Info linka
 | TiskKontakty EN

Jste zde: ...  >  ČSOB  >  Obchodní podmínky  >  Změny v legislativě ČR související s bankovními institucemi

Moje stránka

Kliknutím přidáte stránku
mezi své záložky.

Obchodní podmínky ke stažení

Změny v legislativě ČR související s bankovními institucemi

1.9.2008 vstoupil v účinnost zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „zákon“). Změna zákona ukládá bankám nové povinnosti související se vstupem klienta do smluvního vztahu s ČSOB a právo prověřovat jednotlivé obchody klienta.


Proto bychom vás rádi upozornili na nejdůležitější dopady tohoto zákona na poskytování bankovních služeb klientům. Zákon se vztahuje na fyzické i právnické osoby.Identifikace klienta

Klienta musíme identifikovat:


 • při vstupu do smluvního vztahu,
 • u každého obchodu nad 1 000 EUR (§ 7 zákona).

Dále musíme aktualizovat neplatné záznamy o klientech a identifikovat klienty v souladu s odstavcem 2, § 7 zákona.


Nově jsou stanoveny požadavky na identifikaci klienta:


 • fyzická osoba – všechna jména, příjmení, rodné číslo (nemá-li přiděleno, tak datum narození), místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • podnikající fyzická osoba – stejné údaje jako u fyzické osoby + obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo,
 • právnická osoba – obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení), sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí. U osoby, která je statutárním orgánem nebo jeho členem, se uvádí stejné údaje jako u fyzické osoby.

Kontrola klienta

Před provedením vymezených transakcí jsme povinni klienta prověřit v rozsahu odpovídajícímu typu klienta a zamýšlené transakci (§ 9 zákona):


 • informace o účelu a zamýšlené povaze obchodního vztahu nebo obchodu,
 • údaje o skutečných vlastnících (majitelích) právnických osob a identifikovat je.

Podle právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je ČSOB kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu s klientem oprávněna vyžadovat předložení jí požadovaných dokladů nebo informací ze strany klienta, zejména důkazu původu peněžních prostředků poukázaných na účet klienta, dokladů o bonitě a závazcích klienta nebo jeho důvěryhodnosti…."


Kontrola probíhá vždy za součinnosti klienta a v zákonem vymezených případech. Jsme povinni získávat informace potřebné k průběžnému sledování obchodního vztahu nebo k přezkoumání zdrojů peněžních prostředků.


Při dalších obchodech s řádně identifikovaným klientem ověřujeme vhodným způsobem jeho totožnost, například:


 • zaručeným elektronickým podpisem,
 • podpisovým vzorem,
 • PIN,
 • identifikačním klíčem.

Neuskutečnění obchodu

Podle § 15 zákona máme právo odmítnout uskutečnění transakce:


 • odmítne-li se klient podrobit identifikaci,
 • neposkytne-li klient potřebnou součinnost.

Klienti, jejichž údaje (které máme k dispozici) nejsou již plně aktuální, budou vyzváni k jejich doplnění. Pro bližší informace a změnu údajů kontaktujte pracovníky své domovské pobočky ČSOB.


Děkujeme za pochopení a vaši vstřícnost.