem depozit klienta k 31. 12. a průměrným objemem jeho depozit v průběhu téhož kalendářního roku. Průměrný objem depozit klienta v průběhu roku je vypočítán jako součet kladných zůstatků depozit k poslednímu dni každého jednotlivého měsíce v období od 1. 1. do 30. 11. rozhodného roku dělený uvedeným počtem měsíců. Do výpočtu vstupuje součet peněžních prostředků uložených na běžných, spořících, termínovaných a vkladových účtech klienta ve všech měnách k poslednímu dni příslušného měsíce, vyjma účtů s termínovanými vklady s individuální úrokovou sazbou a depozitních směnek.

ČSOB je oprávněna účtovat poplatek následně 1x ročně, nejpozději druhý pracovní den měsíce března následujícího kalendářního roku. Poplatek je inkasován z poplatkového účtu klienta v měně tohoto účtu. Pokud klient nemá zvolený poplatkový účet, je poplatek inkasován z běžného platebního účtu, který má ke dni účtování poplatku nejvyšší zůstatek. Při přepočtu cizích měn do Kč a naopak se používá aktuální kurz ČNB k danému dni.