Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava podmínek marketingové akce o Až 1 000 Kč (dále jen „Odměna“) za příjem na běžném účtu (dále jen „Akce“).

Odměnu mohou získat klienti, pokud splní podmínky stanovené v těchto pravidlech. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který upravuje podmínky Akce (dále jen „Pravidla“). Podmínky Akce mohou být měněny tak, jak je dále uvedeno v těchto Pravidlech.

1. Pořadatel a organizátor

Pořadatelem a organizátorem Akce je Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 (dále jen „ČSOB“ nebo „pořadatel“).

Akce se týká obchodních značek ČSOB, Era a Poštovní spořitelna (dále jen „ČSOB“ nebo „ERA/PS“).

2. Doba trvání

Akce probíhá v období od 1. dubna do 30. listopadu 2017.

3. Účastníci Akce

Do Akce se mohou zapojit fyzické osoby, a to stávající klienti ČSOB a ERA/PS, kteří jsou současně majitelé jakéhokoliv z běžných účtů vedeného v Kč (dále jen „Účet“) a kteří byli pořadatelem jmenovitě osloveni v rámci Akce některým z komunikačních kanálů - kontaktní linkou, e-mailem nebo dopisem (dále jen „Klient/Klienti“). V případě, že Klient má v ČSOB a ERA/PS více Účtů vztahuje se Odměna pouze na jeden z nich, a to dle výběru Klienta.

4. Odměny a podmínky pro jejich přiznání, vyhodnocení Akce a připsání Odměny

Odměnu ve výši 100 Kč získá Klient, kterému bude na jeho Účet v příslušném kalendářním měsíci v době trvání Akce připsán příjem ve výši minimálně 5 000 Kč.

Pokud bude připsán příjem na Účet Klienta ve všech kalendářních měsících v době trvání Akce, získá Klient Odměnu 1 000 Kč.

Příjmem se pro účely této Akce rozumí součet příchozích transakcí na Účet Klienta ve výši minimálně 5 000 Kč:

  • započítávají se všechny příchozí transakce na Účet za příslušný kalendářní měsíc,
  • nezapočítávají se převody mezi účty, které má Klient vedeny pod značkou ČSOB, ERA/PS.

5. Odměna bude připsána na Účet nejpozději do 30 dnů od ukončení Akce.

5. Souhlas Klienta se zpracováním osobních údajů

Klient je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, informován, že pro účely Akce, za účelem vyhodnocení Akce, informování Klienta o získání Odměny, bude pořadatel zpracovávat osobní údaje poskytnuté mu v rámci Akce.

Klient uděluje souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů pro marketingové účely, zejména nabízení obchodu a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to až do případného odvolání souhlasu, který může Klient provést bezplatně na Obchodních místech ČSOB, příp. infolince 800 300 300 nebo Obchodních místech Era/PS, příp. na infolince 800 210 210. Klient uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas představuje doplnění dalších případných souhlasů ohledně zpracování údajů.

6. Závěrečná ustanovení

Účastí na Akci vyjadřuje každý Klient souhlas Pravidly.

Odměnu nelze vyplatit alternativně v hotovosti, vyměňovat za jiné nepeněžité plnění a ani měnit za odměnu či bonusy z jiných akcí.

Jako příjemce Odměny je Klient zcela odpovědný za splnění svých případných daňových povinností vyplývajících z daňových předpisů České republiky, které jsou spojené s přijetím Odměny.

V případě, že v rámci Akce bude zjištěno jednání Klienta, které bude v rozporu s těmito Pravidly nebo v rozporu s dobrými mravy nebo v rozporu s účelem Akce nebo bude zjištěno jiné spekulativní jednání nebo jednání, které by mohlo ohrozit nebo poškodit dobré jméno pořadatele nebo jednání, kterým došlo k porušení smlouvy, na základě které došlo k otevření a vedení Účtu, vyhrazuje si pořadatel právo jednotlivé případy posoudit a rozhodnout o případných sankcích, čímž se rozumí ztráta takto získaných Odměn nebo možnost vyloučení Klienta z Akce bez jakékoliv náhrady.

Pokud Klient ukončí smlouvu, na základě které došlo k otevření a vedení Účtu před připsáním Odměny, ztrácí na Odměnu nárok.

Pořadatel má právo kdykoliv změnit podmínky této Akce, a to i v době jejího průběhu, změnit dobu jejího trvání, tj. zejména Akci v jejím průběhu přerušit nebo předčasně ukončit. O jakýchkoli reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností rovněž pořadatel.

Pořadatel neodpovídá za případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení Akce podle podmínek Akce.

Podmínky Akce jsou přístupné na internetových stránkách www.csob.cz/odmena1000 a www.erasvet.cz/odmena1000 (PDF).

Jakékoliv případné změny podmínek Akce budou zveřejněny na těchto internetových stránkách a změna bude účinná od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách.

Platnost Pravidel je časově omezena.

V Praze dne 14. 2. 2017