Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: Úvodní stránka  >  Fondy  >  Fondy ČSOB Private Banking  >  KBC EquiSelect New Quality Stocks USD 4

Aktuality

Internetoví zloději se právě teď snaží získat přístup k vašim penězům. Víte, jak se chránit?
Pouze vy máte ve svých rukou klíče od brány, která otevírá elektronickou cestu k vašim penězům ...

Nové fondy
Podílové fondy vám pomohou splnit dlouhodobá přání ...

Preventivně upozorňujeme klienty na podvodné emaily
Některým našim klientům byla zaslána informace ...

Nové ČSOB fondy

Důležité odkazy

Typy fondů

Dokumenty k tomuto fondu

Hledání fondu (podle názvu či ISIN)

Název
Typ
Měna

KBC EquiSelect New Quality Stocks USD 4

Datum aktualizace: 16.1.2015

Dokument KII zde není zveřejněn, protože tento fond není v České republice veřejně nabízen.

Základní informace o fondu

Typzajištěný
Vlastní kapitál (mil.)21,32 USD
Datum vzniku5.10.2012
MěnaUSD
Typ výnosukapitalizační
Cena1203,120000
Datum aktualizace16.1.2015
ISINBE6242154100
Vstupní poplatek2 %
Výstupní poplatekpřed splatností 1 %
Minimální investice20 000 USD (a dále násobky 1000 USD)

Výkonnost fondu***

(údaje v %)1 měsíc3 měsíce6 měsíců1 rok (p.a.)2 roky (p.a.)Od vzniku (p.a.)
v měně fondu0,345,542,488,928,238,44
v CZK9,8718,5222,2430,3921,0819,97
*** Výpočet fondu již zahrnuje poplatek za správu (obhospodařování). Výnosy fondů jsou počítány z poslední známé hodnoty, pokud počáteční hodnota pro dané období pro výpočet chybí.

Základní informace:

- výnos je vázán na vývoj koše 20 akcií světových společností,
- jedná se o společnosti s vysokou kvalitou managementu, zdravou strukturou rozvahy a pevně stanovenou dlouhodobou strategií,
- ke dni splatnosti vyplatíme investovanou částku plus výnos, který je dán násobkem míry participace ve výši 100 % a růstu koše akcií za období fungování fondu,
- maximální výnos není omezen,
- fond může investovat také do depozit, derivátů a do jiných fondů kolektivního investování,
- měnové riziko pro klienty s CZK není zajištěno,
- v České republice je fond nabízen jako neveřejná emise pouze vybraným klientům ČSOB Private Banking.


Upozornění:

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně. Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.


Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.


Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.


U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.


U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.


Tento materiál má pouze informační charakter, nepředstavuje nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz, popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.

Popis Produktového skóre, jednotlivých typů rizik a Syntetického ukazatele rizika a výnosu (SRRI):


1Syntetický ukazatel rizika a výnosu (SRRI) – Ukazatel vychází z právních předpisů a zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu a tím i rizikovost investice. Slouží k porovnání rizikovosti fondů v rámci celého trhu EU. Je odvozen pouze z historického vývoje hodnoty investice, a má tudíž omezené využití pro předpověď vývoje rizikovosti takové investice do budoucna. V dokumentu Klíčové informace pro investory (KII) je uveden v části Poměr rizika a výnosů nebo Rizikový profil.

2Produktové skóre – Ukazatel komplexního vyhodnocení rizikovosti produktu podle skupinové interní metodiky při zohlednění zejména následujících kritérií: návratnost investované částky, úvěrová kvalita produktu, míra koncentračního rizika, kolísavost ceny produktu, měnové riziko a rychlost zpětného odprodeje produktu. Ukazatel se může lišit od SRRI.


3Úvěrové riziko – Je riziko nesplnění závazků protistrany či emitenta dluhopisů. Toto může být způsobeno například jeho špatnou finanční situací nebo hrozbou či zahájením insolvenčního řízení.


