Podmínky marketingové akce „Shrábni litr“

v období 10. 8. 2019 až 31. 12. 2019

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce.

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46, (ČSOB).

Akce se týká obchodní značky ČSOB. Doba trvání akce je od 10. 8. do 31. 12. 2019.

Odměnou v této Akci je finanční částka ve výši 1 000 Kč. V rámci Akce může jeden klient získat pouze jednu odměnu.

Odměnu získá klient - fyzická osoba ve věku 18 až 30 let,

  • který si v době trvání akce založí účet Plus Konto a aktivuje si Smartbanking tak, že:
    • ve formuláři na webu ČSOB na založení Plus konta vyplní své telefonní číslo a následně ho osloví call centrum ČSOB za účelem založení ČSOB Plus Konta; nebo
    • vyplní online formulář na webu ČSOB na založení Plus konta a účet si tak založí sám prostřednictvím tohoto řádně vyplněného online formuláře a do pole Akční kód napíše heslo LITR; a
  • nezruší nově založené Plus Konto do připsání odměny.

Akce není určena klientům ČSOB, kteří měli aktivní Plus Konto v předchozích 365 dnech zpětně ke dni spuštění Akce.

Odměna bude klientovi připsána na nově založený účet Plus Konto ve lhůtě do 30. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Plus konto klientem založeno.

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné peněžité či nepeněžité plnění ani měnit za odměny či bonusy z jiných akcí. Jako příjemce Odměny je klient zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím odměny.

Pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce a připsání odměny bude ČSOB jako správce zpracovávat osobní údaje klienta, a to jméno, příjmení a číslo Plus Konta. Více informací o zpracování osobních údajů ČSOB, které obsahují zejména práva vztahující se ke zpracování osobních údajů a podmínky na ochranu práv, jsou dostupné na https://www.csob.cz/osobni-udaje.

ČSOB má právo kdykoli změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností ČSOB.

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání klienta, které bude v rozporu s těmito pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno ČSOB, vyhrazuje si ČSOB právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných odměn nebo možnost vyloučení klienta z Akce bez náhrady.

Pravidla Akce jsou přístupná na internetových stránkách https://www.cashnacochces.cz/litr Jakákoliv případná změna podmínek Akce bude zveřejněna na těchto internetových stránkách, přičemž platí, že změna bude účinná od okamžiku jejího zveřejnění.

Praha 5. 8. 2019