I. Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla soutěže „Půlka“ (dále jen „Pravidla" a „Soutěž“) stanoví závazná práva a povinnosti účastníků Soutěže.
 2. Pořadatelem Soutěže je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „Pořadatel“).
 3. Organizátorem Soutěže je reklamní agentura LOOSERS s.r.o., se sídlem Jaromírova 531/9, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ: 28537939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 148829 (dále jen „Organizátor“).
 4. Výhrou (dále jen „Výhra“) Soutěže je 14 dárkových poukazů pro 2 osoby na vstup do sítě multikin Cinestar v České a Slovenské republice.
 5. Účastí v této Soutěži vyjadřuje Soutěžící (jak je pojem definován níže) svůj souhlas s Pravidly v jejich aktuálním znění.

II. Trvání a místo průběhu Soutěže

 1. Soutěž probíhá v termínu od 29.10. 2015 do 9.11. 2015. Pořadatel si vyhrazuje právo prodloužit nebo zkrátit dobu konání Soutěže podle vlastního uvážení i bez předchozího oznámení a bez udání důvodu.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky na sociální síti FACEBOOK na profilu www.facebook.com/csob (dále jen „FB profil“).

III. Podmínky účasti v Soutěži

 1. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, plně svéprávná, s doručovací adresou v České nebo Slovenské republice, která je klientem ČSOB, tzn. má u Pořadatele sjednaný finanční produkt. Tato osoba musí být současně registrována na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu Soutěže aktivní svůj osobní FACEBOOK účet a dodržuje tato Pravidla (dále jen „Soutěžící“). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby dle článku III. odstavce 3.3 Pravidel.
 2. Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě FACEBOOK uvedená na www.facebook.com/terms.php.
 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a Organizátora, a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

IV. Soutěžní podmínky

 1. Organizátor oznámí začátek Soutěže na FB profilu a vyzve návštěvníky FB profilu k možnosti zapojit se do Soutěže.
 2. Dne 29. 10. a 2. 11. zveřejní Organizátor formou statusu výzvu, v níž budou návštěvníci FB profilu informováni o možnosti zúčastnit se Soutěžě (dále jen „statusy“).
 3. Soutěžící se zapojí do Soutěže tím, že do komentářů pod status připojí hlášku či fotografii na téma “půlka” (dále jen „soutěžní fotografie“ a „hláška“). Soutěžní fotografie musí mít kvalitu přiměřenou způsobu jejímu užití, hláška ani fotografie nesmí mít nevhodný obsah, obsahovat reklamní sdělení a nesmí porušovat duševní vlastnictví třetích osob. Obsah soutěžní fotografie a hlášky dále nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy Pořadatele a Organizátora. Organizátor je oprávněn v případě podezření z porušení tohoto ustanovení nezveřejnit, příp. i stáhnout soutěžní fotografii či hlášku, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci. Fotografii či hlášku, které nebyly vloženy výše uvedeným způsobem, protože nesplňovaly podmínky a parametry pro umožnění jejího vložení do komentáře, nejsou pro účely těchto Pravidel považovány za soutěžní fotografii či hlášku.
 4. Organizátor bude postupně shromažďovat soutěžní fotografie a hlášky během trvání Soutěže. 2. 11. 2015 a 9. 11. 2015 vybere odborná porota vždy 7 Soutěžících s nejoriginálnější vloženou soutěžní fotografií či hláškou, kteří obdrží každý Výhru v podobě 2 dárkových poukázek do sítě multikin Cinestar (viz specifikace výše).
 5. Odborná porota je složena ze 2 zástupců Pořadatele soutěže a 1 zástupce Organizátora soutěže.
 6. Každý Soutěžící může ke každému ze statusů přidat pouze 1 soutěžní fotografii či hlášku a v rámci Soutěže může vyhrát pouze jednu Výhru.
 7. Účastí v Soutěži Soutěžící potvrzuje, že souhlasí se zveřejněním svého jména a příjmení na FB profilu.
 8. Z podmínek Soutěže pro určení výherců Soutěže vyplývá, že jejich určení nebude provedeno náhodným výběrem, loterií ani losováním.
 9. Výhra bude výherci předána na základě doložení identifikace Soutěžícího.