4Měnové riziko – Představuje riziko, že hodnota investice bude ovlivněna kolísáním měnového kurzu.


5Koncentrační riziko – Jedná se o riziko spojené nízkou diverzifikací investice mezi různé emitenty.


6Tržní riziko – Je riziko spojené zejména s proměnlivostí cen akcií a dluhopisů, se změnou úrokových sazeb a vývojem cen na trzích alternativních investic.


7Riziko likvidity – Představuje riziko, že investiční nástroj může být obtížné zobchodovat za přijatelnou cenu (před maturitou/splatností), resp. že je obtížné daný nástroj zobchodovat za jakoukoliv cenu.


8Další rizika – Rizika vyplývající například ze složitosti produktu, specifického rizika dané země, apod.

Zaměření – vyplývá z toho, že investice jsou zaměřené na jedno ekonomické odvětví nebo jeden region.


Komplexní produkt – vyplývá z toho, že produkt je složitý a hůře vysvětlitelný investorům bez odborných znalostí.


Bez zajištění – strukturovaný fond s ochranou investice platnou pouze za určitých podmínek.


SRRI – Ukazatel vychází z právních předpisů a zobrazuje proměnlivost hodnoty podílového listu nebo akcie fondu a tím i rizikovost investice. Slouží k porovnání rizikovosti fondů v rámci celého trhu EU. Je odvozen pouze z historického vývoje hodnoty investice a má tudíž omezené využití pro předpověď vývoje rizikovosti takové investice do budoucna. V dokumentu Klíčové informace pro investory (KII) je uveden v části Poměr rizika a výnosů nebo Rizikový profil.


Upozornění:

Výnosy z investice mohou být při výplatě zdaněny v souladu s platnou daňovou legislativou. Odhady výnosů fondů nebo údaje o minulých výnosech nezaručují výkonnost v budoucnu. Minulé výnosy a odhady budoucích výnosů nezohledňují poplatky a daně.


Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu investičního období kolísat a není-li uvedeno jinak, návratnost investované částky není zaručena.


Pro zajištěné fondy a strukturované fondy s nižší než 100% ochranou návratnosti investice platí, že vyplacená částka může být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Před splatností lze nakoupit i zpětně odprodat podíl ve fondu za aktuální hodnotu, a to vždy 2x měsíčně. Zajištění hodnoty vložené investice nebo její části (v případě strukturovaných fondů) se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než hodnota vložené investice nebo její zajištěné části. Podílovému fondu ani jeho podílníkům není poskytována žádná formální záruka.


U fondů typu Portfolio Pro platí, že návratnost investice není zaručena, riziko poklesu hodnoty pod stanovenou hraniční hodnotu v rámci jednoho roku je sníženo prostřednictvím unikátní správy portfolia fondu.


U fondů vedených v cizí měně může být kolísání hodnoty investice zvýšeno v důsledku výkyvů měnových kurzů. Jakoukoli ztrátu, případně nároky na náhradu případné škody, která by investorovi mohla vzniknout použitím pouze informací uvedených na této stránce, nelze uplatňovat.


Tento materiál má pouze informační charakter, nepředstavuje nabídku podle § 1732, ani veřejnou nabídku podle § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Obsah tohoto materiálu nelze vykládat jako poskytování investičního poradenství nebo jiné investiční služby. Tržní analýzy a komentáře nelze považovat za ujištění nebo záruku ohledně výnosů jakéhokoliv investičního nástroje, nebo za doporučení k nákupu, držení nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete v dokumentu Klíčové informace pro investory (v češtině) a v dokumentu Jak se stanovuje produktové skóre (v češtině) a/nebo v prospektu/statutu fondu (v češtině, ve slovenštině nebo v angličtině) dostupných na www.csob.cz , popř. si uvedené materiály můžete vyžádat v listinné podobě od svého bankéře.