Pravidla akce s kreditní kartou Mastercard Business

Poukázky do sítě Makro

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce s kreditní kartou ČSOB pro podnikatele, která závazně upravují podmínky pro získání bonusu. Tato pravidla uvedené akce mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem a organizátorem akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČ: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „pořadatel“ nebo „ČSOB“).

Komu je akce určena

Akce se mohou zúčastnit klienti ČSOB, kteří si v období trvání této akce pořídí novou firemní kreditní kartu – Mastercard Business kreditní – a provedou s ní minimálně 5 transakcí za kalendářní měsíc (každá transakce v minimální hodnotě 300 Kč).

Definice transakce

Za transakci ve smyslu této akce je považován nákup zboží a/nebo služby, který účastník akce zaplatí Mastercard Business Standard platební kartou v obchodech či přes internet. Započítány jsou také výběry hotovosti z bankomatů (ATM).

Započítány naopak nejsou transakce typu cash advance či jakákoliv transakce provedená na obchodním místě České pošty (platba, výběr či splátka).

Trvání akce

Akce probíhá v období od 13.6.2016. do 31.8.2016.

Bonus akce

Bonusem akce je poukázka k nákupu ve výši 1000 Kč (na jednorázový nákup) v síti Makro. Na tuto poukázku nelze vracet peníze.

Bonus nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vyměňovat za jiné nepeněžité plnění.

Získání bonusu

Bonus získá klient – majitel úvěrového účtu (statutární zástupce), účastník akce, pokud jako držitel nové kreditní karty Mastercard Business kreditní provede touto novou kreditní kartou v období od 13. 6. 2016. do 31. 8. 2016 minimálně 5 transakcí za měsíc. (Transakce provedené buď v měsíci červen, červenec nebo srpen 2016. Transakce provedené v jednotlivých měsících se nesčítají a každá musí být v minimální hodnotě 300 Kč). K jedné kreditní kartě lze získat pouze 1x bonus.

Bonus nelze získat ke kreditním kartám, které byly pořízeny či o ně bylo požádáno před 13. 6. 2016, ani ke stávajícím kreditním kartám, u kterých bylo požádáno o jejich výměnu či standardní automatickou obnovu.

Vyhodnocení a předání bonusu

Klienti/majitelé úvěrového účtu, kteří splnili výše uvedené podmínky pro získání bonusu, budou informováni písemně pořadatelem nejpozději do konce měsíce září 2016. Poukázka bude odeslána poštou majiteli úvěrového účtu (resp. statutárnímu zástupci). V případě, že předání bonusu nebude možné nejpozději do 31.10.2016 anebo odmítne-li klient převzít bonus, ztrácí tak na bonus nárok. Pořadatel neodpovídá za poštovní či jinou dopravu bonusu či zpráv. Klient je odpovědný za případné dopady vyplývající z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím bonusu.

Souhlas účastníka akce se zpracováním osobních údajů

Účastník akce je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely akce, za účelem vyhodnocení akce, informování účastníka o vyhodnocení akce a zaslání bonusu bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci této akce.
Účastník akce zároveň uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může účastník akce provést bezplatně prostřednictvím info@csob.cz nebo ve své domovské pobočce ČSOB. Účastník akce uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů.

Požádá-li účastník akce o informaci o zpracování svých osobních údajů, pořadatel je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategoriích příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Každý účastník akce, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat pořadatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav.

Je-li žádost účastníka shledána oprávněnou, pořadatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti účastníka, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se účastník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů účastníka jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Závěrečná ustanovení

ČSOB je oprávněna kdykoliv změnit podmínky této akce, a to i v době jejího průběhu. Případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách www.csob.cz/soutezmakro. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel.

Pravidla a podmínky této akce dále naleznete na internetových stránkách www.csob.cz/soutezmakro.