V. Komunikace výsledků

 1. Soutěž končí 9. 11. 2015. Prvních 7 výherců Soutěže bude vyhlášeno 2. 11. 2015 a dalších 7 výherců 9. 11. 2015 na FB profilu Pořadatele, kde budou vyzváni, aby zaslali své kontaktní údaje do soukromé zprávy na FB v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo účtu ve lhůtě jednoho měsíce ode dne vyhlášení výherců Soutěže. Po marném uplynutí této lhůty ztrácí Soutěžící nárok na Výhru a Výhra bude nabídnuta dalšímu Soutěžícímu v pořadí.
 2. K předání Výhry dojde zasláním doporučeně poštou do vlastních rukou výherce.
 3. Nedojde-li k předání Výhry z důvodů na straně výherce a nedohodne-li se Organizátor s výhercem jinak, Organizátor zašle výherci Výhru poštovním přepravcem do vlastních rukou nejpozději do 30 dnů na adresu, kterou mu výherce spolu se svým jménem a příjmením oznámil. Pokud si výherce Výhru u poštovního přepravce nepřevezme, Výhra propadne a bude následně zaslána zpět. Zjistí-li Organizátor, že výherce není klientem Pořadatele, Výhra rovněž propadá.

VI. Osobní údaje a poskytnutí fotografií

 1. Soutěžící svou účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu. Osobní údaje se zpracovávají za účelem evidence a ztotožnění výherců, a to na dobu od vyhlášení výsledků Soutěže až do předání Výher všem výhercům, případně do písemného odvolání souhlasu.
 2. Osobní údaje jsou od Soutěžícího získávány na základě zaslané soukromé zprávy Soutěžícím. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.
 3. Požádá-li Soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce (Pořadatel) má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 4. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, tedy právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva tam uvedená. Každý Soutěžící, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Soutěžící má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže Soutěžící obrátit i přímo. Odvoláním svého souhlasu ztrácí Soutěžící nárok na Výhru v Soutěži.
 5. Odesláním soutěžní fotografie do Soutěže uděluje Soutěžící Pořadateli i Organizátorovi bezplatně územně a časově neomezenou nevýhradní licenci k užití soutěžní fotografie, zahrnující zejména právo Pořadatele i Organizátora zveřejňovat soutěžní fotografie na jejich internetových profilech a webových stránkách a jiných prezentačních a marketingových materiálech, právo pořizovat kopie fotografie, právo udělit podlicence ve stejném rozsahu nebo postoupit licenci na třetí osobu (dále jen „Licence“). Pořadatel ani Organizátor nejsou povinni Licenci využít.
 6. Soutěžící zapojením do této Soutěže prohlašuje a odpovídá za to, že zasláním soutěžní fotografie a jejím zveřejněním na sociálních sítích nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských a osobnostních práv třetích osob, a pokud by se tak stalo, zavazuje se uhradit veškerou náhradu újmy tímto způsobenou.

VII. Další podmínky Soutěže

 1. Účastí v Soutěži souhlasí Soutěžící s tím, že Pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno a příjmení v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s prezentací Soutěže, vyhlášením vítězů Soutěže a prezentace Pořadatele. Soutěžící v této souvislosti poskytuje Pořadateli bezplatnou, rozsahem co do množství, místa, území a času neomezenou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití fotografii zachycující jeho podobiznu včetně užití pro reklamní účely Pořadatele nebo Organizátora Soutěže. Soutěžící souhlasí s tím, že Pořadatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě, případně zcela nebo zčásti třetí osobě postoupit.
 2. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo vyloučit ty Soutěžící, u nichž se bude důvodně domnívat, že z jejich strany došlo k podvodnému nebo nekalému jednání Soutěžícími samotnými nebo ze strany jiné osoby, která dopomohla daným Soutěžícím k získání Výhry. V takových případech je Pořadatel oprávněn Soutěžícího vyloučit ze Soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
 3. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli, Výhry není možné vymáhat soudní cestou a Soutěžící není oprávněn místo Výher požadovat finanční plnění. Organizátor a Pořadatel soutěže si vyhrazují právo nahradit deklarovanou Výhru výhrou obdobného typu.
 4. Pořadatel neodpovídá za jakékoli případné škody vzniklé Soutěžícím v souvislosti s užíváním Výher. Výhry z této Soutěže nelze převést na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.
 5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání Pořadatele. V takovém případě si Pořadatel vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů. Soutěžící nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
 6. Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována polečnostmi Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ani Facebook Ireland Ltd., Hanover Reach, 5 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland a nijak s nimi nesouvisí. Těmto společnostem tak nevznikají v souvislosti se Soutěží vůči Soutěžícím žádné závazky a společnosti nijak neodpovídají za jakékoli případné škody vzniklé Soutěžícím v důsledku Soutěže. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi a Pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.
 7. Pravidla Soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se Soutěže zúčastní.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo Soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá žádný Soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Soutěže dostupných na www.www.csob.cz
 2. Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který zcela, jasně a závazně upravuje pravidla této Soutěže. Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách Soutěže www.csob.cz.
 3. Jakékoli výňatky z těchto Pravidel uvedené na propagačních a reklamních materiálech mají pouze informativní charakter.
 4. Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 29. 10. 2015.