Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce s „ČSOB Kreditní kartou“ (dále jen „akce“), která závazně upravují podmínky pro získání bonusu.

Pořadatel a organizátor akce

Pořadatelem a organizátorem akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, PSČ 150 57, Praha 5, IČO: 0000 1350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“).

Komu je akce určena

Akce se mohou zúčastnit vybraní klienti ČSOB, které ČSOB oslovila v průběhu prosince 2016 adresnou nabídkou na sjednání ČSOB Kreditní karty.

Trvání akce

Akce probíhá v období 1. 12. až 31. 12. 2016.

Bonusy akce

Odměna ve výši 500 Kč bude poskytnutá ČSOB ve formě poukázky do supermarketů a hypermarketů Albert.

Získání bonusů

Odměnu získá klient, který si ČSOB Kreditní kartu v průběhu trvání akce sjedná a provede s ní nejpozději do 31. 1. 2017 minimálně 5 plateb (každá v min. výši 200 Kč v obchodech nebo na internetu.

Definice platby

Za platbu ČSOB Kreditní kartou ve smyslu této akce je považován nákup zboží a/nebo služby, který účastník soutěže zaplatí ČSOB Kreditní kartou v obchodech či přes internet. Započítány nejsou výběry hotovosti, cash advance či převod prostředků na běžný účet.

Vyhodnocení a připsání bonusu

Klientům, kteří splnili výše uvedené podmínky pro získání bonusu, bude zaslána poukázka nejpozději do 31. 3. 2017.

Bonus nebude připsán v případě, kdy klient do doby jeho připsání kreditní kartu zruší či vypoví. V takovém případě nemá klient na získání bonusu nárok.

Souhlas účastníka akce se zpracováním osobních údajů

Účastník akce je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely akce, za účelem vyhodnocení akce, informování účastníka o vyhodnocení akce a připsání bonusu bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci této akce.

Účastník akce zároveň uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může účastník akce provést bezplatně prostřednictvím info@csob.cz nebo ve své domovské pobočce ČSOB. Účastník akce uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů. Požádá-li účastník akce o informaci o zpracování svých osobních údajů, pořadatel je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace je vždy sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu osobních údajů, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů účastníka, příjemci, případně kategoriích příjemců. Pořadatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník akce, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat pořadatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav.

Je-li žádost účastníka shledána oprávněnou, pořadatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li pořadatel žádosti účastníka, má účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Výše popsaný postup nevylučuje, aby se účastník obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Vznikla-li v důsledku zpracování osobních údajů účastníka jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Závěrečná ustanovení

ČSOB je oprávněna kdykoliv změnit podmínky této akce, a to i v době jejího průběhu. Případné změny budou zveřejněny na internetových stránkách www.csob.cz/odmena500. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel. Pravidla a podmínky této akce naleznete na internetových stránkách www.csob.cz/odmena500 a každý účastník s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.